Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Akvakultūros technologijos (anglų k. - Aquaculture Technologies)

Studijų krypties grupė

Žemės ūkio mokslai

Studijų kryptis

Žuvininkystė

Švietimo sritis

Žuvininkystė

Švietimo posritis

Žuvininkystė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Žemės ūkio mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-40

Akreditavimo vertinimo išvados

ASU Zuvininkystes ir akvakulturos technologijos_B_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121IX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450831

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Rengti aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos žemės ūkio technologijų bakalaurus, gerai išmanančius tausių ir konkurencingų akvakultūros ir žuvininkystės ūkių kūrimo principus; gebančius taikyti naujausias šiuolaikines šių ūkių projektavimo, statybos ir priežiūros technologijas; suprantančius akvakultūros ir žuvininkystės konkurencingumo principus, išmanančius akvakultūros produkcijos didinimo metodus, naujų technologinių inovacijų diegimą; gebančius lanksčiai reaguoti į verslo aplinkos bei technologinius pokyčius ir poreikius.
Studijų rezultatai:
1. Žinoti teorinius žuvininkystės ir akvakultūros technologijų pagrindus, suprasti jų svarbą, paskirtį ir pritaikymo principus.
2. Žinoti vandens organizmų vystymosi, bei gyvenamosios aplinkos sąlygas, produktyvumo formavimo ir kaitos dėsningumus, susiejant su aplinkos pokyčiais antropogeninės veiklos poveikyje.
3. Žinoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkių schemas, juose naudojamas veisimo, auginimo ir maitinimo technologijas, jų paskirtį ir pritaikymo principus, žinoti žuvininkystės ir akvakultūros ūkių projektavimo ir statybos principus, atsižvelgiant į teisės normas ir direktyvas
4. Apibūdinti žuvininkystės ir akvakultūros verslo vadybos ypatumus, metodus bei strategijas akvakultūros verslo vystymui, veiklos finansavimo šaltinius, žuvininkystės ir akvakultūros produktų gamybos inovacijų ir rinkodaros aktualijas ir strategijas.
5. Pasitelkiant klasikines tyrimo metodikas, mokslinę literatūrą, informacines technologijas bei statistinius skaičiavimo metodus atlikti ir apibendrinti tyrimus, bei kūrybingai taikyti duomenų analizės rezultatus rengiant baigiamąjį darbą ir žodinius pranešimus.
6. Naudotis nauja laboratorijų įranga, specialiomis kompiuterinėmis programomis, skirtomis žuvininkystės ir akvakultūros ūkių projektavimui, įgyvendinant pažangias idėjas šių ūkių valdymo gerinimui.
7. Apibūdinti žuvininkystės ir akvakultūros ūkių technologinius procesus, identifikuoti problemas ir jas spręsti, susieti žemės ūkio veiklą ir akvakultūros produktyvumo didinimą su produkcijos kokybe ir sauga, analizuoti ir vertinti žuvininkystės ir akvakultūros ūkių poveikio aplinkai pasekmes, numatyti prevencines apsaugos priemones.
8. Taikyti žuvininkystės ir akvakultūros ūkių projektavime ir statyboje naudojamus metodus ir būdus, technines priemones ir technologijas, jų valdymo metodus bei kokybės užtikrinimo principus
9. Spręsti technologines problemas, susijusias su žuvininkystės ir akvakultūros ūkių valdymu; organizuoti veiklą, užtikrinančią jų verslumą ir konkurencingumą.
10. Mąstyti kritiškai ir logiškai, turėti pagrįstą nuomonę ir mokėti ją apginti, surinkti ir pristatyti mokslinę informaciją skirtingai auditorijai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso vizualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas. Paskaitų ir seminarų metu vyksta diskusijos, vengiant monologinio dėstymo pobūdžio; laboratoriniai darbai ir praktinės užduotys, pagrįstos grupiniu darbu; projektų rengimas atliekant atvejų analizę, kurios metu labai svarbus probleminis ir kritinis mąstymas, ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu raštu. Pagrindinis šio vertinimo kriterijus – sukauptų žinių įsisavinimas ir jų taikymo interpretavimas. Įsisavintos laboratorinių ir praktinių darbų žinios vertinamos pagal darbų ataskaitas, parašytas išvadas ir pagal sugebėjimą gautus rezultatus sisteminti ir apibendrinti. Dalyko žinios vertinamos dešimties balų sistemoje atskirai vertinant pratybų darbus, laboratorinius darbus ir teorines žinias. Gauti rezultatai balais dauginami iš svorio koeficiento ir sumuojami.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 165 (su praktikomis.
Vandens chemija, Taikomoji fizika, Kompiuterinė grafika, Matematika ir taikomoji informatika, Įvadas į žuvininkystės ir akvakultūros technologijų studijas, Biostatistika ir mokslinių tyrimų pagrindai, Vandens biologija, Žmogaus sauga, Žuvininkystės politika ir teisė, Ichtiologija, Žuvininkystės ir akvakultūros verslo valdymas ir ekonomika, Žuvininkystės objektų statybos pagrindai, Žuvų ligos ir sanitarija, Vandens ekosistemų tvarumas, Poveikio aplinkai vertinimas Akvaprocesų elektros įrenginiai ir jų valdymas, Žuvininkystės hidrotechnikos statiniai, Pašarų ruošimo ir šėrimo technologijos akvakultūrai, Žuvų ir akvakultūros produktų rinkodara ir logistikos vadyba, Sportinė ir rekreacinė žūklė, Žuvininkystės ir akvakultūros įrenginių ir statinių kompiuterinis projektavimas, Akvaproduktų laikymas ir prekinis paruošimas, Žuvivaisa ir akvakultūra, Vandens tiekimo ir ruošimo technologijos žuvininkystei ir akvakultūrai, Akvakultūros nuotekų valymo technologijos, Žuvininkystės ir akvakultūros kompleksinis projektavimas, Profesinės veiklos praktika, Baigiamasis darbas.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentų laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai.
Studentai laisvai gali rinktis dalykus iš technologijų, biomedicinos, socialinių ar humanitarinių mokslų krypties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Tai vienintelė universitetinė studijų programa, kuri ruošia žuvininkystės ir akvakultūros technologijų specialistus. Studijų programoje bus siekiama suteikti studentams ne tik biologines žinias apie žuvis, bet ir tvirtus technologinių žinių pagrindus, kurie suteiks įvairiapusį išsilavinimą, naujų gebėjimų ir įgūdžių, kuriuos sėkmingai būtų galima pritaikyti sprendžiant tiek privataus, tiek valstybinio žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus technologinių procesų valdymo ir ūkių bei įmonių konkurencingumo didinimo uždavinius.