Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medžiagos ir nanotechnologijos (anglų k. - Materials and Nanotechnologies)

Studijų krypties grupė

Technologijų mokslai

Studijų kryptis

Medžiagų technologijos

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Medžiagotyra (stiklas, popierius, plastikai, mediena)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Technologijų mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-52

Akreditavimo vertinimo išvados

KUT_Materials_and_Nanotechnologies_BA_2016.pdf

Valstybinis kodas

6121FX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450722

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-05-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti bakalaurus, kurie, remdamiesi įgytomis medžiagų sandaros, fizikos ir chemijos žiniomis, galėtų atrinkti optimalias medžiagas ar jų gamybos technologijas įvairių inžinerinių ar techninių problemų sprendimui, orientuojant studijas į aukštąsias technologijas ir su jomis susijusias naujas medžiagas ar medžiagų darinius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas:
A1 Žino ir sistemiškai supranta gamtos mokslų ir medžiagų technologijų teorinius ir taikomuosius pagrindus, esmines sąvokas, bei geba juos nuosekliai susieti ir taikyti atskirose medžiagų mokslo ir nanotechnologijų srityse.
A2 Žino pagrindines inžinerines medžiagas, jų savybes, formavimo būdus, technologijas, vystymosi tendencijas ir taikymus bei naujų medžiagų kūrimą.
A3 Yra įsisavinęs pagrindinius modernius fizikinius ir cheminius analizės metodus, taikomus medžiagų moksle ir nanotechnologijose.
A4 Žino inžinerinius, elektrotechnikos ir elektronikos, bei teorinės mechanikos pagrindus, geba pritaikyti elektrotechnikos ir elektronikos, mechanikos technologijas ir suprasti procesus.
A5 Yra įsisavinęs humanitarinių ir socialinių mokslų žinias, skirtas technologijos srities profesijos tikslams pasiekti.
A6 Žino skaitinius metodus, matematikos koncepcijas bei principus, supranta matematikos metodų taikymo problemas, geba taikyti informacines technologijas sprendžiant medžiagų ir nanotechnologijų uždavinius.
A7 Baigusiems Funkcinės medžiagos specializaciją: Suteikiamos specialiosios žinios ir suvokimas apie šiuolaikines mikro- ir nanotechnologijas bei instrumentus, naudojamas funkcines (optines, elektrines, magnetines) medžiagas, mikro bei nanonstruktūras bei jų kūrimą, gamybą, taikymus ir kokybės vertinimą.
A8 Baigusiems Biomedžiagos specializaciją: Suteikiamos specialiosios žinios ir suvokimas apie biomedžiagas jų technologijas, žmogaus fiziologines sistemas, biomedicinines ir ultragarsines sistemas, prietaisus bei jų kūrimą, gamybą, taikymus ir kokybės vertinimą.
Technologinė analizė:
B1 Geba taikyti savo žinias ir supratimą, parinkti ir pritaikyti atitinkamus technologinius metodus inžinerinėms problemoms modeliuoti, analizuoti ir spręsti.
B2 Geba taikyti problemų sprendimo, kūrybinius ir inovacinius gebėjimus, atitinkančius naujų medžiagų, bei technologijų panaudojimo procesą.
B3 Geba įsisavinti medžiagų analizės metodus, parinkti reikiamą technologinę ir medžiagų analizės įrangą, dirbti su šiuolaikine technologine ir medžiagų analizės įranga, analizuoti ir interpretuoti analizės rezultatus, taikyti standartinius tyrimų metodus.
B4 Geba taikyti analitinius, matematinius ir kitus metodus medžiagų savybėms modeliuoti ir prognozuoti.
B5 Baigusiems Funkcinės medžiagos specializaciją: Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant technologines problemas, prognozuoti, atrinkti ar sukurti optimalių savybių funkcines medžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms.
B6 Baigusiems Biomedžiagos specializaciją: Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant technologines problemas biomedžiagoms charakterizuoti, prognozuoti, atrinkti ar sukurti optimalių savybių biomedžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms.
Technologijų projektavimas:
