Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skaitmeninė komunikacija (anglų k. - Digital Communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras
Vadybininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: Parengti komunikacijos specialistus, gebančius valdyti bet kurio tipo organizacijos viešuosius ryšius, planuoti jos komunikacijos strategiją, inicijuoti, kurti ir įgyvendinti reprezentacinius rašytinius, vizualinius bei audiovizualinius produktus, skleisti kokybišką informacinį turinį šiuolaikinėse medijose, naudojant skaitmenines komunikacijos įrankius ir kanalus.
Studijų programos rezultatai: Asmuo, baigęs Skaitmeninės komunikacijos studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti komunikacijos teoriją, viešųjų ryšių strategiją, verslo, teisės bei etikos žinias, pozicionuojant organizaciją ir jos veiklą, kuriant teigiamą organizacijos įvaizdį nuolat kintančiose šalies ir užsienio rinkose;
2. taikyti socialinių mokslų ir viešosios komunikacijos tyrimo metodus organizacijos komunikacinės veiklos procesų analizei, plėtrai ir tobulinimui;
3. valdyti organizacijų vidinę ir išorinę komunikaciją, planuojant informacinės veiklos kryptis pagal organizacijos veiklos tipą ir pobūdį, numatant tinkamiausią komunikacijos strategiją;
4. kurti informacinius žodinius, rašytinius, vizualinius, audiovizualinius produktus, taikant istorijų kūrimo ir pasakojimo modelius, skaitmeninės komunikacijos įrankius ir kanalus, viešųjų ryšių technologijos;
5. savarankiškai ir komandoje inicijuoti, parengti ir valdyti organizacijos komunikacinius projektus, renginius, puoselėjant organizacijos vertybes, tradicijas, socialinę atsakomybę;
6. organizacijai parinkti, naudoti ir derinti tradicinius bei šiuolaikinius informacijos perdavimo būdus, užtikrinant konkretaus turinio efektyviausią sklaidą tikslinei auditorijai;
7. administruoti organizacijos internetinį puslapį ir socialinių tinklų paskyras, kurti jų turinį, palaikyti grįžtamąjį ryšį su organizacijos klientais, vartotojais ir partneriais;
8. dalykiškai raštu ir žodžiu bendrauti su klientais, visuomene, demonstruojant išskirtinę lietuviško žodžio kultūrą;
9. bendradarbiauti su tarptautiniais organizacijos partneriais profesine užsienio kalba;
10. nuolat vertinti savo profesinę kvalifikaciją, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, savarankiškai mokytis siekiant kūrybiško ir atsakingo komunikacijos meno, organizacijos atstovavimo konkurencingoje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Skaitmeninės komunikacijos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Ekonomika ir vadyba, Komunikacijos teorija, Viešųjų ryšių pagrindai, Rinkodara,
Istorijos kūrimas ir pasakojimas,Teksto rašymas ir redagavimas, Skaitmeninė fotografija, E-komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija, Vaizdo maketavimas, Oganizacijos strateginė komunikacija, Viešųjų ryšių technologijos, Komunikacinių projektų finansai ir biudžetas,
Intelektualinės nuosavybės teisė, Audiovizualinių produktų kūrimas, Turinio kūrimas socialiniuose tinkluose,
Tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.) arba Tekstai anglų k.
Organizacijos medijų valdymas, Komunikacinių projektų rengimas ir valdymas.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos.
Specializacijos: Nėra.

Profesinės veiklos galimybės: Asmenys, įgiję Socialinių mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti viešojo ir privataus sektorių organizacijose, ryšių su visuomene, žiniasklaidos verslo įmonėse, kūrybos, reklamos, agentūrose, nepelno organizacijose komunikacijos specialistais, gebančiais savarankiškai inicijuoti ir įgyvendinti skaitmeninės komunikacijos veiklas – kurti reprezentacinius informacijos produktus (rašytinius, vizualinius ir audiovizualinius), administruoti organizacijų interneto svetaines ir socialinius tinklus, kurti juose kokybišką turinį; komunikacijos padalinių vadovais, gebančiais valdyti bet kurio tipo organizacijos viešuosius ryšius, planuoti jos komunikacijos strategiją šiuolaikinėse medijose; nepriklausomais turinio internete kūrėjais, skaitmeninės komunikacijos konsultantais; įmonių, susijusių, su informacijos sklaida ir komunikacija, kūrėjais.

Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti pagal II pakopos socialinių mokslų studijų krypčių grupės studijų programas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti komunikacijos studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.