Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bioekonomikos verslo vadyba (anglų k. - Bioeconomy Business Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-3

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Bioekonomikos verslo vadyba_BA_2021.pdf

Valstybinis kodas

6121LX077

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti bioekonomikos verslo vadybos specialistus, gebančius atlikti vadybos funkcijas, turinčius žinių ir gebėjimų, reikalingų valdyti ir vystyti organizacijas, išmanančius vadybos procesus, biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos technologijas, suprantančius ekonominį, politinį, teisinį ir socialinį kontekstą globalioje visuomenėje, gebančius jį vertinti ir priimti vadybos sprendimus bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose, atsakingose už bioekonomikos sektoriaus vystymąsi.
Studijų programos rezultatai:
1. Geba paaiškinti žiedinės ekonomikos ir bioekonomikos vystymosi dėsningumus, apibūdinti ekonominį, politinį, teisinį ir socialinį kontekstą globalioje visuomenėje, jį įvertinti priimant vadybinius sprendimus, užtikrinančius tvarų išteklių naudojimą organizacijoje.
2. Geba apibūdinti ir paaiškinti organizacijų sistemas ir procesus bei jų valdymą, socialinę atsakomybę ir etišką elgesį bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose.
3. Geba paaiškinti ir taikyti biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos principus bei apibūdinti procesus, būtinus tvariam ekonomikos vystymuisi.
4. Geba savarankiškai rinkti, sisteminti, analizuoti ir interpretuoti informaciją ir duomenis, reikalingus aktualiems tyrimams atlikti ir vadybos sprendimams pagrįsti bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose bei valdžios institucijose.
5. Geba savarankiškai analizuoti ir kritiškai vertinti įvairius ekonominius, politinius, teisinius ir socialinius veiksnius, pagrindžia vadybos sprendimus, užtikrinančius tvarų išteklių naudojimą.
6. Geba priimti pagrįstus organizacijų vadybos sprendimus, integruojančius esamas ir naujas biologinių išteklių technologijas, įskaitant statistinių duomenų analitiką, valdymą ir metodų taikymą, analizuoti nestruktūruotas problemas ir siūlyti sprendimus.
7. Geba rengti, vertinti ir įgyvendinti investicijų projektus ir programas, atlikti rinkos tyrimus, vykdyti produktų rinkodarą, valdyti organizacijoje vykstančius pokyčius.
8. Geba valdyti ir vertinti biologinių išteklių gamybos, perdirbimo ir konversijos technologijas bei technologinius procesus, naudojant tinkamus eksperimentinius, analitinius ir statistinius metodus.
9. Geba konstruktyviai diskutuoti, efektyviai dirbti komandoje bei įvairialypėje ir daugiakultūrėje darbo aplinkoje.
10. Geba komunikuoti raštu ir žodžiu, savarankiškai mokytis ir dirbti, geba analitiškai ir reflektyviai mąstyti, prisitaikyti prie pokyčių ir įsisavinti naujas technologijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Pasakojimas, aiškinimas, iliustravimas, klausimų ir atsakymų pateikimas, dokumentų ir mokslinių šaltinių analizavimas, probleminių pavyzdžių ir klausimų analizavimas, probleminių situacijų sprendimas, vaizdo įrašų demonstravimas, konsultavimas, praktinių užduočių formulavimas, aiškinimas, atlikimas, praktinių užduočių arba problemų formulavimas ir sprendimų demonstravimas, uždavinių sprendimas, diskusijos, debatai, referato, projekto, ataskaitos parengimas, referato, projekto, ataskaitos pristatymas, atvejo analizė.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Skatinant studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Vertinimo būdai: testavimas arba apklausa raštu, problemų sprendimų vertinimas, atliekamų praktinių užduočių vertinimas, diskusijų ir debatų vertinimas, referato, projekto, individualaus ir grupinio darbo, ataskaitos ir jų pristatymo vertinimas, atvejo analizės vertinimas ir kt.
Sandara:
Studijų dalykai ir praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai – A ir B grupės dalykai (40 ECTS).
Vadybos studijų krypties rezultatus formuojantys dalykai – C grupės dalykai (156 ECTS). Iš jų profesinės veiklos praktikoms skiriama 16 ECTS, Bakalauro baigiamajam darbui – 16 ECTS.
Kitų studijų krypčių rezultatus formuojantys dalykai – C grupės dalykai (44 ECTS).
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
A ir B grupės dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Taikomas Artes liberales studijų modelis. Studijų programa yra tarpdisciplininė.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę studijų programą absolventai galės:
- Dirbti vadovais, projektų vadovais, vadybos ir organizavimo analitikais, vadybos konsultantais, pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovais, rinkos tyrimo analitikais, pardavimo vadybininkais, viešųjų ryšių specialistais bioekonomikos sektoriuje veikiančiose verslo ir viešosiose organizacijose.
- Dirbti skyrių ir grupių vadovais, administratoriais, programų koordinatoriais, patarėjais, konsultantais, vertintojais, ekspertais, viešųjų ryšių specialistais valdžios institucijose, atsakingose už bioekonomikos sektoriaus vystymąsi.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas galės tęsti verslo ir viešosios vadybos bei socialinių mokslų studijų krypčių magistrantūros studijų programose Vytauto Didžiojo universitete arba kituose Lietuvos bei užsienio šalių universitetuose.