C1 Supranta, geba įsisavinti ir taikyti šiuolaikinių inžinerinių medžiagų technologijas ir jų fizikinius pagrindus, mikro- ir nano- technologijas, naujų medžiagų ir struktūrų paieškai ir kūrimui, įgyvendindamas projektus, atitinkančius apibrėžtus reikalavimus.
C2 Geba naudotis informacinėmis technologijomis bei bazine programine įranga, taikyti ir naudoti skaitinius kompiuterinius metodus, skirtus specifinėms medžiagų mokslo ir nanotechnologijų problemoms spręsti.
C3 Turi supratimą apie medžiagų su reikiamomis savybėmis atrinkimą ir kūrimą, geba atrinkti ar kurti reikiamų savybių medžiagas įvairioms inžinerinėms problemoms spręsti.
C4 Geba kritiškai vertinti, analizuoti, interpretuoti projektavimo, tyrimo, gamybos ir valdymo situacijas bei priimti atitinkamus sprendimus.
C5 Baigusiems Funkcinės medžiagos specializaciją: Supranta šiuolaikinių funkcinių medžiagų, magnetinių medžiagų, optinių medžiagų, nanostruktūrų, jutiklių ir jų technologijų projektavimo metodikas.
C6 Baigusiems Biomedžiagos specializaciją: Supranta biochemijos, ląstelės biologijos, žmogaus fiziologinių sistemų, šiuolaikinių biomedžiagų, biomedicininių ir ultragarsinių sistemų ir jų technologijų projektavimo metodikas.
Tyrimai:
D1 Geba surasti ir tvarkyti profesinę ir mokslinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose medžiagų mokslo ir nanotechnologijų srityse.
D2 Geba planuoti, projektuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, pradedant problemos formulavimu, tyrimų įrangos parinkimu ir baigiant rezultatų vertinimu bei kvalifikavimu; atrinkti tinkamus būdus bei metodiką ir atlikti patikimus matavimus.
D3 Geba matematiškai vertinti matavimų rezultatus, juos analizuoti, apibendrinti, argumentuotai paaiškinti tyrimų rezultatus ir daryti išvadas.
D4 Geba eksperimentinius rezultatus sieti su teoriniais modeliais.
D5 Turi darbo su technologine ir medžiagų analizės įranga įgūdžių.
Praktinė veikla:
E1 Geba parinkti ir taikyti reikiamą technologinę ir medžiagų analizės įrangą, priemones ir būdus.
E2 Žino ir supranta pagrindinius aukštųjų technologijų procesus, įvairių proceso grandžių svarbą, technologinės veiklos organizavimo principus ir darbo saugos svarbą.
E3 Geba derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant technologines problemas ir supranta technologinės veiklos etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes.
E4 Baigusiems Funkcinės medžiagos specializaciją: Geba parinkti ir taikyti naujausią funkcinių medžiagų ir nanotechnologijų, modernios optikos ir nanofotonikos, jutiklių įrangą, geba derinti teorines ir taikomąsias žinias parenkant reikiamų savybių funkcines medžiagas ir sprendžiant įvairioms funkcinių medžiagų inžinerinėms problemoms.
E5 Baigusiems Biomedžiagos specializaciją: Geba parinkti ir taikyti naujausius biochemijos, molekulinės biologijos, biomedžiagų technologijų įrangą, geba derinti teorines ir taikomąsias žinias parenkant įvairias biomedžiagas su optimaliomis ar reikalaujamomis savybėmis ir sprendžiant įvairioms biomedžiagų inžinerinėms problemoms.
Asmeniniai įgūdžiai:
F1 Geba savarankiškai mokytis ir tobulėti medžiagų mokslo ir nanotechnologijų srityse bei planuoti mokymosi procesą.
F2 Geba dirbti tarpdalykinėje komandoje, generuoti naujas idėjas, moka įsigilinti į pateiktus argumentus.
F3 Geba kritiškai vertinti informaciją, savo veiklos rezultatus, profesijos naujoves, dalyvauti diskusijose ir tobulinti savo veiklą.
F4 Geba vertinti savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai ir aplinkai.
F5 Geba organizuoti profesinę veiklą, planuoti laiką ir išteklius, išmano projektų valdymo ir verslo aspektus.
F6 Geba imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
F7 Geba išlaikyti profesinę kompetenciją, mokantis visą gyvenimą.
F8 Suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos ir jos rezultatų poveikį visuomenei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai.
F9 Geba pateikti ir perduoti studijų ir pasirinktos veiklos žinias bei supratimą specialistams ir nespecialistams.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradicinės ir interaktyvios paskaitos;
Laboratoriniai darbai;
Seminarai (studijos mažose grupėse);
