Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybiško verslo ir inovacijų dizainas (anglų k. - Creative Business and Innovation Design)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Verslas

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Verslas ir administravimas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-2

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121LX076

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450410

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2022-02-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti profesionalius organizacijų ir verslo vystytojus, vadovus bei inovacijų kūrėjus, susipažinusius su naujausiais organizacijų kūrimo ir valdymo metodais bei modeliais, gebančius kurti ir įgyvendinti vertę kuriančias socialines bei verslo idėjas, bei inicijuojančius pokyčius ir inovacijas šalies bei globalioje aplinkoje, pasižyminčius entrepreneriškomis kompetencijomis, turinčius sisteminį požiūrį, analitinį bei kūrybinį mąstymą.
Studijų rezultatai:
1. Gebės paaiškinti, analizuoti bei vertinti verslo pagrindines ir specializuotas veiklas bei procesus ir taikyti naujausius organizacijų kūrimo ir valdymo metodus bei modelius kuriant vertę.
2. Gebės atpažinti ir paaiškinti šiuolaikinių verslo bei socialinių organizacijų aplinkoje kylančius iššūkius ir galimybes vadybos teorijų bei globalių pokyčių kontekste.
3. Gebės pasirinkti ir kritiškai bei kūrybiškai taikyti vadybos metodus bei tinkamus kokybinius ir kiekybinius tyrimo metodus, sisteminti, analizuoti ir vertinti verslo duomenis bei informaciją ir pasirinkti tinkamas technologines, organizacines bei metodines priemones, reikalingas efektyviam verslo ar inovacijos dizaino sukūrimui ir ilgalaikės verslo vertės kūrimui.
4. Gebės taikyti verslo dizaino ir inovacijų dizaino metodikas svarbioms verslo ekonominėms, socialinėms, etinėms problemoms spręsti.
5. Gebės atpažinti produkto, paslaugos, verslo ir/ar socialinės inovacijos socialinę, kultūrinę ir ekonominę vertę, sukurti inovaciją ir/ar verslo modelį įvertinant idėjų, galimybių ir veiksmų pasekmes ir poveikį.
6. Gebės įgyvendinti sukurtą inovaciją ir/ar verslo modelį ir vystyti juos neapibrėžtumo sąlygomis dinamiškoje verslo aplinkoje.
7. Gebės veiksmingai komunikuoti ir dirbti komandoje ir partnerystėje su suinteresuotomis šalimis, diskutuoti aktualiais profesiniais klausimais tarpdisciplininėje aplinkoje, priimti sprendimus ir prisiimti atsakomybę, iniciatyvą ir lyderystę kuriant socialines ar verslo transformacijas bei inicijuojant ir įgyvendinant pokyčius.
8. Gebės demonstruoti verslo srities specialistui būtinas pamatines vertybes ir principus, sisteminį požiūrį, analitinį, kritinį ir kūrybinį mąstymą, laikantis verslo etikos bei socialinės atsakomybės principų.
9. Gebės įsivertinti asmenines entrepreneriškumo kompetencijas, susidaryti jų ugdymo planą, apsvarstyti savo siekius ir norus bei kelti tikslus, reflektuoti individualią bei komandinę patirtis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Dėstymo metodai: informacijos teikimas (aiškinimas, iliustravimas), pasitelkiant vizualinę medžiagą; probleminių pavyzdžių ir klausimų, praktinių užduočių formulavimas bei aiškinimas; diskusijos moderavimas; konsultavimas; informacijos mokomojoje, literatūroje ir periodikos šaltiniuose ir kt. paieška ir analizavimas; individualių ir (arba) komandinių užduočių pristatymas žodine ar rašytine forma; diskutavimas; konsultavimas.
Studijavimo metodai: individualus studento darbas: informacijos mokomojoje ir mokslinėje literatūroje, periodikos šaltiniuose, internete ir kt. paieška ir analizavimas; probleminių pavyzdžių, klausimų ir atvejų analizavimas; praktinių užduočių atlikimas; savarankiškas komandinės užduoties (rašto darbo) atlikimas ir pristatymas žodine forma;
problemų; sprendimas, diskutavimas; konsultavimasis; žodinė savirefleksija.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Apklausa raštu (koliokviumo ir egzamino metu); seminaro užduočių atlikimo stebėjimas; atliktų praktinių užduočių vertinimas, savarankiško grupinio darbo (praktinės užduoties sprendimo) ruošimo pažangos ir galutinio raštu ir žodinio pristatymo vertinimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrauniversitetiniai dalykai: A, B grupės dalykai. Per pirmuosius du studijų metus studentai surenka 34 kreditus iš A ir B grupės dalykų (programą baigę studentai turi būti pasiekę anglų kalbos B2 lygį).
Programos studentams privalomi dalykai (iš viso 138 kreditai). Iš jų:
• Studijų krypties dalykams skiriama 102 kreditai (entreprenerystės pagrindai, vertės kūrimas versle, emocinis intelektas, asmeninė lyderystė, kūrybinis projektas: asmeninis augimas, verslo kalba ir komunikacija, dizaino mąstysena, komandinė patirtis, projektų valdymo pagrindai, kūrybinis projektas: bendruomenės pokyčiai, konkurencingumas ir inovacijos, marketingo sprendimai, kūrybiškumas versle, socialinė entreprenerystė, verslo dizainas, paslaugų dizainas, verslo finansai, startuolio ekosistemos ir modeliavimas, pardavimai ir e-verslas, strateginis valdymas, žmonių išteklių valdymo pagrindai), kitų krypčių studijų dalykams skiriami 8 kreditai (verslo skaitmenizacija, verslo teisė);
• Praktikos: Išmani praktika: verslo iššūkis; Inovacijų dizaino praktika: socialinis iššūkis; Verslo dizaino praktika: startuolio vystymas (20 kreditų);
• Bakalauro baigiamasis darbas (16 kreditų).
Specializacijos:
--
Studento pasirinkimai:
A ir B grupių pasirenkami studijų dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa remiasi Europos Komisijos patvirtintu The Entrepreneurship Competence Framework “EntreComp” 15 verslumo kompetencijų ugdymo modeliu, VDU Verslo praktikų centro sukurtu ir sėkmingai išbandytu „EQ-Thinking“ modeliu (Patirk-Kurk-Veik), mentorystės modeliu, studentams dalyvaujant asmeninio augimo programoje. Studijos organizuojamos kiekvieną semestrą įgyvendinant praktinį projektą, dirbant tarpdisciplininėse komandose strateginėje socialinėje universitetų, verslo ir vietos bendruomenės partnerystėje, pagrįstoje ilgalaikėmis ir kryptingomis pastangomis bei bandymais išspręsti įvairias socialines, ekonomines, mokslo ar technologines problemas.
Programa bus organizuojama kartu su “Junior Achievement” ir virš 80 partnerinių ir socialinių organizacijų.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijų programos absolventai gebės dirbti privačiame ir viešajame sektoriuje: entrepreneriais, verslo plėtros specialistais, patirties valdymo specialistais, projektų vadovais, produktų ir paslaugų kūrėjais, inovacijų dizaineriais, komandų vadovais, organizacijų padalinių vadovais, verslo dizaino specialistais, pokyčių iniciatoriais, pokyčių valdymo konsultantais, socialinių transformacijų kūrėjais; galės kurti ir vystyti savo verslą, startuolius.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigus šią programą galima toliau studijuoti vadybos, verslo, finansų, ekonomikos, bei kitų socialinių mokslų krypčių magistrantūroje Lietuvos ir užsienio universitetuose.