Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo ir viešojo sektoriaus finansų apskaita (anglų k. - Business and Public accountancy)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6607

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):

Viešojo sektoriaus finansų apskaitos studijų programa skirta rengti kvalifikuotus viešojo sektoriaus finansų apskaitos specialistus, gebančius savarankiškai organizuoti ir tvarkyti viešojo sektoriaus subjekto apskaitą, parengti finansinių atsakaitų bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius, mokestines ir statistines ataskaitas, apskaičiuoti mokesčius, analizuoti, kontroliuoti ir planuoti viešojo sektoriaus subjekto finansinius, materialiuosius ir žmogiškuosius resursus, savo veikloje vadovautis apskaitą reglamentuojančiais Lietuvos respublikos teisės aktais, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais, Verslo apskaitos standartais.
Studijų rezultatai:

Viešojo sektoriaus finansų apskaitos studijų programos studijų rezultatai: formuoti viešojo sektoriaus subjekto apskaitos politiką, planuoti, organizuoti apskaitos tarnybos darbą, tvarkyti viešojo sektoriaus subjekto apskaitą, parengti finansines, mokestines ir statistines ataskaitas, kontroliuoti apskaitos politikos nuostatų taikymą, parinkti ir taikyti ūkinių procesų įforminimo ir atsiskaitymo kontrolės formas, vykdyti finansinę kontrolę, taikyti finansinę veiklą apibudinančius rodiklius ir atlikti jų analizę, apibendrinti ir vertinti viešojo sektoriaus subjekto finansinės būklės, veiklos rezultatus, rengti biudžetus ir kontroliuoti jų vykdymą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, prezentacija, refleksija ir t.t.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Kolegijoje taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalyko programoje numatyti studijų rezultatai. Kiekvieno dalyko arba modulio studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys, pvz. lankomumas, aktyvumas, tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas, kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.

Specializacijos:

-
Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 10 kreditų. Studentai gali laisvai rinktis dalykus iš Kolpingo kolegijoje kitose studijų programose dėstomų dalykų arba rinktis išklausyti tam tikrą dalyką kitoje aukštojoje mokykloje.
Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studentai mokomi dviejų užsienio kalbų (anglų ir vokiečių), taip pat turi galimybę atlikti baigiamąją praktiką Kolegijos socialinių partnerių įstaigose, organizacijose.