Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybos ir pramogų industrijos (anglų k. - Creative and Entertainment Industries)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

SMK (Klaipėda)_Kūrybos ir pramogų industrijos_K_2015.pdf

Valstybinis kodas

6531JX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550410

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos Kūrybos ir pramogų industrijos tikslas -
Parengti kūrybinių industrijų sektoriaus specialistus, gebančius savarankiškai kurti, valdyti ir komercializuoti kūrybos ir pramogų projektus, reklamuoti ir viešinti prodiuserinės veiklos rezultatus ir produktus, inicijuoti ir plėtoti kultūrinės, pramoginės, kūrybinės srities veiklas Lietuvoje ir užsienio šalyse.

Studijų programos rezultatai:
Asmuo, baigęs Kūrybos ir pramogų industrijų studijų programą, turi gebėti:
1. integruotai taikyti komunikacijos, vadybos, teisės ir kitų socialinių mokslų žinias ir pažangias teorijas vykdant prodiuserinę veiklą kūrybinių industrijų sektoriuje;
2. kūrybiškai taikyti meno, kultūros, estetikos žinias inicijuojant ir įgyvendinant renginių ir medijų projektus;
3. analizuoti ir vertinti lokalų ir globalų kultūros lauką, kūrybinių industrijų rinkos situaciją bei kaitos tendencijas numatant profesinės veiklos kryptis, tikslus ir strategijas;
4. įvertinti kūrybos ir pramogų projektų paklausą, rentabilumą, kūrybinės veiklos poveikį visuomenės kultūrinei raidai, vartotojui taikant kiekybinius ir kokybinius tyrimų metodus;
5. individualiai ir komandoje generuoti kūrybinių projektų idėjas ir koncepcijas numatant įgyvendinimo būdus, raiškos ir komunikavimo priemones;
6. parengti kūrybinio projekto planą numatant būtinas veiklas, procesus, žmogiškuosius, materialiuosius bei finansinius išteklius siekiant optimaliai realizuoti kūrybinę idėją;
7. įgyvendinti kūrybos ir pramogų projektus taikant kultūros vadybos metodus, teisinius prodiuserinės veiklos principus, pažangias kūrybines bei technologines priemones;
8. prezentuoti, viešinti bei komercializuoti prodiuserinės veiklos rezultatus ir produktus, taikant efektyvius rinkodaros bei komunikacijos metodus;
9. integruotis kaip kūrėjas į šiuolaikinės medijuotos kultūros procesus prisiimant socialinę atsakomybę už prodiuserinės veiklos sprendimus bei kūrybinės veiklos poveikį visuomenei;
10. nuolat vertinti savo profesinę kvalifikaciją, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis, savarankiškai mokytis siekiant kūrybinės ir technologinės pažangos konkurencingai veikiant kūrybinių industrijų sektoriuje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Probleminis mokymas, praktinių situacijų ir atvejų analizė, kūrybinių projektų rengimas ir pristatymas, projektinis darbas, sąvokų žodynų, scenos, medijų, vizualinio meno projektai, etiudų, „performance“, scenarijų rengimas ir pristatymas; literatūros šaltinių ir dokumentų analizė, diskusijos, mokymas bendradarbiaujant, praktika darbo vietoje, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Kūrybos ir pramogų industrijų studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika.
Krypties studijų dalykai:

Profesinė užsienio kalba; Istorijų kūrimas ir pasakojimas; Ekonomika ir vadyba; Rinkodara; Vaidyba ir scenos kalba; Renginių organizavimas; Komunikacijos teorija; Režisūros pagrindai; Skaitmeninė fotografija; Audiovizualinių produktų kūrimas; Rinkodara; Socialinių tyrimų metodologija; Vaizdo maketavimas; Viešieji ryšiai; Prodiusavimas; Komunikacinių projektų finansai ir biudžetas; Intelektinės nuosavybės teisė
Kultūros politika; Atlikėjų vadyba; Verslo renginiai; Viešinimo renginiai; TV projektai; Kino projektai.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos realiomis veiklos sąlygomis.
Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos galimybės:
Asmenys, baigę Kūrybos ir pramogų industrijų studijų programą ir įgiję socialinių mokslų profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali dirbti įvairių tipų Lietuvos ir tarptautinėse kūrybinių industrijų sektoriaus įmonėse, organizacijose, jų padaliniuose, Absolventai geba inicijuoti, prodiusuoti ir pozicionuoti kūrybos ir pramogų industrijų projektus, geba taikyti inovatyvius ir optimaliai efektyvius komunikacijos, kūrybiškumo ir verslumo modelius plėtojant visuomeninių, valstybinių ir verslo organizacijų veiklą kūrybinių industrijų srityje, savarankiškai atlikti kūrybinių industrijų sektoriaus tyrimus, rengti plėtros bei kaitos strategijas, susijusias su kultūros, kūrybos, pramogų verslo perspektyvomis Lietuvoje ir užsienyje.
Absolventai gali dirbti įvairiose kūrybinių industrijų sektoriaus įmonėse, kurios sujungia kūrybiškumą ir verslą: prodiuserinėse kompanijose, radijuje, leidybos įmonėse, televizijoje, kultūros organizacijose, reklamos agentūrose, renginių organizavimo paslaugų įmonėse ir pan.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti pagal II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti komunikacijos studijų krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas. Absolventai taip pat gali studijuoti pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.