Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

E. verslas (anglų k. - Digital Business)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-5

Akreditavimo vertinimo išvados

VVK_E. verslas_BA_2022.pdf

Valstybinis kodas

6531LX124

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-05-31
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
E. verslas programos tikslas - parengti specialistus, turinčius visapusiškų žinių apie e. verslo kūrimą, valdymą, skaitmeninių įrankių, priemonių, sprendimų taikymą e. verslo plėtrai ir augimui bei išlavinti įgūdžius kūrybiškai taikyti šias žinias ir gebėjimus plačiame profesinės veiklos lauke tarptautinio ir vietinio verslo kontekste.
Studijų rezultatai:
Bendrosios ir dalykinės kompetencijos atsispindi ketinamoje vykdyti studijų programos sandaroje, studijų rezultatuose ir apima gebėjimus: savarankiškai tobulintis profesinės veiklos srityje, suvokti moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos, kultūros raidai ir aplinkai; savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją per visą gyvenimą trunkantį mokymąsi; tikslingai panaudoti įgytas žinias ir verslumo kompetencijas atsižvelgiant į rinkos pokyčius taikant e. verslo srities naujoves; spręsti teorines ir praktines skaitmeninio e. verslo kūrimo ir valdymo problemas nuolat kintančioje aplinkoje bei mokytis visą gyvenimą; kūrybiškai ir kritiškai naudoti tinkamus tyrimų metodus ir priemones analizuojant verslo aplinką ir pagrindžiant skaitmeninio verslo valdymo ir plėtros sprendimus; sistemingai formuoti ir palaikyti ryšį su rinka, taikant šiuolaikinius elektroninio marketingo principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Siekiant skatinti studentus būti aktyviais studijų proceso dalyviais, Verslo studijų krypties E. verslas studijų programoje bus taikomi įvairūs studentų mokymo(si) metodai, orientuoti į studentą, įgalinantys pasiekti studijų rezultatus, suteikiantys ne tik žinias, bet ir – kas svarbiausia ilgalaikėje perspektyvoje – lavinantys mokymosi įgūdžius ir parengiantys studentus savarankiškai profesinei veiklai.
Studijų metu bus naudojamos šios mokymo ir mokymosi veiklos: probleminis dėstymas, įtraukianti paskaita, dėstymas didelėse ir mažose grupėse, konsultavimas, literatūros studijos, paskaitos su kviestiniais svečiais, vizitai į įmones, filmų peržiūra, atvejo analizė, apskritojo stalo diskusija ir kt.
Ypatingas dėmesys skiriamas praktinių įgūdžių formavimui, rengiant įvairius projektus, atliekant praktines užduotis.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų pasiekimų vertinimo sistemą sudaro kolegialus ir kaupiamasis vertinimas. Kolegialus vertinimas bus taikomas siekiant užtikrinti vertinimo objektyvumą, suteikti galimybę lavinti bendravimo įgūdžius. Kolegialus vertinimas E. verslas studijų programoje bus taikomas rengiamų projektų, baigiamųjų darbų gynimui. Kolegialaus vertinimo metu studentus egzaminuos arba projektų gynime dalyvaus suburta dėstytojų arba dėstytojų ir socialinių partnerių atstovų grupė.
Siekiant užtikrinti aktyvų studentų darbą visą studijų laikotarpį, gebėjimą taikyti teorines žinias praktikoje, objektyvų studijų rezultatų vertinimą, išvengti plagijavimo atvejų E. verslas studijų programoje taikomas ir kaupiamasis vertinimas. Kaupiamasis vertinimas leis dėstytojui ugdymo proceso metu surinkti daugiau informacijos apie studentų padarytą pažangą, matuoti ją taikant įvairius vertinimo metodus. Egzaminas sudarys tik vieną kaupiamojo vertinimo segmentą. Kiti, dėstytojo nuožiūra parenkami vertinimai bus atliekami už įvairius rašto (pvz., projektinį ar savarankišką darbą) ir kitus praktinius darbus, rodančius studentų mokymosi metu įgytas akademines žinias, praktinius ir profesinius įgūdžius.
