Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Organizacijos komunikacija ir rinkodara (anglų k. - Corporate Communication and Marketing)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Studijų krypties šaka

Įmonės komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531JX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550320

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-03-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai
Parengti komunikacijos specialistą, gebantį planuoti ir valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, tirti rinką ir vartotojų elgseną, formuoti ir įgyvendinti rinkodaros kompleksą, ir turintį lyderystės, komandinio darbo bei organizacinių įgūdžių, plačią erudiciją, kritinį mąstymą ir medijų raštingumą, gebantį kelti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
1. Žino ir supranta pagrindines komunikacijos sąvokas, geba apibūdinti teorijas ir modelius, analizuojančius organizacijos vidinės ir išorinės komunikacijos procesus.
2. Žino socialinių mokslų (teisės, etikos, psichologijos, filosofijos ir kt.) teorijas ir jų pritaikymo galimybes siekiant užtikrinti kūrybinių paslaugų ir produktų autorių ir vartotojų teisių apsaugą.
3. Suvokia šiuolaikinės komunikacijos reguliavimo ir savireguliavimo sistemas, jų funkcijas, rinkodaros tipus, rinkodaros aplinkos jėgų poveikį organizacijos rinkodaros veiklai.
4. Geba taikyti praktinį veiklos srities išmanymą suteikiančių dalykų (sociologijos, statistikos, informacijos ir komunikacijos technologijų ir kt.) teorijų pagrindus, leidžiančius analizuoti ir vertinti organizacijų veiklą vietos, nacionaliniu ir globaliu mastu.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
5. Laikydamasis socialinių mokslų tyrimo etikos principų, geba atlikti taikomuosius tyrimus, parinkdamas ir pritaikydamas metodus, apdoroti duomenis, naudodamas šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas, bei kritiškai analizuoti ir interpretuoti tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai
6. Geba atpažinti, kritiškai vertinti ir savarankiškai parengti įvairaus pobūdžio komunikacijos turinį.
7. Geba parengti ir įgyvendinti komunikacijos planus, pritaikyti rinkodaros komplekso elementus tikslinei rinkai, atsižvelgdamas į vartotojų elgsenos veiksnius bei interesus, puoselėti organizacijos įvaizdį.
8. Geba pasirinkti įvairius komunikacijos kanalus, taikyti skirtingas medijų priemones, kūrybos metodus bei viešosios ir masinės komunikacijos technologijas, realizuodamas organizacijos komunikacijos ir rinkodaros tikslus kintančioje aplinkoje.
9. Geba savarankiškai ir komandoje valdyti vidinę ir išorinę organizacijos komunikaciją, rinkodaros elementus, taikydamas strateginės komunikacijos principus.
10. Vadovaujasi asmens duomenų apsaugos, autorių ir gretutinių teisių apsaugos bei profesinės etikos normomis, siekia užtikrinti kūrybinių paslaugų ir produktų autorių ir vartotojų teisių apsaugą.
Socialiniai gebėjimai:
11. Veiksmingai komunikuoja raštu, žodžiu ir vaizdu, geba dirbti komandoje, planuodamas ir įgyvendindamas komunikacijos bei rinkodaros veiklas.
12. Sprendžia profesinės veiklos uždavinius, vadovaudamasis profesine etika ir teisės normomis, taikydamas žmonių, finansinių ir laiko išteklių valdymo gebėjimus.
13. Taiko socialinės atsakomybės kompetencijas, bendraudamas ir bendradarbiaudamas su atitinkamos srities specialistais, visuomene bei šalies ir užsienio partneriais.
14. Supranta tarpkultūrinės komunikacijos skirtumus, susijusius su vertybių, požiūrių ir elgesio skirtumais rasiniu, etniškumo, religiniu, lyties ir amžiaus pagrindu, geba komunikuoti užsienio kalbomis.
Asmeniniai gebėjimai:
15. Geba vykdyti įvairią profesinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą kintančioje aplinkoje, vadovaudamasis žodžio laisvės, socialinės atsakomybės, žmogaus teisių apsaugos ir kitais demokratijos bei pilietinės visuomenės principais.
16. Geba kritiškai vertinti ir reflektuoti savo profesinę veiklą, įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą principus.
