Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Odontologinė priežiūra (anglų k. - Odontological Care)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Burnos priežiūra

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Odontologija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Gydytojo odontologo padėjėjas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531GX050

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550911

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-03-09
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti gydytojo odontologo padėjėją, gebantį administruoti darbo vietą bei asistuoti gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ar burnos higienistams, savo kompetencijos ribose atlikti intraoralines procedūras ir burnos ligų prevenciją.
Studijų rezultatai:
- Žinos nacionalinę, tarptautinę sveikatos priežiūros politiką, teisės aktus bei kitus dokumentus, reglamentuojančius gydytojo odontologo padėjėjo veiklą ir teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose laikantis etikos principų.
- Gebės rinkti, kaupti, analizuoti statistinius duomenis, rengti ir teikti ataskaitas bei pasiūlymus susijusius su taikomosios veiklos tyrimais.
- Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitais specialistais bei pacientais, jų artimaisiais sprendžiant burnos sveikatos problemas.
- Gebės komunikuoti lietuvių bei užsienio kalba, prisitaikys prie naujų situacijų bei stiprins profesijos įvaizdį, rūpinsis jos verte ir reikšmingumu visuomenėje ir užtikrins įrodymais grįstos burnos priežiūros praktikos kokybę.
- Gebės kritiškai vertinti savo profesinę praktiką, savarankiškai spręsti problemas, priimti sprendimus, suvoks mokymosi visą gyvenimą svarbą.
- Gebės naudoti šiuolaikines technologijas ir informacines sistemas gydytojo odontologo padėjėjo praktikoje, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija bei laikytis etikos principų.
- Gebės dirbti su odontologijos įranga, instrumentais ir medžiagomis bei užtikrinti infekcijų kontrolę veiklos metu.
- Gebės atpažinti burnos ir dantų ligas taikant skirtingus diagnostinius metodus bei pildyti profesinę dokumentaciją savo kompetencijos ribose.
- Gebės asistuoti gydytojams odontologams, gydytojams odontologams specialistams ar burnos higienistams atliekant įvairias odontologinio gydymo ir burnos priežiūros procedūras.
- Gebės atpažinti gyvybei pavojingos būklės atvejus, tinkamai į juos reaguoti ir suteikti būtinąją medicinos pagalbą.
- Gebės dalyvauti sveikatos stiprinimo veikloje ir planuoti, koordinuoti bei kontroliuoti organizacinius odontologinės priežiūros procesus taikant šiuolaikines informacines technologijas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, stebėjimas, praktiniai užsiėmimai, naudojant muliažus, medicinines priemones, įrangą, atvejų analizės, realių situacijų imitavimas, darbas porose, grupėse ir kt. Praktinius įgūdžius studentai tobulina praktikų metu realioje aplinkoje ikimokyklinio ugdymo įstaigose, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, odontologijos kabinetuose ir poliklinikose.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami dešimtbale kriterine vertinimo sistema. Dalyko studijos baigiamos egzaminu arba savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Nustatant dalyko galutinį vertinimą taikoma kaupiamojo vertinimo sistema, kurią sudaro tarpinių atsiskaitymų įvertinimų aritmetinio vidurkio ir egzamino įvertinimo, padaugintų iš jiems suteiktų svertinių koeficientų, suma.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Studijuojami moduliai (dalykai): Bioetika, Žmogaus anatomija, Ikiklinikiniai dalykai, Pirmoji medicinos pagalba, Sveikatos edukologija, Burnos ligų epidemiologija ir profilaktika, Odontologinė pagalba vaikams, Asistavimo pagrindai ir ergonomika, Bendrieji klinikiniai dalykai, Slauga, Profesinė užsienio kalba, Organizacijų vadyba, Klinikinė odontologija, Odontologinė radiologija, Specialiųjų poreikių pacientų burnos priežiūra, Ortopedinė odontologija ir ortodontija, Mokslo taikomųjų tyrimų metodologija ir kt.
Praktikos: Infekcijų kontrolė odontologijoje, Burnos priežiūros mokymas, Stacionarizuotų pacientų burnos priežiūra, Odontologijos kabineto darbo organizavimas, Asistavimas odontologijoje, Gydytojo odontologo padėjėjo veikla. raktikoms skirta 50 kreditų.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
9 kreditus studentas gali rinktis iš studijų programoje siūlomų dalykų. Kiti 6 kreditai – laisvai pasirenkami, kuriuos studentas gali rinktis iš Panevėžio kolegijos laisvai pasirenkamų dalykų sąrašo.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Puikiai įrengta praktinio mokymo bazė; dėmesys kiekvienam studentui; praktikos vietų įvairovė; specialybės dalyko studijos vyksta ir odontologines paslaugas teikiančiose įstaigose; mokslinės veiklos galimybės; studijų mainų galimybės pagal Erasmus+ programą; galimybės derinti studijas su darbu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgiję gydytojo odontologo padėjėjo kvalifikaciją asmenys galės dirbti visuose odontologijos įstaigose, turinčiose galiojančią odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir (ar) burnos priežiūros paslaugas, kurias pagal teisės aktų reikalavimus kartu su gydytojais odontologais ar gydytojais odontologais specialistais turi teikti ir gydytojo odontologo padėjėjas.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.