Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika ir prekyba (anglų k. - Logistics and Commerce)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-1

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU Verslo krypties išvados SV4-60_2022.pdf
VDU verslo studijų krypties išorinio vertinimo išvadų išrašas SV4-60 EN LT.pdf

Valstybinis kodas

6121LX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-02-06
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Studijų programos tikslas – parengti plačios erudicijos logistikos ir prekybos specialistus gebančius taikyti verslo ir vadybos teorines žinias priimant logistikos ir prekybos organizacijų vadybai ir verslo organizavimui vadybinius sprendimus ir galėtų vystyti šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą.
Studijų rezultatai:
1. Paaiškinti verslininkystės esmę, pažinti ir palyginti su verslo organizavimu susijusių logistikos ir prekybos veiklų ypatumus bei jų galimą įtaką aplinkai, verslo sprendimams ir visuomenei.
2. Paaiškinti ekonominius, socialinius, technologinius verslo išteklius ir procesus, problemas bei jų sprendimų svarbą planuojant, prognozuojant ir vertinant logistikos ir prekybos organizacijų vadybą ir verslo organizavimo eigą bei rezultatus bei taikyti bazinius teorinius teiginius ar teorijas, pagrindžiant logistinės ir prekybos veiklos vadybinius sprendimus vystant šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą.
3. Įvardinti ir taikyti šiuolaikines verslo valdymo teorijas ir koncepcijas bei su verslu susijusią logistikos ir prekybos veiklą įtakojančius veiksnius ir jų poveikio vertinimo būdus bei tyrimo metodus, leidžiančius pažinti prekybos ir logistikos organizacijų ir verslo aplinką bei joje vykstančius procesus ir kitų metodų taikymo galimybes vystant šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą.
4. Atpažinti pagrindines verslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, pagrindinius verslo ir vadybos principus, metodus ir strategijas bei verslo organizavimo formų įvairovę ir jų pasirinkimą įtakojančius veiksnius, finansų ir kitų išteklių apskaitos bei valdymo metodus ir taikymo galimybes.
5. Geba rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms, logistikos ir prekybos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais bei organizuoti ir vykdyti klientų bei konkurentų elgsenos, darbuotojų motyvacijos taikomuosius tyrimus, atsakingai parengti logistikos ir prekybos vadybinių sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.
6. Geba novatoriškai taikyti ir priimti logistikos ir prekybos organizacijų vadybai ir verslo organizavimui vadybinius sprendimus, kurti logistikos ir prekybos įmones, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti jų veiklą, parinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines verslinės veiklos valdymo priemones bei geba vystyti šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą ir socialiai atsakingą verslą.
7. Geba valdyti verslo informacijos srautus, socialinius, technologinius procesus ir jų sąveikas logistikos ir prekybos organizacijų veikloje, analizuoti ir pagrįsti sprendimus žmogiškųjų, finansinių, materialiųjų išteklių planavimo, organizavimo, koordinavimo, kontroliavimo, informacijos valdymo, ekonominės būklės bei veiklos efektyvumo vertinimo srityse.
8. Geba bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant logistikos bei prekybos veiklos uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus bei efektyviai bendrauti su kolegomis ir klientais, dirbti komandoje ir atstovauti interesus.
9. Prisiimti moralinę-etinę atsakomybę už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu bei jos rezultatų poveikį visuomeninei, ekonominei, kultūrinei raidai, gerovei ir aplinkai bei savarankiškai mokytis ir tobulinti įgūdžius logistikos bei prekybos srityje, planuoti mokymosi procesą.


Mokymo ir mokymosi veiklos:
Aiškinimas, diskusijos, atvejų nagrinėjimas bei aptarimas, video medžiagos peržiūra, individualių ir grupinių praktinių užduočių atlikimas, literatūros studijavimas, rašto darbų rengimas ir pristatymas, refleksija, kviestinio lektoriaus paskaita.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (kolokviumo ir egzamino metu); diskusijų stebėjimas; savarankiško darbo rengimo eigos ir galutinio žodinio pristatymo bei rašto darbo vertinimas; baigiamojo darbo parengimo, pristatymo ir gynimo vertinimas
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Mikroekonomika
Verslo ir viešosios vadybos pagrindai
Matematika
Makroekonomika
Bioekonomika
Specialybės kalba
Buhalterinė apskaita
Finansų pagrindai
Žmogiškųjų išteklių valdymas
Logistikos technika ir technologijos
Verslo teisė
Logistikos valdymas
Verslo vystymas
Prekybos rinkodara
Transporto sistemos
Sandėliavimas ir atsargų valdymas
Logistikos verslo administravimas
Verslo planavimas ir vertinimas
Prekybos valdymas ir el. prekyba
Komercinės sutartys
Kokybės vadyba
Tarptautinė prekyba
Logistikos ir prekybos rinkos tyrimai
Logistikos ir prekybos kursinis darbas
Vartotojų elgsena
Verslo komunikacija
Logistikos ir prekybos projektų valdymas
Verslumo ugdymas
Logistikos ir prekybos profesinės veiklos praktika
Bakalauro baigiamasis darbas
Praktika
Studijuojant šioje studijų programoje yra privaloma logistikos ir prekybos profesinės veiklos praktika. Ši praktika atliekama sudarius trišalio bendradarbiavimo sutartis su logistikos ar prekybos verslo praktikais – mentoriais, kurie ugdys studentus visą praktikos laikotarpį perteikdami savo turimas žinias bei įtraukdami į profesinės veiklos sritis atliekant pavestas užduotis. Praktikos tikslas – praplėsti logistikos ir prekybos verslo žinias bei įgyti gebėjimus reikalingus savarankiškai veiklai logistikos ir prekybos srityse. Praktikos laikas – 2 mėnesiai.

Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę laisvai rinktis po vieną dalyką iš A ir B grupės studijų dalykų trijuose semestruose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
- Nuolatinės studijos (intensyvios ir į praktinę veiklą atitinkančios studijos)
- Ištęstinės studijos (neintensyvios studijos (4 studijų dalykai per semestrą), mišrios studijos – dauguma paskaitų nuotoliniu būdu).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigusieji Logistikos ir prekybos bakalauro studijų programą galės dirbti logistikos, tiekimo valdymo, transportavimo, sandėliavimo ir perkrovimo paslaugų įmonėse logistikos funkcijos koordinatoriais, tarpininkais, atstovais, administratoriais, žemės ūkio tiekimo ir logistikos įmonėse bei šią veiklą koordinuojančiose organizacijose, žemės ūkio žaliavų supirkimo, perdirbimo ir prekybos įmonėse, maisto produktų ir gėrimų gamybos bei pardavimo įmonėse, žemės ūkio ir logistikos kompleksuose, prekybos centruose ir krovinių gabenimo tinkluose, taip pat kurti nuosavą verslą logistikos ir prekybos srityje.
Tolesnių studijų galimybės:
Sėkmingai baigę absolventai toliau galės tęsti studijas pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų srities verslo ir vadybos studijų krypties programas magistrantūroje Vytauto Didžiojo universitete ir/ar kituose Lietuvos bei užsienio šalių universitetuose.