Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Teisė (anglų k. - Law)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės profesinis bakalauras
Teisininkas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-43

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531KX004

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550421

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos Teisė tikslas - parengti teisininkus, gebančius valdyti teisinius dokumentus, teikti teisinę pagalbą fiziniams ir juridiniams asmenims, atstovauti subjektų teisėtiems interesams, gebančius efektyviai ir atsakingai taikyti profesinės veiklos metodus ir priemones valstybinėse ir teisėsaugos institucijose, įmonėse ir organizacijose.

Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Teisės studijų programą, turi gebėti:
1. atsakingai vertinti socialinius ekonominius ir visuomeninius reiškinius kūrybiškai taikant teisės ir kitų socialinių mokslų žinias;
2. taikyti komunikacines priemones bei modelius, profesinės etikos principus dirbant komandoje ir bendraujant su klientais;
3. taikyti teisės normą konkrečiuose teisiniuose santykiuose;
4. parengti lokalinius teisės aktus, sutartis ir kitą teisinę dokumentaciją įmonėse, įstaigose, organizacijose;
5. organizuoti ir vertinti įmonių ir įstaigų veiklos teisinį administravimą;
6. atstovauti viešojo valdymo, verslo subjektams ir fiziniams asmenims santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
7. operatyviai atlikti ikiteisminio tyrimo veiksmus ir tinkamai kvalifikuoti nusikalstamas veikas;
8. vertinti teisinės informacijos šaltinius, naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir teisinės informacijos duomenų bazėmis;
9. atlikti mokslinius- empirinius tyrimus formuluojant tyrimo tikslus ir uždavinius, keliant hipotezes ir jas tikrinant, renkant ir analizuojant duomenis bei darant išvadas;
10. vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą besikeičiančioje visuomenėje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Teisės studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara: Studijų dalykai, praktika.
Krypties studijų dalykai:
Teisės teorija ir istorija; Konstitucinė teisė; Ekonomikos ir vadybos pagrindai; Profesinė užsienio kalba; Teisėsaugos institucijos; Darbo teisė; Socialinės saugos teisė arba Šeimos teisė; Civilinė teisė; Administracinė teisė ir procesas; Socialinės saugos teisė; Sutarčių teisė; Civilinio proceso teisė; Tarptautinė viešoji teisė arba Aplinkos apsaugos teisė; Komercinė ir konkurencijos teisė; Socialinių tyrimų metodologija; Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas; Europos Sąjungos teisė; Viešasis valdymas; Intelektinės nuosavybės teisė; Vykdymo proceso teisė; Ikiteisminis tyrimas; Darbo ginčai.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis sąlygomis.
Specializacijos: Nėra.

Profesinės veiklos galimybės: Absolventas gali dirbti ikiteisminio tyrimo tyrėju, teismo posėdžių sekretoriumi; valstybės tarnautoju savivaldybės administracijos struktūriniuose teritoriniuose padaliniuose, policijos komisariatuose ir kitose teisėsaugos institucijose, muitinėse; juriskonsultais, teisės referentais, teisininkais verslo įmonėse ir nevyriausybinėse organizacijose; antstolių, advokatų kontorose ir notarų biuruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Teisės studijų krypties grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti teisės krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.