Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Organizacijos komunikacija (anglų k. - Organizational Communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Studijų krypties šaka

Įmonės komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550320

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai)
Parengti komunikacijos specialistus, gebančius planuoti ir valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, kurti informacinius produktus, siejant įvairias raiškos bei komunikacijos priemones, kurti ir palaikyti palankų organizacijos įvaizdį, tinkamai reaguoti į tikslinių auditorijų poreikius ir sparčiai besikeičiančią aplinką, kritiškai vertinti ir analizuoti profesinės veiklos poveikį visuomenės gerovei.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Žino socialinių mokslų (psichologijos, filosofijos, vadybos, ekonomikos, rinkodaros ir kt.) teorijas ir jų pritaikymo galimybes spręsdamas kompleksines veiklos srities problemas.
2. Geba taikyti praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančių dalykų (sociologijos, statistikos, informacijos ir komunikacijos technologijų ir kt.) teorijų pagrindus, leidžiančius analizuoti ir vertinti organizacijų veiklą sparčiai besikeičiančioje aplinkoje.
3. Žino ir supranta pagrindines komunikacijos sąvokas, geba apibūdinti teorijas ir modelius, analizuojančius organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos procesus.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
4. Geba atlikti taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas kokybinius ir kiekybinius metodus, apdoroti duomenis, naudodamas šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas, bei kritiškai analizuoti ir interpretuoti tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai
5. Analizuoja organizacijos komunikacijos sistemą, valdydamas informacinės ir komunikacinės veiklos procesus
6. Geba savarankiškai ir komandoje valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, taikydamas strateginės komunikacijos principus.
7. Geba planuoti, organizuoti ir vertinti organizacijos komunikacijos veiklas, siekdamas puoselėti organizacijos įvaizdį ir gerinti palankią viešąją nuomonę.
8. Rengia verbalinius ir vizualinius organizacijos informacinius produktus, planuoja ir organizuoja jų sklaidą įvairiais komunikacijos kanalais, atsižvelgdamas į skirtingus tikslinių auditorijų poreikius.
9. Geba naudotis socialinių medijų priemonėmis organizacijos komunikacijos veikloje, palaikyti kontaktus su žiniasklaidos priemonėmis, kurdamas ir skleisdamas informacinius produktus bei skaitmeninį turinį.
10. Geba taikyti skirtingas komunikacijos priemones, kūrybos metodus bei viešosios ir masinės komunikacijos technologijas, realizuodamas organizacijos komunikacijos tikslus globalioje aplinkoje.
Socialiniai gebėjimai:
11. Geba nuosekliai ir suprantamai perteikti informaciją apie organizacijos veiklą, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su atitinkamos srities specialistais, su visuomene bei šalies ir užsienio partneriais lietuvių ir užsienio kalbomis.
12. Geba dirbti komandoje, spręsdamas profesinės veiklos uždavinius, vadovaudamasis profesine etika ir teisės normomis, prisiimdamas pilietinę bei socialinę atsakomybę.
Asmeniniai gebėjimai:
13. Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, suvokia mokymosi visą gyvenimą svarbą.
14. Geba vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje aplinkoje.
15. Geba savarankiškai priimti sprendimus, planuoti savo veiklą ir siekti tikslų, atskleisdamas lyderio savybes.
Mokymo ir mokymosi veiklos
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, ekskursijos, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, minčių žemėlapiai, tikrovės imitavimas, probleminis dėstymas, vaidmenų atlikimas, refleksija, literatūros analizė ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, rezultatų pristatymo vertinimo, egzamino. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 153 kreditai (su praktikomis): Bendravimo psichologija; Ekonomikos pagrindai, Informacijos ir komunikacijos technologijos, Informacijos teisė ir etika, Specialybės kalba, Statistika, Dalykinė rašytinė komunikacija, Komunikacijos teorija, Rinkodara, Taikomųjų tyrimų metodologija, Vadyba, Viešasis kalbėjimas, Grafinis dizainas, Organizacijos komunikacija, Rašymo stiliai ir technikos, Renginių organizavimas, Ryšiai su visuomene, Komunikacijos auditas, Strateginė komunikacija, Tarptautinė komunikacija, Kūrybinės industrijos, Viešųjų ryšių technologijos, Žiniasklaidos diskursas / Internetinė žiniasklaida, Informacijos apsauga ir kt.
Praktikos: Organizacijos komunikacinės aplinkos, Viešųjų ryšių ir Baigiamoji praktika (bendra trukmė – 20 savaičių).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gali rinktis studijuoti Užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, švedų k.), Filosofija / Sociologija; dalykų skirtų gilinimuisi kryptyje alternatyvas: Verslumas ir lyderystė / Kūrybinių projektų valdymas; Pokyčių komunikacija / Krizių komunikacija / Pokyčių komunikacija (anglų k.) / Krizių komunikacija (anglų k.); Socialinės medijos / Socialiniai tinklai / Socialinės medijos (anglų k.) / Socialiniai tinklai (anglų k.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijuojant gilinamasi ne tik į vidinę organizacijos komunikaciją, bet ypatingas dėmesys skiriamas ir išorinei komunikacijai, gebėjimams kurti organizacijos įvaizdį, pristatyti organizaciją viešai, bendrauti ir bendradarbiauti su organizacijos partneriais ir klientais.
Ši studijų programa, turinti tris skirtingas praktikas, vykdoma tik Šiaulių valstybinėje kolegijoje, todėl ją pasirinkę studentai pasinaudoja puikia galimybe tapti kvalifikuotais įmonės komunikacijos specialistais, gebančiais kūrybiškai prisitaikyti prie besikeičiančios aplinkos. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, studijų programos dalis gali būti vykdoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai dirba komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais, atstovais spaudai įvairiose valstybinėse įstaigose, privačiose įmonėse ir organizacijose.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal komunikacijos, informacijos paslaugų , vadybos ir kt. studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.