Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Istorija ir politika (anglų k. - History and Politics)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Istorija

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Istorija ir archeologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

ŠU_Istorija_ir_politika_M_2015.pdf

Valstybinis kodas

6211NX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470222

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos, atvirus tarpdalykiniams tyrimams ir kritiškai mąstančius istorijos specialistus: a) turinčius istorijos ir politikos teorinių, praktinių žinių bei įgūdžių; b) gebančius savarankiškai vykdyti mokslinius politinių-socialinių procesų skirtinguose erdvės ir laiko kontekstuose tyrimus; c) gebančius analizuoti, interpretuoti ir kritiškai vertinti politinius ir socialinius reiškinius istorinėje perspektyvoje; d) gebančius atsakingai dirbti intelektinį ir praktinį darbą mokslo, švietimo, kultūros įstaigose, politinėse ir nevyriausybinėse organizacijose.
Studijų rezultatai:
Baigę Istorijos ir politikos magistro studijų programą absolventai:
1. supras politinius-socialinius procesus istorijoje regioniniame ir lokaliniame kontekste, identifikuos jų priežastis ir pasekmes;
2. išmanys šiuolaikines politinės – socialinės istorijos ir teorijos tyrimų problemas bei jas gebės taikyti moksliniuose tyrimuose ir praktinėje veikloje;
3. gebės savarankiškai atlikti mokslinius istorijos tyrimus: rasti, analizuoti ir interpretuoti istorijos šaltinius; pasirinkti bei taikyti tinkamą metodologiją; naudoti tarpdisciplininius metodus; savarankiškai susirasti, nagrinėti ir kritiškai vertinti istoriografinius tekstus; interpretuoti bei vertinti politinius ir socialinius reiškinius istorinėje perspektyvoje; rašyti kokybišką istorinį tekstą;
4. gebės integruoti įgytas žinias ir savarankiškai vertinti šiuolaikines visuomenės socialinės bei politinės raidos aktualijas ir tendencijas, aktyviai dalyvaus akademinės bendruomenės bei visuomenės diskurse istorijos ir politikos klausimais;
5. gebės skirti politines manipuliacijas istoriniame ir mokslo populiarinimo naratyve;
6. demonstruos holistinį, kompleksinį ir tarpdisciplininį pažintinius gebėjimus;
7. rūpinsis istorinio paveldo ir kultūrinės atminties puoselėjimu, inicijuos bei vykdys akademinius ir visuomeninius projektus;
8. gebės organizuoti veiklą bei dirbti savarankiškai arba komandoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Akcentuojančios dėstytojo darbą: paskaitos, konsultacijos;
Pagrįstos užduotimis ir problemų sprendimu, įžvalgomis: seminarai, referatai, projektai, magistro darbas;
Studento savarankiškas darbas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai žodžiu ir raštu; pristatymai; kritinė atvejo analizė; referatas; nuolatinis vertinimas

Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studijų krypties pasirenkamieji dalykai / alternatyvos skirtos suteikti magistrams papildomų kryptingų kompetencijų, reikalingų savarankiškiems moksliniams istorijos tyrimams bei kompleksinei ir tarpdisciplininei socialinių – politinių reiškinių analizei. Alternatyvos suskirstytos į du kryptinius blokus: politinė ir socialinė istorija.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Dalis studijų programos vykdoma užsienio kalbomis: rusų, anglų.