Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Logistika ir prekyba (anglų k. - Logistics and Commerce)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Ištęstinė, 5, Metais
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX039

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti verslo krypties bakalaurus, kurie būdami plačios erudicijos, taikydami verslo ir vadybos teorines žinias ir jų pagrindu išugdytus prekybos ir logistikos verslo gebėjimus, galėtų vystyti socialiai atsakingą ir šalies bei tarptautinėse rinkose konkurencingą verslą.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas žinos:
1. Pagrindines filosofijos, sociologijos ir psichologijos teorijas ir koncepcijas, aiškinančias organizacijas kaip savitą socialinį-ekonominį reiškinį.
2. Žmogaus istoriškumo, pasaulietiškumo ir individo visuomeniškumo problemas,geopolitines mentaliteto formavimosi aplinkybes ir individualėjimo procesus globalizacijos sąlygomis.
3. Specialiąją terminologiją lietuvių ir užsienio kalba, reikalingą profesinėje veikloje.
4. Pagrindines ekonomikos, rinkodaros, verslo kategorijas ir jomis nusakomus reiškinius, pagrindinius verslo principus, metodus ir strategijas, verslo organizavimo formų įvairovę ir jų pasirinkimą įtakojančius veiksnius, finansų ir kitų išteklių apskaitos bei valdymo metodus ir taikymo galimybes.
5. Statistinės analizės, rinkotyros ir kitus tyrimo metodus, leidžiančius pažinti organizacijų ir verslo aplinką bei joje vykstančius procesus ir kitų metodų taikymo galimybes.
6. Šiuolaikines verslo valdymo teorijas ir koncepcijas bei verslinę veiklą įtakojančius veiksnius ir jų poveikio vertinimo būdus.
7. Žinos ir supras ekonominius, socialinius, technologinius verslo išteklius ir procesus, problemas bei jų sprendimų svarbą planuojant, prognozuojant ir vertinant logistikos ir prekybos verslo eigą bei rezultatus.
8. Vadybos principus, funkcijas ir strategijas, taikys šias žinias verslo organizacijose.
Programos absolventas gebės:
1. Identifikuoti, analizuoti ir vertinti pagrindinius šiuolaikinės visuomenės raidos aspektus, vertinti verslininkystės problemas ir teikiamas galimybes, taikyti visuminį požiūrį kuriant idėjas, vertinant įvairias nuomones ir pasiūlymus, priimant dalykinius sprendimus.
2. Taikyti bazinius teorinius teiginius ar teorijas, pagrindžiant logistinės ir prekybos veiklos sprendimus.
3. Rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus svarbioms, logistikos ir prekybos problemoms spręsti, naudojantis fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais.
4. Kurti verslo įmones, organizuoti, vykdyti ir vertinti jų veiklą, parinkti išteklius, įgyvendinti verslo plėtros projektus, taikyti organizacijų veiklą ir verslą reglamentuojančius teisės aktus.
5. Analizuoti ir vertinti verslinės veiklos ekonominius, socialinius, technologinius išteklius ir procesus, identifikuoti problemas, formuluoti veiklos tobulinimo tikslus ir uždavinius, parinkti ir taikyti informacijos apdorojimo būdus ir technikas gaunant duomenis, planuoti bei prognozuoti tolesnę verslo eigą bei rezultatus.
6. Novatoriškai taikyti vadybos ir ekonomikos, taip pat kitų mokslų žinias logistikos ir prekybos organizacijų vadybai ir verslo organizavimui, kurti logistikos ir prekybos įmones, planuoti, organizuoti, koordinuoti ir vertinti jų veiklą, parinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines verslinės veiklos valdymo priemones.
7. Bendrauti su specialistais ir visuomene sprendžiant logistikos bei prekybos veiklos uždavinius, pristatant atliktą veiklą ir jos rezultatus, imtis atsakomybės už savo ir pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę ir jos vertinimą vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
8. Organizuoti ir vykdyti klientų bei konkurentų elgsenos, darbuotojų motyvacijos taikomuosius tyrimus, atsakingai parengti vadybinių sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pratybos, seminarai, laboratoriniai darbai, diskusijos, darbas grupėse, atvejo analizė, praktinės užduotys, literatūros analizė, kursiniai darbai, projektų rengimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kiekvieno studijų programoje numatyto ar studento parinkto dalyko studijos baigiamos egzaminu. Egzaminai vertinami kaupiamojo balo principu, vertinant studento darbą viso semestro eigoje. Mokomosios, verslumo ugdymo ir profesinės veiklos praktikų rezultatai vertinami pristatant praktikos ataskaitas. Logistikos ir prekybos studijos baigiamos baigiamuoju darbu.

Specializacijos:
NĖRA
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę laisvai rinktis po vieną dalyką trijuose studijų semestruose.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų trukmė 3,5 metų, 210 kreditų. Studijų programos absolventams suteikiamas verslo bakalauro kvalifikacinis laipsnis.