Problemų analizės ir jų sprendimo pratybos;
Individualios konsultacijos;
Praktika (rekomenduojama pramonės įmonėje arba kitoje mokslo ir studijų institucijoje);
Individualūs ir (arba) komandiniai projektai;
Interaktyvūs mokymosi metodai;
Pažintinės išvykos;
Atvejų analizė;
Referatų rašymas;
Reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, knygų bei originalių mokslinių straipsnių skaitymas;
Pranešimų rengimas, pristatymas ir gynimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas raštu;
Egzaminas raštu ir žodžiu;
Testavimas;
Laboratorinių darbų rezultatų ataskaita ir gynimas;
Modeliavimo darbai;
Problemų sprendimo analizė;
Individualaus ar komandinio projekto ataskaita;
Žodiniai ir stendiniai pranešimai;
Praktikos darbo (tyrimo) ataskaitų pristatymas ir gynimas;
Kolokviumas;
Kontroliniai darbai, pateikiant uždarojo ir (arba) atvirojo tipo klausimus;
Rašto darbai (literatūros apžvalga, referatas, esė ir panašiai);
Kursinis, baigiamasis darbas ir jo gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
BUS: Filosofijos ir darnaus vystymosi alternatyvos; Užsienio kalbų alternatyvos (C1 lygis).
Inžinerijos pagrindų dalykai: Elektrotechnikos ir elektronikos pagrindai;
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai: Matematika 1, Matematika 2, Informacinės technologijos 1, Objektinio programavimo pagrindai, Fizika 1, Fizika 2, Tikimybių teorija ir statistika;
Pagrindiniai studijų krypties dalykai: Įvadas į specialybę, Medžiagų fizika, Neorganinė chemija 1, Neorganinė chemija 2, Medžiagų mechanika, Organinė chemija, Termodinamika ir statistinė fizika medžiagų mokslui, Matematinė fizika ir skaitiniai metodai, Kompiuterinis projektavimas 1, Polimerinės medžiagos ir technologijos, Kvantinė chemija, Optika, Vakuumo fizika ir technika, Plazmos fizika, Mikro- ir nanotechnologijos: taikymas ir analizės metodai, Produkto vystymo projektas, Kietojo kūno fizika medžiagų mokslui, Paviršiaus ir paviršinių reiškinių fizika, Kokybės užtikrinimas;
Funkcinių medžiagų specializacijos moduliai: Funkcinės medžiagos ir nanotechnologijos, Jutikliai ir jų technologijos, Magnetinės medžiagos ir spintronika, Nanostruktūros ir nanodariniai, Modernios optikos reiškiniai ir nanofotonika; Biomedžiagų specializacijų moduliai: Žmogaus fiziologinės sistemos, Biochemijos pagrindai, Biomedicininės ir ultragarsinės sistemos, Ląstelės biologija, Biomedžiagos ir jų technologijos;
Laisvai pasirenkamas modulis;
Medžiagų mokslo praktika;
Bakalauro baigiamasis projektas.
Specializacijos:
Funkcinės medžiagos, Biomedžiagos
Studento pasirinkimai:
Studentas gali rinkti specializaciją, BA+ kompetencijas arba 30 kreditų asmeninį modulių rinkinį.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi medžiagų (keraminių, polimerinių, puslaidininkinių, metalų ir kt.) sandaros, savybių, eksperimentinės ir medžiagų fizikos, analizės metodų žinių, išmano aukštąsias technologijas (mikro- ir nanotechnologijas) ir jose naudojamas naujas medžiagas bei jų darinius. Taip pat jungdamas fundamentalias ir praktines inžinerijos žinias geba parinkti, kurti, diegti ir naudoti šiuolaikines medžiagas įvairioms inžinerinėms reikmėms.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventas gali dirbti įmonėse, įdiegiančiose, gaminančiose ir parduodančiose šiuolaikines medžiagas, muitinėse, leidybos, farmacijos ir medicinos įmonėse ar medicininės paskirties gaminius gaminančiose įmonėse, aplinkos apsaugos laboratorijose, naudojančiose šiuolaikinius medžiagų analizės ir tyrimo įrenginius, dirbti tiriamąjį darbą įmonėse, mokslinių tyrimų institutuose ir universitetuose, organizuoti aukštųjų technologijų verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus Medžiagų ir nanotechnologijų studijų programą, studijas galima tęsti medžiagų inžinerijos, biofizikos, fizikos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, aplinkos inžinerijos ir kraštotvarkos, chemijos inžinerijos, energetikos ir termoinžinerijos, mechanikos inžinerijos ir matavimų inžinerijos studijų krypčių magistrantūros studijų programose.