Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmas ir poilsis (anglų k. - Tourism and Recreation)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Parengti turizmo ir poilsio studijų krypties specialistus, gebančius savarankiškai kurti bei valdyti turizmo verslą, įgyvendinti turizmo projektus, organizuoti turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą, atsakingai veikti šalies ir tarptautinėse turizmo rinkose.
Asmuo, baigęs Turizmo ir poilsio studijų programą, turi gebėti:
1. kompleksiškai taikyti ekonomikos, vadybos, verslo, teisės, turizmo ir kitas socialinių mokslų teorijas ir koncepcijas organizuojant turizmo verslo procesus ir poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą;
2. taikyti žinias apie turizmo formas ir rūšis, turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių paslaugas bei produktus, svetingumo standartus, turizmo verslo steigimą ir vystymą;
3. atlikti turizmo verslo aplinkos, rinkos ir įmonių veiklos tyrimus, išteklių poreikio ir tinkamumo vertinimą siekiant pagrįsti turizmo, poilsio bei apgyvendinimo verslo organizavimo ir plėtros sprendimus;
4. savarankiškai ir/ar bendradarbiaudamas komandoje sukurti į skirtingų poreikių ir kultūrų klientus orientuotą turizmo produktų pasiūlą taikant svetingumo, paslaugų kokybės užtikrinimo ir verslumo principus;
5. valdyti turizmo, poilsio ir apgyvendinimo verslo sektoriaus paslaugų pardavimo procesus globalioje verslo aplinkoje;
6. parengti ir įgyvendinti turizmo, poilsio ir apgyvendinimo verslo projektus atsižvelgus į turimus išteklius, jų poreikį ir turizmo paslaugų plėtrą;
7. veiksmingai naudotis turizmo informacinėmis technologijomis organizuojant turizmo, poilsio bei apgyvendinimo įmonių veiklą bei siekiant modernizuoti turizmo paslaugų teikimą;
8. taikyti vidinės, išorinės ir tarpkultūrinės komunikacijos modelius, darbo komandoje principus turizmo verslo organizavimo ir bendravimo su klientais procesuose;
9. atsakingai ir saugiai vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos, teisės ir saugos normų, reglamentuojančių turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikimą;
10. sistemingai vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Turizmo ir poilsio studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai:
Ekonomika, Vadyba, Turizmo ištekliai ir geografija, Turizmo pagrindai, Rinkodara, Turizmo verslas, Svetingumo paslaugos, Finansai ir apskaita, Turizmo informacinės sistemos, Pardavimų valdymas, Socialinių tyrimų metodologija, Profesinė užsienio kalba, Turizmo teisė ir sauga, Kelionių organizavimas, Maitinimo paslaugos, Viešbučio darbo organizavimas, Ekoturizmas arba Kurortologija, Tarptautiniai viešbučių tinklai arba Alternatyvios apgyvendinimo formos, Dalykinis turizmas arba Konferencijų turizmas, Renginių organizavimas arba Krizių valdymas.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis turizmo ir poilsio srities įmonės ar organizacijose. Specializacijos: Nėra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Baigus Turizmo ir poilsio studijų programą gali būti išduodamas gido kvalifikacinis pažymėjimas.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Asmenys, baigę Turizmo ir poilsio studijų programą, galės dirbti įvairių tipų turizmo įmonėse, teikiančiose apgyvendinimo ir maitinimo, kelionių organizavimo, turizmo informacijos, pramogų ir kitas paslaugas, reikalingas turisto poreikiams tenkinti, vadovauti įmonės rinkodaros, pardavimų, klientų aptarnavimo, kelionių organizavimo, apgyvendinimo, maitinimo ir kitiems padaliniams bei steigti turizmo, poilsio ir apgyvendinimo įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji Turizmo ir poilsio studijų programą galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti turizmo ir poilsio studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.