Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dalykinė anglų ir kita užsienio kalba (anglų k. - English for Specific Purposes and the Second Foreign Language)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX052

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450231

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dalykinės anglų ir kitos užsienio kalbos specialistai studijuoja bendruosius universitetinių studijų dalykus (Informacijos sistemas, Filosofiją bei Logiką ir mokslo metodologiją), studijų krypties dalykus ir laisvai pasirenkamuosius dalykus. Studijų krypties dalykai sudaro tris pagrindinius studijų blokus:
1) Visuotinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai: Šiuolaikinė anglų kalba, Antroji užsienio kalba, Kalbotyros įvadas, Leksikologija ir leksikografija, Teksto lingvistika ir kt.),
2) Dalykinės anglų ir antrosios užsienio kalbos studijos (dalykai: Dalykinė anglų kalba ir komunikacija, Antroji dalykinė užsienio kalba, Dalykinės kalbos teorija, Vertimo teorija, Vertimo praktikumas, Lietuvių kalbos kultūra ir redagavimas);
3) Literatūros ir kultūros studijos (dalykai: Literatūros mokslo įvadas, Vakarų literatūra, D. Britanijos ir JAV šalityra, Šalityra (pagal antrąją užsienio kalbą).
Paskutiniame semestre studentai atlieka profesinę praktiką (405 val.) valstybinėse ir privačiose institucijose. Praktika skirta vertimo įgūdžiams lavinti. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju darbu.