Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Energijos inžinerija (anglų k. - Energy Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Energijos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6622

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2022-06-30

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

VTDK_Termoinžinerija_PB_2016.pdf

Valstybinis kodas

6531EX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550713

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-01-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Parengti darbo rinkai konkurencingus, aukštos kvalifikacijos energijos inžinerijos specialistus, gebančius savarankiškai dirbti ir taikyti naujausias technologines žinias, spręsti profesines problemas energijos inžinerijos kryptyje.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos dėsningumus bei dėsnius, reikalingus energijos inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
Žinos svarbiausias energijos inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
Turės pagrindinių praktikoje svarbių energijos inžinerijos žinių. Žinos gretimų studijų krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą.
Gebėjimai vykdyti tyrimus:
Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją naudojantis duomenų bazėmis ir kitais mokslinės bei inžinerinės informacijos šaltiniais. Gebės atlikti inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. Turės įgūdžių dirbti su įranga, naudojama energijos inžinerijos studijų kryptyje.
Specialieji gebėjimai:
Gebės taikyti savo žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų krypties problemoms kūrybiškai spręsti žinomais metodais. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą analizuojant inžinerinius uždavinius ir juos spręsti parenkant tinkamus metodus, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus sprendžiant energijos inžinerijos studijų krypties inžinerinius uždavinius. Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą energijos inžinerijos studijų kryptyje formuluojant ir vykdant projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus. Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti. Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei įrangą, reikalingus šiems sprendimams įgyvendinti. Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias sprendžiant inžinerines problemas. Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkosaugines ir komercines aplinkybes. Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Socialiniai gebėjimai:
Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
Asmeniniai gebėjimai:
Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus. Suvoks individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs. Gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir komandoje. Mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, pratybos, laboratoriniai darbai, darbas grupėse, atvejų analizė, praktikos, profesinės edukacinės išvykos, studentų savarankiškos studijos, projektų rengimas, pristatymai ir kt. Studentai praktinius darbus atlieka individualiai arba grupėse.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami, kai atsiskaitoma už visus studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per semestrą ir egzaminų sesijų metu. Studento pasiekti studijų rezultatai, baigus dalyko/modulio studijas, vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis ir slenkstinis. Baigiamasis darbas ginamas viešai kvalifikavimo komisijos posėdyje.
Sandara:
Studijų dalykai, praktikos:
Bendrieji koleginių studijų dalykai:
Užsienio kalba, Specialybės kalbos kultūra, Aplinkos ir žmonių sauga, Sociologija, Psichologija, Profesinė etika.
Studijų krypties dalykai:
Matematika, Fizika, Inžinerinė termodinamika, Inžinerinės medžiagos, Informacinės technologijos, Inžinerinė ir kompiuterinė grafika, Inžinerinė mechanika, Elektrotechnika, Elektronika, Inžineriniai matavimai, Elektros mašinos, Automatikos pagrindai ir valdikliai, Pastatų mikroklimato sistemos, Autonominės energetinės sistemos, Programavimas 1, Programavimas 2, Ekonomikos teorija, Projektų valdymas, Įmonių ekonomika, Taikomieji tyrimai, Elektrosauga.
Studento pasirinkimai:
Specializacija – Atsinaujinanti energetika. Studijuojami šie dalykai: Atsinaujinantys elektros energijos šaltiniai, Atsinaujinančios energetikos sistemų projektavimas, Alternatyvios šilumos gamybos technologijos, Hibridiniai energijos šaltiniai, Elektros tinklai.
Specializacija – Elektros energetika. Studijuojami šie dalykai: Elektros tinklai ir sistemos, Elektros įrenginiai, Aukštosios įtampos technika, Relinė apsauga ir automatika, Elektrinės ir pastotės.
Specializacija – Šilumos energetika. Studijuojami šie dalykai: Šilumos generavimo sistemos, Šilumos tiekimas, Kogeneracijos pagrindai, Šaldymo technika, Energetinių sistemų priežiūra.
Specialieji studijų dalykai:
Teisė, laisvai pasirenkami dalykai (Energetikos istorija, Elektros rinka, Galios elektronika, Biosferos apsauga, Šviesos šaltiniai, Žaibosauga – pasirenkami trys iš jų).
Praktikos:
Mokomoji praktika, Elektros įrenginių montavimo praktika, Gamybinė praktika, Profesinė praktika, Baigiamoji praktika.
Studijų baigimas:
Studijos baigiamos savarankiškai parengto baigiamojo darbo gynimu.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai, studijuodami modernia įranga aprūpintose laboratorijose, įgyja elektros energetikos, atsinaujinančios energetikos ir šilumos energetikos srities žinių ir kompetencijų, siekiant sėkmingai įsilieti į energetikos pramonės sektorių. Studentai bendraudami su dėstytojais – praktikais, dirbančiais inovatyviose įmonėse, turi galimybę rengti atsinaujinančios energetikos elektrinių realius maketus; vykdyti ir analizuoti inžinerinius sprendimus; parinkti elektros ir automatikos įrenginių technologijas ir įrangą spręsdami praktinius elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo uždavinius; nagrinėti ir taikyti šilumos energetikos sistemų konstrukcinius sprendimus; parengti energetinių sistemų projektus; valdyti šilumos energetinių sistemų montavimo technologinius procesus, dalyvauti tarptautiniuose projektuose. Studentai dalyvauja tarptautinių mainų programoje Erasmus+: vyksta studijuoti ar atlikti profesinės veiklos praktikos į kitas Europos Sąjungos šalis.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Energijos inžinerijos studijų programos absolventai gebės dirbti įvairiose pramonės šakų bei energetikos įmonėse ar organizacijose, elektros tinklų valdymo, elektros tinklų rekonstrukcijos, projektavimo ir eksploatavimo įmonėse, atsinaujinančius energijos šaltinius eksploatuojančiose ir kuriančiose įmonėse, veikiančiuose šilumos ūkio sektoriuose, savivaldybių įmonėse, kurių energetikos objektų priežiūrai reikalingi energijos inžinerijos specialistai. Absolventas gali tęsti studijas pasirinkdamas energijos inžinerijos studijų krypties universitetines studijų programas.