Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Programavimas ir multimedija (anglų k. - Programming and Multimedia)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Programų sistemos

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų profesinis bakalauras
Programuotojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-13

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531BX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550613

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas:
Parengti programavimo specialistus, gebančius projektuoti, kurti ir valdyti taikomąsias programas, internetinius tinklalapius, duomenų bazes, multimedijos ir animacijos produktus, reikalingus organizacijų nuolatos kintantiems veiklos procesams gerinti bei valdyti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Demonstravimas, ekspertų metodas, grupės projektas, individualus darbas, informacijos paieška, komandinis darbas, kūrybinis darbas, laboratoriniai darbai, literatūros studijos, mokymas bendradarbiaujant, praktinių situacijų analizė, probleminis mokymas, projektinis darbas, realių problemų sprendimas, projektavimas, uždavinių sprendimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu.
Studijų rezultatai: Asmuo, baigęs Programavimo ir multimedijos studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti kompiuterių techninės ir programinės įrangos žinias, reikalingas modeliuoti ir projektuoti žmogaus bei kompiuterio sąveikos priemones;
2. analizuoti potencialių programinės įrangos užsakovų ir naudotojų poreikius, reikalingus projektuoti ir diegti programų sistemas įvairiose veiklos srityse;
3. taikyti operacinių sistemų, tinklo įrangos valdymo ir apsaugos mechanizmus siekiant užtikrinti informacijos saugumą;
4. taikyti skaitinius metodus ir algoritmus, matematinius, statistinius, duomenų rinkimo ir analizės metodus, reikalingus nustatyti programų sistemų ir jų komponentų poreikiui;
5. taikyti informacijos apdorojimo analizės ir modeliavimo metodus bei priemones projektuojant programų sistemas;
6. taikyti programų projektavimo principus, reikalavimus, programavimo kalbas kuriant programinius produktus pagal užduotis;
7. kurti ir valdyti duomenų bazes taikant duomenų bazių valdymo sistemas;
8. sukurti taikomąsias programas, tinklalapius, multimedijos ir animacijos produktus, atitinkančius organizacijų poreikius;
9. taikyti testavimo metodus, savarankiškai atliekant programų sistemų kūrimo ir priežiūros darbus;
10. kurti programų sistemas taikant kompiuterinės grafikos ir informacijos vizualizavimo principus, multimedijos technologijas;
11. įvertinti priimamus programų sistemų kūrimo sprendimus teisiniu, ekonominiu, saugumo ir technologiniu požiūriu;
12. vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą nuolat besikeičiančioje visuomenėje.
Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai: Profesinė užsienio kalba, Programavimo pagrindai, Matematika, Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, Duomenų struktūros ir algoritmai, Objektinis programavimas, Multimedijos technologijos, Programavimas su Java, Kompiuterinė statistika, Išmaniųjų įrenginių programų kūrimas, Interaktyvios multimedijos, Sistemų projektavimas ir duomenų bazės, Intelektinės nuosavybės teisė, IT Projektų valdymas ir technologijos, Audiovizualinės technologijos, Žmogaus ir kompiuterių sąveika, Internetinių sistemų programavimas, Programų sistemų inžinerija, Robotika arba Papildytos realybės technologijos, Dirbtinis intelektas arba Kompiuterinių žaidimų programavimas. Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis sąlygomis IT ir kitų sričių įmonėse.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos: nėra.
Profesinės veiklos galimybės: Baigęs Programavimo ir multimedijos studijas absolventas gali dirbti programuotoju, IT specialistu, IT paslaugų administratoriumi, projektų vadovu IT produktų kūrimo srityje. Taip pat gali kurti ir steigti verslo įmones, kurios būtų skirtos studijuojant sukurtų inovatyvių programų ir kompiuterinių žaidimų, animacijos, taikomųjų programų ar kitų IT produktų tobulinimui, kūrimui bei pritaikymui rinkoje.
Tolesnių studijų galimybės: Studijas galima tęsti II pakopos informatikos, programų sistemų, informacijos sistemų studijų krypčių studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.