Vertinimui taikoma dešimties balų skalė, o vertinimo kriterijai parenkami atsižvelgiant į studijų programos ir dalyko rezultatus bei studijuojamo dalyko specifiką. Kaupiamojo balo struktūra bus pateikiama kiekvieno dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji studijų dalykai – 15 kreditų: Bendravimo psichologija, informacinių technologijų taikymas, anglų kalba.
Studijų krypties dalykai – ne mažiau kaip 135 kreditai: taikomoji matematika, komunikacijos teorijos verslui, verslininkystė, specialybės anglų kalba, dizaino mąstysena, turinio kūrimas ir komunikacija socialinėse medijose, ekonomika, tęstinis e. verslo vystymo projektas, e. marketingas, projektų valdymas, įmonės finansų valdymas, vaizdinis mąstymas, marketingo tyrimai ir duomenų analizė, e. komercija, e. verslo kūrimo skaitmeniniai įrankiai, Google Design Sprint ir Lean Startup metodikos, vartotojo elgsena ir sprendimų priėmimas, verslo procesai, verslo strategija ir inovacijos.
Praktikos – 30 kreditų: praktika verslo įmonėje (12 kr.), baigiamoji praktika (18 kr.).
Baigiamasis darbas – 12 kreditų.
Pasirenkamieji dalykai – 9 kreditai
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentams sudaromos palankios sąlygos formuotis tas kompetencijas, kurios yra studentui aktualios ir svarbios pagal asmeninius mokymosi tikslus. Nuolatinės studijų formos studentams bus siūloma prisijungti prie ištęstinės studijų programos dalykų. Tokio modelio taikymo privalumas, kad aktyvių studentų studijos neapsiribos viena kryptimi, bet sudarius palankias sąlygas, bus plečiamos. Šio sprendimo tikslas - aktyvių ir talentingų studentų saviraiškos skatinimas, studijų individualizavimo ir patrauklumo stiprinimas. Studentų pasirinkimui bus siūlomas ir platus užsienio kalbų spektras, tarp kurių galima įvardinti prancūzų, vokiečių, rusų, švedų ir kitas kalbas. Tokiu būdu bus sudaroma galimybė studentams, individualizuoti programos struktūrą atsižvelgiant į asmeninius mokymosi tikslus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Aukštą pridėtinę vertę verslui ir visuomenei kurianti programa.
Studentams siūlomas gausus, rinkoje paklausios, antrosios užsienio kalbos pasirinkimas: vokiečių, prancūzų, švedų, ispanų, rusų.
Studijų rezultatams pasiekti VVK dėstytojai taiko įvairius mokymosi metodus: projektinis darbas, probleminis dėstymas, atvejo analizė ir kt.
Pagrindinės projektinio mokymo metodo savybės:
● visos pastangos ir priemonės mokymo procese yra nukreiptos studentų iniciatyvai skatinti;
● įgyvendinant projektą nuolat vykdomas studentų mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimas, taip pat grįžtamojo ryšio palaikymas;
● vienu metu ugdomos skirtingos kompetencijos ir gebėjimai;
● sudaromos prielaidos studentų aktyviam įsitraukimui į mokymosi procesą, ugdoma asmeninė ir komandinė atsakomybė;
● skatinamas skirtingų studijų dalykų integruotumas ir jų kryptingas taikymas sprendžiant konkrečias problemas. Išskirtinai daug dėmesio skiriama projekto užduoties, tikslų ir uždavinių formulavimui.
● projektai vykdomi laikantis ir mokant komandinio darbo principų.
Skatinama studentų motyvacija domėtis realiomis verslo problemomis ir ugdytis verslumo ir kitas bendrąsias kompetencijas rengiant susitikimus su VVK kviestiniais lektoriais, verslininkais. Studentai ruošiasi tokioms paskaitoms nagrinėdami dalykų temas ir ruošdami klausimus svečiams, o vėliau tęsia diskusijas virtualiuose forumuose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
• Skaitmeninio verslo kūrimas,
• Skaitmeninio verslo konsultantas,
• Internetinio marketingo specialistas,
• Skaitmeninės reklamos specialistas,
• Elektroninės komercijos specialistas.
Tolesnių studijų galimybės:
Vilniaus verslo kolegijos verslo studijų krypties absolventai, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas Lietuvos ar užsienio aukštosiose mokyklose, tos pačios krypties magistrantūros studijose.