17. Geba savarankiškai priimti sprendimus, planuoti savo veiklą ir siekti tikslų, atskleisdamas lyderio savybes ir prisitaikydamas prie pokyčių.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės užduotys, jų rezultatų pristatymas, praktika, ekskursijos, savarankiški rašto darbai, atvejų analizė, minčių žemėlapiai, „svečio“ paskaitos, tikrovės imitavimas, probleminis dėstymas, vaidmenų atlikimas, refleksija, literatūros analizė ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė vertinimo skalė ir kaupiamoji vertinimo sistema, sudaryta iš tarpinių atsiskaitymų, praktinių, kontrolinių darbų, studento savarankiško rašto darbo, kursinio darbo, individualių ir grupinių užduočių atlikimo, atvejo analizės, rezultatų pristatymo vertinimo, egzamino. Galutinį vertinimą sudaro tarpiniai vertinimai ir egzamino vertinimas pagal proporcijas, numatytas kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis yra 153 kreditai (su praktikomis): Bendravimo psichologija, Ekonomikos pagrindai, Informacijos ir komunikacijos technologijos, Komunikacijos teorija, Specialybės kalba, Organizacijos komunikacija, Statistika, Taikomųjų tyrimų metodologija, Vadyba, Viešasis kalbėjimas, Informacijos teisė,
Rašymo stiliai, Rinkodara, Vizualinė komunikacija, Komunikacijos auditas, Rinkos tyrimai, Integruotoji rinkodaros komunikacija, Kūrybinės industrijos ir renginių organizavimas, Pokyčių komunikacija (lietuvių k. / anglų k.), Socialinės medijos ir internetinė komunikacija (lietuvių k. / anglų k.), Informacijos apsauga, Profesinė etika, Tarptautinė ir tarpkultūrinė komunikacija (anglų k.) ir kt.
Praktikos: Organizacijos komunikacijos, Skaitmeninės komunikacijos, baigiamoji (bendra trukmė – 20 savaičių).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Gali rinktis studijuoti: Užsienio kalbą (anglų, vokiečių, rusų, švedų k. ir kt.), Filosofiją / Sociologiją; dalykų skirtų gilinimuisi kryptyje alternatyvas: Kūrybinių projektų valdymą / Prekės ženklo valdymą; Žiniasklaidos diskursą / Tarptautinę rinkodarą (lietuvių k. / anglų k.); Skaitmeninės rinkodaros komunikaciją (lietuvių k. / anglų k.) ir kt.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Šiaulių valstybinėje kolegijoje parengtas komunikacijos specialistas galės dirbti bet kokio tipo organizacijoje Lietuvoje ar užsienyje, bus įvaldęs ne tik šiuolaikines vidinės ir išorinės komunikacijos priemones ir metodus, bet gebės juos taikyti ir siekdamas organizacijos rinkodaros tikslų, kurti ir palaikyti organizacijos įvaizdį, pristatyti organizaciją viešai, bendrauti ir bendradarbiauti su organizacijos partneriais ir klientais, gebės kūrybiškai ir konstruktyviai veikti besikeičiančioje aplinkoje. Studijų procese atskiras dalyko temas dėsto socialiniai partneriai, dėstytojai, atvykę iš užsienio aukštųjų mokyklų, dalis studijų programos vykdoma anglų kalba.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai dirba komunikacijos, rinkodaros komunikacijos specialistais, viešųjų ryšių specialistais, ryšių su visuomene specialistais, atstovais spaudai. Absolventai gali dirbti komunikacinį (taip pat organizacinį, vadybinį) darbą įvairiose organizacijose: verslo, gamybos ar prekybos, švietimo, žiniasklaidos, reklamos, leidybos, turizmo, laisvalaikio ir pramogų industrijų, architektūros ir urbanistikos įstaigose, kultūros ir meno organizacijose; kurti individualius kūrybinių industrijų verslo projektus; teikti konsultacines vidinės ir išorinės komunikacijos organizavimo paslaugas; taikyti šiuolaikines informacijos ir komunikacijos technologijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas Lietuvos ir užsienio aukštosiose mokyklose pagal socialinių mokslų komunikacijos, informacijos, vadybos studijų krypčių antrosios pakopos studijų programas.