Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tvaraus bioverslo vadyba (anglų k. - Sustainable biobusiness Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Vadyba_2023.pdf
VDU_Vadyba_2023_išvadų išrašo vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6121LX077

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-01-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
parengti vadybos specialistus, turinčius žinių ir praktinių gebėjimų taikyti tvarias biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos technologijas tvaraus bioverslo sektoriuje, suprantančius ir gebančius vertinti ekonominį, politinį, teisinį ir socialinį kontekstą globalioje visuomenėje, priimant tvarios vadybos sprendimus bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose, atsakingose už tvaraus bioekonomikos sektoriaus vystymąsi link žiedinės ekonomikos.
Studijų rezultatai:
1. Geba paaiškinti žiedinės ekonomikos ir
bioekonomikos vystymosi dėsningumus,
apibūdinti ekonominį, politinį, teisinį ir
socialinį kontekstą globalioje visuomenėje,
jį įvertinti priimant vadybinius sprendimus,
užtikrinančius tvarų išteklių naudojimą
organizacijoje.
2. Geba apibūdinti ir paaiškinti organizacijų sistemas ir planavimo, gamybos, tiekimo grandinės, rinkodaros, žmonių išteklių valdymo, bioproduktų paskirstymo procesus bei jų valdymo ypatumus bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo, viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose.
3. Geba paaiškinti ir taikyti biologinių
išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos
principus bei apibūdinti procesus, būtinus
tvariam ekonomikos vystymuisi.
4. Geba savarankiškai rinkti, sisteminti,
analizuoti ir interpretuoti informaciją ir
duomenis, reikalingus aktualiems tyrimams
atlikti ir vadybos sprendimams pagrįsti
bioekonomikos sektoriuje veikiančiose
verslo ir viešosiose organizacijose bei
valdžios institucijose.
5. Geba savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti įvairius ekonominius, politinius, teisinius ir socialinius veiksnius identifikuojant ir pagrindžiant problemas bioekonomikos sektoriuje.
6. Geba priimti pagrįstus organizacijų
vadybos sprendimus, integruojančius
esamas ir naujas biologinių išteklių
technologijas ir efektyvų jų panaudojimą, įskaitant statistinių duomenų
analitiką, valdymą ir metodų taikymą.
7. Geba rengti, vertinti ir įgyvendinti
investicijų projektus ir programas, atlikti
rinkos tyrimus, vykdyti produktų rinkodarą,
valdyti tvaraus bioverslo organizacijoje vykstančius pokyčius.
8. Geba valdyti ir vertinti biologinių
išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos
technologijas bei technologinius procesus,
naudojant tinkamus eksperimentinius,
analitinius ir statistinius metodus ir pritaikant tai praktiškai.
9. Geba konstruktyviai diskutuoti, efektyviai dirbti komandoje, įvairialypėje ir daugiakultūrėje darbo aplinkoje ieškant tvarių, socialiai atsakingų bioverslo vystymo sprendimų.
10. Geba komunikuoti raštu ir žodžiu,
savarankiškai mokytis ir dirbti,
analitiškai ir reflektyviai mąstyti, proaktyviai veikti, prisitaikant prie pokyčių bioverslo sektoriuje ir įsisavinanat naujas bio ir inžinerijos technologijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pasakojimas, aiškinimas, iliustravimas, klausimų ir atsakymų pateikimas, dokumentų ir mokslinių šaltinių analizavimas, probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas, probleminių situacijų sprendimas, vaizdo įrašų demonstravimas, konsultavimas, praktinių užduočių formulavimas, aiškinimas, atlikimas, praktinių užduočių arba problemų formulavimas ir sprendimų demonstravimas, uždavinių sprendimas, diskusijos, debatai, referato, projekto, ataskaitos parengimas, referato, projekto, ataskaitos pristatymas, atvejo analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Skatinant studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: testavimas arba apklausa raštu, problemų sprendimų vertinimas, atliekamų praktinių užduočių vertinimas, diskusijų ir debatų vertinimas, referato, projekto, individualaus ir grupinio darbo, ataskaitos ir jų pristatymo vertinimas, atvejo analizės vertinimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai – A ir B grupės dalykai (40 ECTS).
Vadybos studijų krypties rezultatus formuojantys dalykai – C grupės dalykai (138 ECTS). Iš jų profesinės veiklos praktikoms skiriama 16 ECTS, Bakalauro baigiamajam darbui – 16 ECTS.
Kitų studijų krypčių rezultatus formuojantys dalykai – C grupės dalykai (62 ECTS).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Taikomas Artes liberales studijų modelis.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra tarpdisciplininė.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijas ir įgiję verslo vadybos bakalauro laipsnį, absolventai galės dirbti:
 vadybininkais, projektų vadybininkais, valdymo ir organizacijų analitikais, tvarumo vadybos konsultantais, pardavimų, rinkodaros ir plėtros vadovais, rinkos tyrimų analitikais, pardavimų vadybininkais, specialistais bioekonomikos sektoriuje veikiančiose ir visuomeninėse organizacijose;
 grupių vadovais, skyrių administratoriais, programų koordinatoriais, patarėjais, konsultantais, vertintojais, specialistaii bioekonomikos sektoriuje valdžios institucijose (ministerijose, jų padaliniuose, viešojo sektoriaus įstaigose ir kt.), atsakingose už bioekonomikos sektoriaus plėtrą;
 kurti savo verslą.
Tolesnių studijų galimybės:
Magistrantūros studijos