Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lietuvių filologija (anglų k. - Lithuanian philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Literatūra ir lingvistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-64

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX021

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450232

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-04-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Lietuvių filologijos studijų programa siekiama rengti aukštos kvalifikacijos lietuvių filologijos specialistus, suteikiant studentams tvirtus kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindus, sistemines tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinias ir gebėjimą analizuoti, sisteminti bei vertinti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius platesniuose kalbotyros, literatūros ir kultūros kontekstuose, taip pat kritiškai mąstyti, savarankiškai mokytis, bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.
Šios programos estų, latvių, naujosios graikų, turkų kalbų specializacijomis, be minėtų dalykų, siekiama rengti aukštos kvalifikacijos lietuvių filologijos specialistus, puikiai mokančius užsienio kalbą, gerai išmanančius tos kalbos šalies kultūrą, politinį ir ekonominį kontekstą, turinčius vertimo iš tos kalbos / į tą kalbą įgūdžių, pasirengusius bendrauti ir bendradarbiauti nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.

Studijų rezultatai:

- Tvirti kalbotyros ir literatūros mokslo pagrindai;
- sisteminės tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinios;
- šiuolaikinių kalbos, literatūros ir kultūros procesų pažinimas;- gebėjimai analizuoti, sisteminti bei vertinti lietuvių kalbos ir literatūros reiškinius platesniuose kalbotyros, literatūros ir kultūros kontekstuose;
- gebėjimas komunikuoti lituanistikos žinias nacionaliniame ir tarptautiniame kontekste;
- kritinis mąstymas;
- įgūdžiai savarankiškai mokytis;
- įgūdžiai bendrauti ir dirbti nacionalinėje ir tarptautinėje aplinkoje.

Baigusieji vieną iš užsienio kalbos specializacijų papildomai gebės bendrauti šia kalba įvairiose komunikacinėse situacijose (B2–C1 lygiu pagal BEKM), gretinti įvairius lietuvių ir užsienio kultūrų, kalbų reiškinius, taikyti ir gilinti vertimo iš vienos kalbos į kitą įgūdžius profesinėje veikloje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programoje numatytos paskaitos, seminarai, pratybos, mokomoji ir profesnė praktika, savarankiškas užduočių atlikimas. Per paskaitas taikomi ne tik klasikiniai informaciniai metodai (klasikinė paskaita, vaizdo ir garso įrašų demonstravimas, iliustravimas ir kt.), bet ir aktyvaus mokymo(si) metodai (įtraukiamoji paskaita, probleminis dėstymas ir kt.). Seminarai ir pratybos vyksta nedidelėmis grupėmis (vidutiniškai 16 studentų), pasitelkus į studentą orientuotus studijų metodus: minčių lietų, grupės diskusiją, pranešimų rengimą ir skaitymą. Daug dėmesio skiriama savarankiškoms studijoms – rašto darbų, referatų rengimui dirbant pasitelkus įvairias informacines technologijas, taip pat grįžtamojo ryšio teikimui vertinant ir aptariant grupės kolegų atliktus darbus. Praktika atliekama ne tik Universitete, bet ir už jo ribų (vertimų biuruose, leidyklose, redakcijose, mokyklose ir kitur). Atsiskaitant už atliktą praktiką pateikiama praktikos ataskaita. Rengiant baigiamąjį darbą atliekamas nesudėtingas lingvistinis ar literatūrologinis tyrimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminuojama raštu ir žodžiu, taikant nuolatinį ir kaupiamąjį vertinimą. Pagrindiniai metodai: uždarojo ir atvirojo tipo klausimai, pranešimai, referatai, semestriniai rašto darbai, pristatymai, praktikos ataskaita, bakalauro baigiamasis darbas.

Sandara:
Lietuvių filologijos studijų programą sudaro šie dalykų blokai:
- pagrindines programos kompetencijas ugdantys studijų krypties dalykai (145 kr.): kalbotyros, literatūrologijos, lietuvių kalbos, lietuvių literatūros, tautosakos dalykai, semestriniai darbai, mokomoji ir profesinė praktika, bakalauro baigiamasis darbas;
- bendrosios universitetinės studijos – BUS (15 kr.);
- kiti pasirenkamieji dalykai (80 kr.), tarp jų – gretutinės studijos (60 kr.); arba užsienio kalbos ir kultūros specializacija (70 kr.).

Specializacijos:
Studentai gali rinktis vieną iš šių specializacijų: estų, latvių, naujosios graikų ar turkų kalbos. Kiekvieną iš jų sudaro pasirinktos užsienio kalbos, literatūros ir kultūros studijos (70 kr.).

Studento pasirinkimai:
Praktikos pobūdis yra pasirenkamasis, studentai gali rinktis vertimo, redagavimo, tekstų kūrimo, lietuvių kalbos ir literatūros kaip gimtosios ar svetimosios mokymo, mokslinę praktiką.
80 kr. studentas disponuoja laisvai: galima gilintis į įvairius lietuvių filologijos ir (ar) kitus Filologijos fakultete siūlomus dalykus, studijuoti dar vieną užsienio kalbą, literatūrą ir kultūrą, rinktis gretutines studijas, BUS dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Gilios ir sistemiškos tradicinės ir moderniosios lituanistikos žinios. Įgūdžiai taikyti jas įvairiose šiuolaikinėse profesinėse sferose. Specializacijos teikiama galimybė studijuoti dar vieną užsienio kalbą, literatūrą ir kultūrą ar rinktis kitos krypties gretutines studijas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Lietuvių filologijos bakalauro studijų programos absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius: įgytos kompetencijos (profesionalus gebėjimas bendrauti valstybine kalba raštu ir žodžiu, lietuvių literatūros ir kultūros išmanymas, filologinė kompetencija) leis jiems dirbti leidyklose, žiniasklaidoje, vertimų biuruose, švietimo ir kultūros institucijose, taip pat kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingas kalbos kaip kultūrinės raiškos priemonės bei lietuvių ir visuotinio kultūros paveldo profesionalus išmanymas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų srities magistrantūros studijų programų.