Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Avionika (anglų k. - Avionics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX055

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Rengti specialistams, gebantiems eksploatuoti orlaivio avionikos įrenginius ir sistemas, bei spręsti avionikos įrenginių ir sistemų projektavimo uždavinius, todėl labiau atitinka aviacijos srities reikalavimus
Studijų rezultatai:
Avionikos programoje numatyta studentams suteikti gebėjimus ir pasiekti tokius studijų rezultatus:

Žinios, jų taikymas:
Z1. Įgyjamos fundamentaliosios žinios apie gamtą ir jos reiškinius ir bendruosius technologijų pagrindus.
Z2. Įgyjamos socialinių ir humanitarinių mokslų žinios inžinerinės profesijos tikslams pasiekti.
Z3. Įgyjamos aeronautikos inžinerijos studijų krypties specialiosios žinios.

Gebėjimai vykdyti tyrimus:
GT1. Geba derinti teorijos ir praktikos elementus, savarankiškai apdoroti tyrimų duomenis, atpažinti ir analizuoti naujas elektronikos ir elektros inžinerijos problemas aeronautikoje.
GT2. Geba pademonstruoti holistinį požiūrį atliekant profesinius sprendimus, subalansuojant naudą, saugumą, kokybę, patikimumą ir įtaką aplinkai.

Specialieji gebėjimai:
SG1. Atlikti orlaivių techninę priežiūrą atestuojančio bei prižiūrinčio avionikos srities inžinerinio techninio personalo funkcijas.
SG2. Geba naudoti informacines technologijas, programinę įrangą, kompetentingai taikyti kompiuterius inžinerinėms problemoms spręsti.
SG3. Geba naudotis teisiniais ir norminiais dokumentais, rengti projektus bei techninę dokumentaciją.

Socialiniai gebėjimai:
SoG1. Geba bendrauti, pateikti darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms.
SoG2. Geba dirbti grupėje, bendrauti su kolegomis ir gretutinių sričių specialistais, būti lyderiu ir argumentuotai ginti savo poziciją.
SoG3. Geba integruoti technologijos mokslų naujoves su verslo ir vadybos pagrindais, humanitarinių ir socialinių mokslų žiniomis.

Asmeniniai gebėjimai:
AG1. Moka susirasti verslo partnerius, užmegzti ir palaikyti kontaktus.
AG2. Moka motyvuotai, savarankiškai, kūrybiškai ir atsakingai dirbti, planuoti savo darbo laiką bei palaikyti ir tobulinti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įgyvendinant Avionikos studijų programą, studijų medžiagos perteikimui studentams taikomi į studentą orientuoti dėstytojo vadovavimą akcentuojantys mokymo ir mokymosi metodai.
Aeronautiko inžinerijos problemoms spręsti studijų metu taikomi mokymo metodai grįsti probleminių uždavinių sprendimu, individualiu ir grupiniu darbu, mokymu naudojant laboratorinę įrangą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant užtikrinti Avionikos programoje numatytų rezultatų pasiekimą, nuolat atliekamas studentų pasiektų rezultatų vertinimas, pagal kuriuos sprendžiama ar studento pasiekti rezultatai ir jų lygis atitinka studijų programoje numatytus studijų rezultatus.
Programos pasiekimams ir studento įgytioms žinioms ir gebėjimams vertinti numatyta taikyti „egzamino raštu ar žodžiu“, „kolokviumo“, „uždavinių sprendimo“, „laboratorinių darbų ataskaitos ir gynimo“, „žodinių ir stendinių pranešimų“, „individualaus ar komandinio projekto ataskaitų“, „praktikos ataskaitos“ ir „baigiamojo darbo ir jo gynimo“ metodus.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika: .
Avionikos studijų programos pagrindinės krypties dalykų apimtis yra 159 krediai.
Programoje numatyti tikslai pasiekiami atitinkamai parenkant studijų modulius. Galima išskirti bendrąsias programos branduolio dalis:
Elektronikos ir elektros inžinerijos žinioms ir gebėjimams suteikti skirti moduliai (52 kreditai):

Programavimo kalba C; Teorinė elektrotechnika; Diskrečioji matematika; Skaitmeniniai įtaisai; Elektronikos pagrindai; Programavimas C++; Signalai ir grandinės 1; Elektros mašinos; Matavimų teorija ir praktika; Signalai ir grandinės 2.

Bendroms aeronautikos žinioms ir gebėjimams suteikti skirti moduliai (29 kreditai):
Žmogiškasis veiksnys aviacijos technikoje; Aviacinės medžiagos; Mechanikos pagrindai; Orlaivių jėgainė ir funkcinės sistemos; Lėktuvo aerodinamika; Aviacinė teisė; Oro transporto vadyba.

Avionikos žinioms ir gebėjimams suteikti skirti moduliai (78 kreditai tame tarpe 15 kreditų skirta profesinei praktikai):
Aviacinė radijo dažnių technika; Aviaciniai prietaisai; Radionavigacijos ir radiolokacijos metodai; Orlaivių skaitmeninė technika ir elektroninių prietaisų sistemos; Skrydžio teorija ir automatinis orlaivių valdymas; Orlaivių ryšio bei navigacijos ir duomenų sistemos; Laisvas pasirinkimas 2; Profesinė praktika; Bakalauro baigiamasis darbas 1; Orlaivių elektroninės ir elektrinės sistemos (KS); Profesinė anglų kalba; Avionikos projektavimas ir gamybos technologijos; Autonominiai orlaiviai ir jų sistemos; Orlaivių techninė diagnostika; Bakalauro baigiamasis darbas 2; Baigiamasis bakalauro darbas 3.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Avionikos studijų programoje studentas gali pasirinkti iš siūlomų bendrauniversitetinių modulių suteikiančių galimybę studijuoti pasirinktą užsienio kalbą (Anglų kalba 1,2; Vokiečių kalba 1,2 ir Prancūzų kalba 1,2 atitinkamai po 3 kreditus 1 ir 2 semestruose), bei Politika ir technologijos ir Medžiagų ir technologijų raida bendram holistinio požiūrio formavimui (3 kreditai 1 semestre). Penktame ir šeštame semestruose studentas gali laisvai pasirinkti bet kurios kitos krypties dalykus, kurių bendra apimtis ne daugiau 8 kreditų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Avionikos studijų programa yra vienintelė tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje. Programa yra orientuota į orlaivių avionikos įrenginių ir sistemų techninę priežiūrą bei orlaivių avionikos komponentų nesudėtingų projektavimo uždavinių sprendimą. Studijuojant avionikos programą, suteikiamos fundamentalios elektronikos, automatikos ir mechanikos žinios bei išugdomi atitinkami gebėjimai leidžiantys absolventams įsilieti į darbo rinką įvairiose užimamose pareigose.