Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmas ir renginiai (anglų k. - Tourism and Events)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6616

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis šios programos tikslas – – parengti specialistus turinčius svetingumo bei renginių organizavimo verslo žinias, praktinius įgūdžius ir gebančius juos kryptingai taikyti valdant svetingumo ir renginių verslo subjektų veiklą daugiakultūrinėje aplinkoje.
Studijų rezultatai:
Bendrosios kompetencijos
Geba demonstruoti iniciatyvą, kritinį mąstymą, sisteminį požiūrį dirbant savarankiškai bei komandoje laikantis etikos principų;
Geba demonstruoti dalykines žinias ir įgūdžius pristatant ir pagrindžiant aktualius svetingumo bei renginių verslo vystymo sprendimus;
Geba verslumo elgesio įgūdžius taikyti asmeniniam ir profesiniam tobulėjimui savalaikiai reaguojant į rinkos pokyčius.
Dalykinės kompetencijos
Žino verslo kūrimo principus ir supranta turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei renginių organizavimo verslą veikiančius išorinius ir vidinius veiksnius, moka juos identifikuoti;
Žino turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei renginių organizavimo verslo struktūrinius elementus ir jų sisteminius ryšius;
Geba apibrėžti turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei renginių organizavimo verslo specifinius bruožus ir jų raišką daugiakultūrinėje verslo aplinkoje;
Geba kurti svetingumo verslo produktus ir paslaugas taikant projektinius metodus ir verslo modeliavimo technikas;
Geba pristatyti svetingumo verslo produktus ir paslaugas rinkai;
Geba spręsti verslo problemas atsižvelgiant į specifinius turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei renginių organizavimo verslo aplinkai keliamus reikalavimus;
Geba efektyviai komunikuoti, koordinuoti ir administruoti svetingumo ir renginių verslo ryšius daugiakultūrinėje aplinkoje;
Geba integruoti šalies turizmo, apgyvendinimo paslaugų bei renginių organizavimo verslo produktus ir paslaugas į bendrą šalies ir tarptautinę verslo aplinką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Vilniaus verslo kolegijoje kuriama išskirtinė mokymo aplinka, diegiami inovatyvūs mokymo bei mokymosi metodai. Kolegijoje diegiama projektinio mokymo metodika siekia ugdyti tokius įgūdžius, kaip lyderystė, verslumas, darbas komandoje, planavimas, finansų valdymas ir pan. Dalis mokymosi veiklų bus vykdomos naudojant virtualią kolegijos mokymosi aplinką, naujas IKT technologijas. Studentams vyks psichologijos, komandinio darbo, efektyvaus darbo organizavimo metodų bei laiko planavimo paskaitos, vedamos profesionalių dėstytojų ir konsultantų. Jie bus supažindinami su studijų procesu, kolegijos vertybėmis, jiems bus pristatomos tarptautinių mainų ir praktikų galimybės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo(si) ir studijų pasiekimų vertinimui taikoma kriterinė proporcinė kaupiamoji vertinimo sistema (kaupiamasis vertinimas) apibrėžta studijų reglamente, kuris kaip ir kiti su studijų procesu susiję dokumentai skelbiami viešai http://kolegija.lt/lt//studijos/studiju-dokumentai/86. Vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra pateikiama kiekvieno dalyko apraše ir bus pristatoma studentams pirmo užsiėmimo metu. Taikomi studentų pasiekimų vertinimo metodai: testas, egzaminas, projektinis darbas skatins studentus suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įsivertinti savo pasiekimų lygmenį.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: psichologija, informacinių technologijų taikymas, teisės pagrindai, anglų kalba.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai:
Turizmo modulis: turizmo ištekliai ir geografija, turizmo organizavimas, projektas; apgyvendinimo modulis: maitinimo įmonių darbas, apgyvendinimo paslaugų administravimas, projektas, klientų aptarnavimas; renginių modulis: renginių organizavimas, MICE ir dalykiniai renginiai, laisvalaikio ir kultūrinių renginių organizavimas, projektas; integruotos verslo studijos: verslo organizavimas, vadyba ir organizacijų elgsena, personalo vadyba, projektų valdymas; marketingo modulis: marketingas, pardavimų valdymas, marketingo komunikacija ir vartotojo elgsena; dalykinė kalba ir rašytinė komunikacija, apskaitos pagrindai, mikroekonomika, makroekonomika, svetingumo logistika, specialybės anglų kalba, antra užsienio kalba, svetingumo informacinės sistemos, tarpkultūrinė verslo komunikacija.
Praktikos: praktika svetingumo ar renginių verslo įmonėje, baigiamoji praktika – 30 kreditų.
Baigiamasis projektas – 9 kreditai
Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Gilindami žinias susijusias su IT taikymu, verslumo ugdymu, studentams bus sudaromos galimybės rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš kolegijoje vykdomų studijų programų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentamas siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, kinų, rusų.
Studijuojant ir taikant projektinio mokymo metodiką, realizuojamos užduotys ne tik verslo kryptyje. Inicijuojamos tarpdisciplininės užduotys bendrose kelių studijų programų komandose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Antrame kurse praktika atliekama svetingumo ar renginių verslo įmonėje, praktikos užduotys ir praktikos vieta bus derinamos tarp studento, įmonės ir praktikos vadovo. Trečiame kurse baigiamoji praktika, kurios tikslas – stiprinti ir tobulinti jau išsiugdytus profesinius įgūdžius konkrečioje verslo veiklos aplinkoje, bus atliekama įmonėje; šios praktikos metu taip pat bus renkami duomenys susiję su baigiamojo darbo/projekto objektu ir praktika tiesiogiai siesis su studento nagrinėjama tema.
Tolesnių studijų galimybės:
Studijų programos absolventai galės tęsti studijas verslo, vadybos, marketingo, svetingumo, turizmo ir kitų studijų krypčių išlyginamosiose arba magistro programose Lietuvos arba užsienio universitetuose.