Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatingumo ir grožio verslas (anglų k. - Wellness and Beauty Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Aukštojo mokslo diplomas, 6015
Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, -, -
Nuolatinė, -, -

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-28

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX109

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas: Parengti sveikatingumo ir grožio verslo specialistus, gebančius organizuoti paslaugų teikimą sveikatingumo, grožio ir kūno tobulinimo srityse, profesinėje veikloje taikančius sveikos gyvensenos, gyvenimo kokybės gerinimo principus, turinčius žinių ir gebėjimų, būtinų savarankiškai ir atsakingai kurti, valdyti bei plėtoti verslą šalies ir tarptautinėse rinkose.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti socialinių mokslų žinias, teisines normas organizuojant sveikatingumo ir grožio paslaugų verslą;
2. taikyti sveikatingumo ir grožio paslaugų įmonių ir įstaigų, jų tinklų, projektų ir programų vadybos žinias;
3. formuoti pozityvias klientų nuostatas savo sveikatos ir gyvenimo kokybės gerinimo atžvilgiu vadovaujantis holistinio tobulėjimo dėsniais;
4. vertinti pasaulio klimatologinės raidos dėsnius ir jų įtaką žmogaus sveikatai ir sveikatingumo ugdymui, ekosistemą kaip visuminės žmonijos veiklos pagrindą;
5. pritaikyti subalansuotos mitybos ir sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo organizavimo, grožio ir kūno tobulinimo srities žinias vykdant sveikatingumo ir grožio paslaugų teikimo procesus;
6. įvertinti sveikatingumo ir grožio verslo aplinką, vartotojų tikslines rinkas ir jų kitimo tendencijas;
valdyti sveikatingumo ir grožio verslo įmonę taikant verslumo, novatoriškumo, etiškumo ir estetiškumo principus, saugos ir higienos reikalavimus;
7. pasiūlyti sveikatingumo ir grožio paslaugas klientams siekiant fizinės, emocinės ir dvasinės sveikatos gerinimo;
8. parengti sveikatingumo ir grožio verslo veiklos planus, pagrįsti juos ekonominiais ir finansiniais skaičiavimais ir išteklių poreikiu;
9. savarankiškai priimti tinkamus sveikatingumo ir grožio verslo plėtros sprendimus kintančiomis rinkos sąlygomis;
10. taikyti įvairius vidinės ir išorinės komunikacijos modelius ir priemones, kuriant pozityvius santykius su klientais, personalu;
11. sistemiškai, kritiškai ir kūrybiškai mąstyti, inicijuoti naujas idėjas, savarankiškai ar bendradarbiaujant komandoje priimti sprendimus, siekiant veiklos kokybės bei rezultatų;
12. nuolat gilinti žinias ir įgūdžius vertinant savo profesinę veiklą ir patirtį, nusimatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei savarankiškai ugdyti savo profesionalumą, veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos: Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai: Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Sveikatingumo ir grožio verslo studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.

Sandara: Studijų dalykai, praktika: Krypties studijų dalykai: Ekonomika, Vadyba, Sveika gyvensena, Profesinė užsienio kalba, Rinkodara, Finansai ir apskaita, Socialinių tyrimų metodai, Sveikatingumo verslo organizavimas, Pardavimų valdymas, SPA procedūros ir priemonės, Higienistika ir darbo sauga, Paslaugų kainodara, Poilsis ir streso įveika, Estetika ir stilius, Grožio paslaugos, Fizinio aktyvumo organizavimas, Sveikatos turizmas arba Kurortologija, Veido ir kūno priežiūra, Asmens sveikata ir mityba, Klientų vadyba, Gamtinė aplinka ir ekologija.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Bendra profesinės veiklos praktikų apimtis 30 kreditų. Rengiamas baigiamasis darbas.
Specializacijos: nėra.