Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Finansų apskaita (anglų k. - Finance accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-49

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-02-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programa Finansų apskaita skirta parengti analitiškai mąstančius ūkio subjektų apskaitos ir finansų specialistus, gebančius analizuoti finansų sistemoje vykstančius procesus, tvarkyti apskaitą, rengti finansines ataskaitas, atlikti ūkio subjektų veiklos finansinę analizę, priimti finansų valdymo sprendimus, siekiant prisitaikyti prie verslo aplinkos pokyčių.
Studijų rezultatai:
Asmuo, baigęs Finansų apskaitos studijų programą, turi gebėti:
1. taikyti žinias apie finansų sistemos sandarą, jos organizavimo ir veikimo principus, LR bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su finansų sistema;
2. kaupti, sisteminti ir analizuoti ūkio subjektų veiklos duomenis, taikant informacijos apdorojimo sistemas;
3. diferencijuoti verslo ir viešojo sektoriaus ūkio subjektų veiklos turinį ir finansinius procesus, siekiant užtikrinti organizacijos veiklą bei strateginę plėtrą;
4. tvarkyti ūkio subjekto apskaitą taikydamas nacionalinius ir tarptautinius apskaitos standartus;
5. parengti mokestines, statistines ir kitas finansines ataskaitas bei profesionaliai pateikti finansinę informaciją vidiniams ir išoriniams vartotojams, tiek valstybine, tiek užsienio kalbomis;
6. planuoti įmonės finansinę veiklą, atsižvelgiant į besikeičiančią verslo aplinką bei įmonės strateginius tikslus;
7. įvertinti ūkio subjekto veiklos finansinę būklę finansų valdymo sprendimams priimti;
8. kritiškai vertinti įmonės turimų išteklių valdymo metodus ir būdus bei teikti pasiūlymus įmonės veiklos efektyvumui didinti;
9. nuolat vertinti savo profesinę veiklą, žinias ir patirtį, numatyti saviraiškos ir saviugdos kryptis bei ugdyti savo profesionalumą veikiant besikeičiančioje verslo aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Praktinių situacijų ir atvejų analizė, projektinis darbas, sąvokų ir minčių žemėlapis, paslaugų organizavimo procesų simuliacija, uždavinių sprendimas, dokumentų analizė, probleminis mokymas, praktinių pavyzdžių demonstravimas ir analizė, realių problemų sprendimas projektinėje veikloje, profesinės veiklos praktikos, baigiamasis darbas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu. Pasiektus Finansų apskaitos studijų programos rezultatus studentai demonstruoja baigiamajame darbe.
Sandara: Studijų dalykai, praktika.
Krypties studijų dalykai:
Apskaitos pagrindai, Profesinė užsienio kalba, Ekonomika, Vadyba, Taikomoji matematika ir statistika, Finansai, Turto apskaita, Rinkodara ir ženklodara, Socialinių tyrimų metodologija, Tarptautinė prekyba ir atsiskaitymai, Nuosavybės apskaita, Investicijų valdymas, Mokesčiai, Valdymo apskaita, Finansų analizė, Finansinės informacijos apdorojimo technologijos, Viešojo sektoriaus finansų apskaita, Finansų valdymas, Verslo projekto rengimas arba Verslo finansavimas ir investicijos, Darbo teisė arba Finansų rinkos ir institucijos, Personalo vadyba ir motyvacija arba Auditas.
Atliekamos mokomoji ir baigiamoji profesinės veiklos praktikos.
Pasirenkamųjų studento studijų dalykai, atliepia kolegijos vertybes ir siekia ugdyti išskirtas studento kompetencijas, siekiant formuoti vieningą studento portretą. Išskiriamos 4 studento kompetencijos: Kūrybiškumas ir verslumas, Skaitmeninė komunikacija, Kalbinė komunikacija, Asmeninis tobulėjimas ir karjeros valdymas.
Specializacijos: Nėra.
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Finansų apskaitos studijų programą absolventai gali dirbti apskaitos ir finansų specialistais, buhalteriais, auditoriaus padėjėjais, finansų konsultantais, padalinių vadovais įvairių verslo šakų įmonių finansų, apskaitos ir audito padaliniuose, viešojo sektoriaus, finansų institucijose, audito, apskaitos įmonėse bei steigti ir plėtoti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti Verslo ir viešosios vadybos studijų krypties grupės II pakopos studijų programas vykdančiose Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose. Absolventai, siekiantys studijuoti apskaitos krypties antrosios pakopos studijose, turi atitikti studijų krypties ar krypčių grupės apraše bei aukštosios mokyklos nustatytus išankstinius reikalavimus, turėti žinių ir gebėjimų, būtinų studijoms pagal tam tikros krypties programas.