Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Statyba (anglų k. - Construction)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Statybos inžinerija

Studijų krypties šaka

Statinių konstrukcijų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6619

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

SVK Statyba 2017.pdf

Valstybinis kodas

6531EX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550732

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-04-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:

Studijų programos tikslas:
Parengti kūrybiškai mąstantį, komunikabilų, atsakingą statinių konstrukcijų inžinerijos specialistą, gebantį savarankiškai planuoti, organizuoti ir techniškai vadovauti statybos darbams bei siekiantį tobulėti profesinėje veikloje.

Studijų rezultatai:
1. Taikys bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus ir dėsnius statybos srityje.
2. Žinos ir supras statybinių medžiagų, gaminių bei konstrukcinių elementų savybes, panaudojimo sritis.
3. Supras pastatų konstrukcijų stiprumo, standumo, pastovumo reikalavimus.
4. Analizuos ir taikys tarptautinius, Europos bei Lietuvos standartus projektavime ir statybos procese.
5. Analizuos ir parinks konstrukcinius pastatų sprendimus, konstrukcines ir skaičiuojamąsias schemas.
6. Parinks ir taikys bendrųjų statybos ir remonto darbų technologinius procesus.
7. Taikys specializuotas kompiuterines programas statybinei dokumentacijai parengti.
8. Rinks informaciją ir analizuos duomenis inovacijų diegimo statybos srityje problemoms spręsti.
9. Turės praktinių įgūdžių dirbant su geodeziniais, pastatų diagnostikos prietaisais bei statybinių medžiagų ir konstrukcijų tyrimų įranga.
10. Parinks technines priemones pagrindiniams statybos darbams atlikti.
11. Vertins ir parengs dokumentaciją, reikalingą statybai pradėti ir vykdyti, įrengs statybvietę.
12. Planuos ir organizuos statybos eigą, užtikrins kokybišką darbų atlikimą, saugų darbą, gaisrinę saugą ir aplinkos apsaugą bei pastatų priežiūros administravimą.
13. Turės komandinio darbo įgūdžių, mokės bendrauti su vadovais, darbuotojais, klientais ir visuomene, savarankiškai gilins žinias, siekdami tobulinti profesinę kvalifikaciją.
14. Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų rezultatams pasiekti taikomi aktyvūs mokymo ir mokymosi metodai. (paskaitos, laboratoriniai darbai, individualūs projektai, individualios konsultacijos, seminarai, pratybos, darbas grupėse, situacijų analizė ir kt.). Mokymo ir mokymosi metodų visuma yra skirta formuoti ugdomo specialisto savarankiškai, kūrybiškai veiklai reikalingus bendruosius gebėjimus, specialiuosius profesinės veiklos gebėjimus.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimties balų riterinė vertinimo sistema ir kaupiamasis vertinimas. Dalyko studijų rezultatai semestro metu įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (rašomi referatai, kontroliniai darbai, rengiami ir žodžiu ginami projektai, atliekami ir žodžiu ginami laboratoriniai darbai ir kt.). Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpinių įvertinimų ir egzamino (darbo / projekto) pažymiai padauginti iš svertinių koeficientų. Praktikos vertinimas baigiamas praktikos ataskaitos pateikimu ir gynimu.

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Pagrindinės studijų krypties dalykų apimtis kreditais – 141 (su praktikomis).
Pagrindiniai studijuojami dalykai:
Chemija, Informacinės technologijos, Matematika, Statybinė braižyba, Statybinės medžiagos, Taikomoji fizika, Statybinė fizika, Statybos pagrindai, Taikomoji mechanika, Geodezija (su praktika), Pastatų konstrukcijos, Statybos ekonomika, Aplinkos ir žmonių sauga, Geotechnika, Statybos darbų technologija, Inžinerinės sistemos, Konstrukcijų skaičiavimo pagrindai, Pastatų priežiūra, Statybos darbų organizavimas ir kt.
Profesinės veiklos praktikų trukmė – 22 savaitės:
- geodezijos praktika – 2 savaitės;
- pažintinė statybos darbų praktika – 4 savaitės;
- gamybinė praktika – 12 savaičių;
- baigiamoji praktika – 4 savaitės.

Pasirenkamieji gilinimosi kryptyje dalykai:
Pasirenkamieji dalykai, skirti gilinimuisi šakoje, sudaro 15 kreditų. Galima pasirinkti vieną iš pasirenkamųjų dalykų:
Architektūros istorija / Miestų planavimas / Inovatyvios statybinės medžiagos ir produktai; Remonto ir rekonstravimo technologijos / Energiškai taupūs pastatai; Statinio informacinis modeliavimas / Pastatų inžinerinių sistemų valdymas.

Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti bendruosius koleginių studijų dalykus: Inžineriniai tyrimai / Technikos filosofija / Teisės pagrindai,
Vadybos pagrindai / Bendravimo psichologija.
Studento laisvai pasirenkamiesiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš siūlomų Kolegijoje arba išklausyti dalyvaudami mobilumo projektuose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
studijų programa gali būti vykdoma rusų kalba.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas galės dirbti projektavimo firmose, įvairiose valstybinėse ir privačiose statybos įmonėse arba uždarosiose akcinėse bendrovėse statybos darbų vadovu, sąmatininku, kurti savo verslo įmonę.

Tolesnių studijų galimybės:
Studijas galima tęsti universitetuose pagal inžinerijos mokslų studijų krypčių grupės statybos inžinerijos krypties programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas