Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmas ir poilsis (anglų k. - Tourism and Recreation)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

SMK_Turizmas ir poilsis_2022.pdf
Išvadų išrašo vertimas_SMK_Turizmas ir poilsis_2022.docx.pdf

Valstybinis kodas

6531LX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-04-28
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, gebančius savarankiškai kurti bei valdyti turizmo ir poilsio verslą, plėtoti inovacines idėjas, planuoti, organizuoti ir įgyvendinti naujas susiliejančias turizmo ir poilsio veiklas, kurti originalius turizmo ir poilsio produktus bei paslaugas, proaktyviai ir atsakingai veikti šalies ir tarptautinėse turizmo ir poilsio paslaugų teikimo rinkose.
Studijų programos rezultatai:
1. Žinos bendrąsias ekonomikos, finansų, vadybos ir kitas socialinių mokslų teorijas, jų taikymo principus, reikalingus organizuojant turizmo ir poilsio verslo procesus.
2. Gebės taikyti žinias apie turizmo ir poilsio formas bei rūšis, turizmo ir poilsio bei apgyvendinimo įmonių paslaugas ir produktus, svetingumo standartus, turizmo ir poilsio verslo steigimą ir vystymą.
3. Gebės atlikti turizmo ir poilsio verslo aplinkos, rinkos ir įmonių veiklos tyrimus, išteklių poreikio ir tinkamumo vertinimą siekiant pagrįsti turizmo ir poilsio verslo organizavimo ir plėtros sprendimus.
4. Gebės savarankiškai ir/ar bendradarbiaudamas komandoje sukurti į skirtingų poreikių ir kultūrų klientus orientuotą turizmo, poilsio ir bei apgyvendinimo įmonių paslaugų ar produktų pasiūlą taikant svetingumo, paslaugų kokybės užtikrinimo ir verslumo principus.
5. Gebės valdyti turizmo ir apgyvendinimo sektoriaus paslaugų pardavimo procesus ir teikti siūlymus dėl turizmo subjektų veiklos tobulinimo ir naujovių diegimo nacionalinėje bei tarptautinėje rinkose.
6. Gebės parengti ir įgyvendinti turizmo ir poilsio verslo projektus įvertinus turimus išteklius, jų poreikį ir turizmo ir poilsio bei apgyvendinimo įmonių paslaugų plėtros tendencijas.
7. Gebės naudotis turizmo informacinėmis, išmaniosiomis ir kitomis technologijomis organizuojant turizmo ir poilsio veiklą, siekiant modernizuoti turizmo ir poilsio paslaugų teikimą.
8. Gebės taikyti vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius, darbo komandoje ir efektyvaus bendravimo su klientais principus turizmo ir poilsio verslo organizavimo procesuose.
9. Gebės atsakingai ir saugiai vykdyti profesinę veiklą, prisiimti atsakomybę už savo ar pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, laikantis profesinės etikos, pilietiškumo, darnios plėtros principų bei teisės ir saugos normų, reglamentuojančių turizmo, poilsio ir apgyvendinimo paslaugų teikimą.
10. Gebės sistemingai ir kritiškai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, priimti sprendimus, generuoti naujas idėjas, savarankiškai studijuoti ir ugdyti savo profesionalumą, numatant mokymosi visą gyvenimą bei saviraiškos ir saviugdos kryptis.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Turizmo ir poilsio studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai:
Verslo ekonomika, Vadyba, Turizmo ištekliai ir geografija, Turizmo ir poilsio pagrindai, Rinkodara, Finansai ir apskaita, Svetingumo paslaugų vadyba, Turizmo ir poilsio technologijos ir inovacijos, Pardavimų valdymas, Klientų vadyba (lietuvių ir anglų k.), Socialinių tyrimų metodologija, Profesinė užsienio kalba, Turizmo teisė ir sauga, Tarpkultūrinė komunikacija (lietuvių ir anglų k.), Poilsinis turizmas, Laisvalaikio organizavimas, Kelionės kūrimas ir organizavimas, Kultūrinis turizmas, Pramoginis turizmas, Tvarusis turizmas, Sveikatos turizmas, Sveikatingumo paslaugų kūrimas ir organizavimas.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis turizmo ir poilsio srities įmonės ar organizacijose.
Specializacijos: Nėra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Baigus Turizmo ir poilsio studijų programą gali būti išduodamas gido kvalifikacinis pažymėjimas.Gido teorinių žinių įtvirtinimui ir praktinių įgūdžių įgijimui studentams, norintiems įgyti gido kvalifikaciją, organizuojamos ne tik specialios teorinės paskaitos, bet ir siūloma Gido praktika kaip alternatyva Mokomajai praktikai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Asmenys, baigę Turizmo ir poilsio studijų programą, galės dirbti specialistais turizmo informacijos centruose, kelionių agentūrose, viešbučiuose, SPA ir sveikatingumo paslaugas teikiančiuose centruose, laisvalaikio ir poilsio organizavimo kompleksuose bei kitose Lietuvos ir užsienio svetingumo bei turizmo ir poilsio paslaugų įmonėse. Taip pat galės steigti turizmo ir poilsio veiklas organizuojančias įmones ir organizacijas bei plėtoti šį verslą konkurencingoje nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Turizmo ir poilsio studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti turizmo ir poilsio studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.