Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tarptautinis verslas ir komunikacija (anglų k. - International Business and Communication)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

SMK verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas ir vertimas į lietuvių k.pdf
SMK - Business studies - Evaluation Report.pdf

Valstybinis kodas

6531LX059

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-13
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: Parengti tarptautinio verslo specialistus, gebančius kurti, valdyti ir plėtoti tarptautinį verslą, turinčius išlavintus komunikacinius gebėjimus bei verslumo įgūdžius, efektyviai veikiančius besikeičiančiose Lietuvos ir tarptautinėse verslo rinkose.
Studijų programos rezultatai: Asmuo, baigęs Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti ekonomikos, vadybos ir kitas bendrąsias žinias organizuojant tarptautinį verslą besikeičiančioje aplinkoje.
2. integruotai taikyti šiuolaikinius komunikacijos modelius veikiant naujose ir nepažįstamose globalaus verslo aplinkose konkurencijos ir rizikos sąlygomis.
3. savarankiškai atlikti rinkos tyrimus, siekiant identifikuoti tikslines rinkas ir parinkti įmonės komunikacijos strategiją, pritaikytą tiksliniams vartotojų segmentams.
4. atsakingai ir tinkamai analizuoti ir vertinti tarptautinio verslo aplinką, verslo vystymosi tendencijas, valdyti verslo informacijos srautus panaudojant juos verslo plėtrai.
5. steigti tarptautinio verslo įmonę ir organizuoti jos veiklą veiksmingai planuojant įmonės žmogiškųjų, materialiųjų ir finansinių išteklių panaudojimą verslo steigimosi bei plėtros etapuose.
6. formuoti tarptautinio verslo įmonės įvaizdį, įgyvendinant įmonės vidinę bei išorinę komunikaciją.
7. planuoti ir organizuoti tarptautinio verslo įmonės veiklą, pritraukiant įvairius finansavimo šaltinius, taikant efektyvius valdymo metodus bei užtikrinant vykdomos veiklos ir įgyvendinamų projektų kokybę.
8. valdyti tarptautinio verslo įmonę, jos vidinės bei išorinės komunikacijos sistemas siekiant organizacijos tikslų, nuolat plečiant verslo partnerių bei klientų ratą.
9. parengti tarptautinio verslo plėtros strategiją, priimti strateginius verslo ir įmonės komunikacijos sprendimus, reikalingus veiksmingam pokyčių valdymui.
10. konstruktyviai bendradarbiauti su kontaktinėmis auditorijomis, klientais, verslo partneriais, įgyvendinant tarptautinio verslo projektus šalyje ir užsienyje.
11. nuolat atnaujinti dalykines žinias bei vykdyti profesinę veiklą, laikantis etikos ir teisės normų.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, vadybinių procesų simuliacija, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Tarptautinio verslo ir komunikacijos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika. Krypties studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Ekonomika, Rinkodara, Vadyba, Finansai ir apskaita, Socialinių tyrimų metodologija, Tarpkultūrinė komunikacija, Personalo vadyba, Įmonių ekonomika, Tarptautinė logistika, Tarptautinė prekyba ir eksporto organizavimas, Tarptautinė verslo teisė, Klientų vadyba, Tarptautinio verslo strategijos ir rizikos valdymas, Įmonės įvaizdžio vadyba arba Organizacijos medijų valdymas, Verslas Europos rinkose arba Verslas Azijos rinkose, Tarptautiniai verslo tinklai arba E-rinkodara.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis ir rengiamas baigiamasis darbas, kurio gynimu baigiamos studijos.
Specializacijos: nėra.
Profesinės veiklos galimybės: Asmenys, įgiję tarptautinio verslo profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali kurti pasirinktos verslo krypties verslo įmones, organizuoti verslą tarptautiniu mastu, vadovauti įmonėms, valdyti vidinę ir išorinę kompanijos komunikaciją, dirbti tarptautinėse verslo įmonėse funkcinių padalinių vadovais ir specialistais, projektų vadovais, vadybininkais.
Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti verslo studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.