Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Geodezija ir geoinformatika (anglų k. - Geodesy and Geoinformatics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Matavimų inžinerija

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121EX036

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450731

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti geodezijos specialistus, kurie turės pamatinių bei specialiųjų inžinerinių studijos programos žinių, reikalingų naujoms technologijoms įsisavinti ir taikyti, mokės tinkamai pasirinkti geodezinių matavimų prietaisus, geoinformacines technologijas, matavimų metodus ir būdus reikalingiems duomenims gauti ir analizuoti, gebės atlikti geodezinius, nekilnojamojo turto kadastro ir registro, topografinius ir kartografinius darbus, turės nuostatą mokytis visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios:
Gamtos mokslų ir matematikos pagrindų, reikalingų bendrosios inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti žinios, bendrosios inžinerijos studijų krypties esminių teorinių ir taikomųjų pagrindų, sąvokų žinios ir sisteminis supratimas.
Nuosekliai susietų Geodezijos studijų programą atitinkančių bendrosios inžinerijos studijų krypties žinios, žinoti geodezinių matavimų patikimumo, matavimo neapibrėžčių nustatymo būdus bei metodus, žinoti platesnį daugiadalykį inžinerijos kontekstą, gebėti pritaikyti geoinformacinių technologijų, kitų mokslo krypčių metodus ir procesus
Gebėjimai tirti:
Geba rasti reikiamą mokslinę bei specialybės informaciją, naudojantis geodezinių ir kartografinių, nekilnojamojo turto duomenų bazėmis ir kitais informacijos šaltiniais.
Geba planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, apdoroti ir vertinti jų duomenis, geba kaupti, sisteminti ir analizuoti geodeziniais matavimais gautą informaciją bei pateikti išvadas bendrosios inžinerijos studijų krypties matavimų inžinerijos šakoje.
Inžinerinė analizė:
Geba taikyti savo žinias ir supratimą bendrosios inžinerijos studijų krypties problemoms suformuluoti ir išspręsti pasirenkant tinkamus metodus, geba parinkti ir taikyti tinkamus bendrosios inžinerijos studijų krypties analitinius ir modeliavimo metodus.
Geodezija ir kartografija
Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant geodezijos ir kartografijos uždavinius bei jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
Nekilnojamojo turto kadastras
Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant nekilnojamojo turto ir kadastro uždavinius bei jiems spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę ir gamybinę įrangą.
Inžinerinis projektavimas
Geodezija ir kartografija
Geba taikyti bendrosios inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus geodezijos ir kartografijos srityje.
Nekilnojamojo turto kadastras
Geba taikyti bendrosios inžinerijos studijų krypties inžinerines žinias ir supratimą kuriant ir įgyvendinant projektus nekilnojamojo turto ir kadastro srityje.
Supranta projektavimo metodikas ir geba jas taikyti sudarant įvairios paskirties duomenų bazes, žemėlapius bei planus, geodezinius tinklus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, moka bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene, holistiškai supranta inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, geba laikytis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, geba suvokti atsakomybę už inžinerinę veiklą.
Išmano projektų valdymo ir verslo aspektus, supranta technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais, suvokia individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengia, geba bendrauti taisyklinga lietuvių kalba raštu ir žodžiu, bent viena iš pagrindinių užsienio kalbų, naudotis šiuolaikinėmis informacijos ir ryšio technologijomis, turi darbo įgūdžių įvairių sričių specialistų komandoje.
Inžinerinės veiklos gebėjimai:
Geodezija ir kartografija
Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti geodezijos ir kartografijos srityje, žinoti geodezinių prietaisų konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti jų naudojimo gebėjimų.
Nekilnojamojo turto kadastras
Geba parinkti ir taikyti tinkamus metodus, priemones bei įrangą inžineriniams sprendimams įgyvendinti nekilnojamojo turto ir kadastro srityje, žinoti prietaisų konstrukcijas, veikimo principus, funkcijas, turėti jų naudojimo gebėjimų.
Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias spręsdamas inžinerines problemas, geba suprasti ir įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, geba suprasti inžinerinės veiklos organizavimo principus, darbo ir gaisrinės saugos svarbą bei pagrindinius reikalavimus, inžinerinės veiklos grandžių sąveiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, praktika, individualūs ir komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, referatų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimai ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.

Specializacijos:
Geodezija ir kartografija, Nekilnojamojo turto kadastras
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš VGTU siūlomų
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė tokio pobūdžio universitetinė studijų programa
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti įvairiose valstybinėse ir privačiose geodezijos ir kartografijos įmonėse, savivaldybėse, statybos įmonėse, žemėtvarkos tarnybose, nekilnojamojo turto agentūrose, tęsti studijas magistrantūroje. Įgiję reikiamą darbo patirtį, jie gali steigti individualias įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2018-03-01