Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bendrosios praktikos slauga (anglų k. - General Practice Nursing)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Slauga ir akušerija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Slauga ir akušerija

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų profesinis bakalauras
Bendrosios praktikos slaugytojas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6615

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

SMK_Bendrosios praktikos slauga_BA_2021.pdf

Valstybinis kodas

6531GX049

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550913

Finansinės grupės kodas

2.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-06-03
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti slaugos specialistus, gebančius, taikant mokslo ir praktikos įrodymus, slaugyti sveiką ar sergantį asmenį visų lygių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikti integralios slaugos paslaugas socialinės globos įstaigose, vertinti slaugymo veiksmingumą, ugdyti šeimos ir bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius.
Studijų rezultatai:
Programos absolventai:
1.Žinos profesinės veiklos ir atsakomybės ribas, taikys teisės aktų ir profesinės etikos nuostatas, teiks profesinę informaciją savo kompetencijos ribose.
2.Integraliai taikys gamtos, biomedicinos, socialinių ir humanitarinių mokslų žinias priimdamas sprendimus slaugos praktikoje, atsižvelgdamas į nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas.
3.Taikys taikomųjų slaugos tyrimų įrodymais grįstą praktiką slaugos problemoms spręsti, analizuojant, interpretuojant, apibendrinant ir pristatant tyrimų rezultatus.
4.Atliks mokslo taikomuosius slaugos tyrimus, siekiant spręsti slaugos praktikos problemas, taikant slaugos mokslo inovacijas.
5.Vertins paciento, šeimos ir bendruomenės slaugos poreikius atsakingai planuodamas slaugos procesą, bei savarankiškai priimdamas sprendimus slaugos praktikos situacijose.
6.Atsakingai parengs pacientus instrumentiniams tyrimams ir gydomosioms intervencinėms procedūroms laikydamasis saugos darbe taisyklių ir higienos normos reikalavimų.
7.Atpažins gyvybei pavojingas būkles, jas vertins ir tinkamai į jas reaguos, suteiks būtinąją medicinos pagalbą ūmių būklių ir traumų atvejais.
8.Atliks ir vertins slaugos veiksmus ir procedūras, taikydamas slaugos mokslo paktines žinias ir prisiimdamas atsakomybę profesinės veiklos situacijose.
9.Ugdys paciento, šeimos ir bendruomenės sveikos gyvensenos įgūdžius, organizuos ir įgyvendins sveikatos mokymą, konsultuos, atsižvelgiant į individualius poreikius.
10.Efektyviai komunikuos, bendraus ir bendradarbiaus su pacientais, jų artimaisiais ir kitais specialistais, sprendžiant asmens sveikatos problemas, siekiant įgyvendinti į asmenį orientuotą slaugą.
11.Rinks ir sistemins informaciją apie paciento priežiūrą, naudojant informacines technologijas ir sistemas slaugos praktikoje taikant slaugos administravimo principus ir profesinės etikos normas, konfidencialumo nuostatų.
12.Siekdamas sistemiškai ir kritiškai vertinti asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatą, taikys įgytas mokslines žinias, mokysis visą gyvenimą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų procese taikomi mokymo/si metodai: teikiamieji informaciniai metodai, kuriais perteikiamos ir įtvirtinamos įvairios žinios (pavyzdžiui, paskaitos, seminarai, diskusijos); praktiniai – operaciniai metodai, kuriais skatinama praktiškai veikti, iš(si)ugdyti veiklos atlikimo mokėjimus ir įgūdžius (pavyzdžiui, darbas porose, praktikos, laboratoriniai darbai, praktiniai užsiėmimai, duomenų rinkimas vietoje, naudojimas muliažų, medicininių ir slaugos bei akušerijos priemonių, įrangos); į problemų sprendimą orientuoti mokymo/si metodai, skatinantys kritinį mąstymą ir ugdantys problemų sprendimą, sudarantys prielaidas studentams pritaikyti teorines žinias sprendžiant realias slaugos ir akušerijos problemas (pavyzdžiui, klinikinės situacijos analizė, realios situacijos imitavimas, tyrimo/projekto atlikimas) ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomas kaupiamasis vertinimas ir dešimtbalė vertinimo sistema. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Studijų dalykų programose numatyti konkretūs vertinimo struktūriniai elementai, jų svoris galutiniame vertinime, konkrečių vertinimo užduočių turinys, kriterijai ir reikalavimai. Kiekvieno dalyko studijos baigiamos egzaminu arba studento savarankiškai atlikto darbo (projekto) įvertinimu. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys (pvz.: tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas), kurių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko programoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Krypties studijų dalykams skirta 116 kreditų. Studijuojami tokie krypties studijų dalykai: Pirmoji medicinos pagalba; Profesinė etika ir teisė; Anatomija, fiziologija; Mikrobiologija virusologija, imunologija; Bendroji Psichologija; Farmakologija; Biofizika, biochemija ir radiologija; Slaugos taikomieji tyrimai ; Slaugos vadyba ir administravimas; Sveika gyvensena ir sveikatos ugdymas; Bendroji slauga. Bendrosios slaugos praktika; Geriatrinė slauga. Geriatrinės slaugos praktika; Klinikinė slauga; Vaiko slauga. Vaiko slaugos praktika ; Bendruomenės slauga. Bendruomenės slaugos praktika ; Akušerinė slauga. Akušerinės slaugos praktika; Chirurginė slauga. Chirurginės slaugos praktika; Fizinė medicina, reabilitacija. Fizinės medicinos ir reabilitacijos praktika; Psichikos sveikatos slauga. ir psichikos sveikatos slaugos praktika; Intensyvioji slauga ir praktika ir kt.
Krypties studijų dalykų grupėje turi būti privalomai pasirenkama 14 kreditų iš tokių alternatyvių studijų dalykų: Slauga namuose/Slauga socialinės globos įstaigose; Paliatyvioji slauga/Onkologinė slauga; Integrali pagalba/ Neįgaliųjų priežiūra.
Profesinės veiklos praktikoms skiriama 86 kreditai (2300 ak. Val.), pasirenkamosioms studijoms – 9 kreditai, 13 kreditų – kvalifikaciniam egzaminui ir baigiamajam darbui.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Studentai turės galimybę rinktis studijų dalykus iš 6 alternatyvų, skirtų studijų krypties žinių gilinimui, iš kurių studijuojantieji sukaups 14 kreditų. Studentai galės rinktis iš tokių krypties studijų dalykų kaip Slauga namuose/Slauga socialinės globos įstaigose; Paliatyvioji slauga/Onkologinė slauga; Integrali pagalba/ Neįgaliųjų priežiūra.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
-
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgytos žinios, suformuotos dalykinės ir bendrosios kompetencijos sudaro galimybes absolventams integruotis į darbo rinką, dirbti ligoninėse, poliklinikose, pirminės sveikatos priežiūros centruose, privačiuose sveikatos priežiūros centruose.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigusieji pirmosios pakopos kolegines studijas studentai galės toliau tęsti studijas pagal antrosios pakopos sveikatos mokslų studijų krypčių grupės studijų programas šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose.