Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dalyko pedagogika (anglų k. - Subject Pedagogy)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-1

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121MX068

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-05-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): Parengti kvalifikuotus pedagogus, turinčius pasirinktų mokomųjų dalykų bei integralių mokslo žinių ir gebėjimų, vertybinių nuostatų, būtinų įgyvendinti edukacinius procesus pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą teikiančiose ugdymo įstaigose, neformalaus švietimo institucijose, orientuojantis į besimokančiųjų ugdymosi poreikių ir galimybių įvairovę, savo ir ugdytinių asmenybės galių plėtotę. Studijų rezultatai: Programos absolventas: 1. Žinos ir supras, analizuos ir vertins pagrindinės ir vidurinės švietimo pakopos mokinių psichoedukacinius procesus ir gebės juos kūrybiškai valdyti, orientuodamasis į ugdymo tikslus. 2. Įgis reikalingų pasirinktų mokomųjų dalykų žinių ir gebėjimų jas integraliai pritaikyti pedagoginėje veikloje. 3. Naudodamasis psichoedukacinėmis žiniomis, personalizuos ugdymo procesą mokymosi motyvacijos, savivaldaus mokymosi ir kūrybiškumo plėtotės linkme. 4. Atlikdamas pedagoginės veiklos tyrimą, demonstruos skirtingų tyrimų metodologijų žinias ir, laikydamasis tyrėjo etikos, gebės teoriškai ir empiriškai analizuoti pasirinktą ugdymo problemą. 5. Gebės rinkti informaciją apie ugdytinio mokymąsi ir pažangą, analizuoti, interpretuoti, kritiškai įvertinti, formuluoti išvadas ir gautus tyrimo rezultatus panaudoti pedagoginio proceso tobulinimui. 6. Atlikto tyrimo pagrindu gebės parengti rašto darbus, baigiamąjį darbą, juos viešai pristatyti ir apginti. 7. Gebės identifikuoti išorinius ir vidinius veiksnius, įgalinančius arba slopinančius edukacinį procesą, ir numatys konstruktyvaus poveikio priemones.

8. Gebės sukurti mokomųjų dalykų ugdymo turinį, atsižvelgdamas į savo profesinius ir mokinių poreikius, galimybes, aplinkos veiksnius ir švietimo prioritetus, ir gebės jį kūrybiškai realizuoti taikydamas naujausias mokymo(si) technologijas, siekdamas individualios ugdytinio pažangos. 9. Gebės įvertinti personalizuoto inkliuzinio ugdymo koncepcijos kontekste konkretaus mokinio pažangą ir numatyti jos plėtotės tikslus, metodus, didaktines priemones ir visa tai įgyvendinti bei užtikrinti sklandų grįžtamąjį ryšį. 10. Gebės analizuoti, interpretuoti, vertinti ir aiškinti mokomųjų dalykų reiškinius ir naujausias tendencijas lokaliame bei globaliame kontekste. 11. Gebės realizuoti ugdymo turinio vidinę (dalykinę) ir išorinę (tarpdalykinę) integraciją. 12. Gebės dirbti komandoje, komunikuoti žodžiu ir raštu įvairiose situacijose, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir jų sprendimus, susijusius su mokinių ugdymu, specialistų ir nespecialistų auditorijai valstybine, gimtąja ir/ar užsienio kalba. 13. Gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su mokiniais ir jų tėvais (globėjais), kolegomis, švietimo pagalbos specialistais ir kitais ugdymo proceso dalyviais, laikydamasis profesinės etikos principų, atsižvelgdamas į individo ir mokinių grupės raidos lygį, į kultūrinį kontekstą. 14. Suvokdamas šalies sociokultūrinį kontekstą ir savitumą, gebės empatiškai bendrauti su įvairių kultūrų atstovais, atsižvelgdamas į jų tradicijų ir nusistovėjusią bendravimo specifiką. 15. Įgis mokymosi ir savimokos įgūdžių, būtinų planuojant profesinę veiklą, gebės prisiimti asmeninę atsakomybę už vykdomą veiklą ir žinos savo kompetencijų ribas, numatys profesinio tobulėjimo perspektyvas. 16. Nuolat atnaujindamas ir gilindamas edukacines ir mokomųjų dalykų žinias, reflektuodamas patirtį, konstruktyviai dalyvaus švietimo procesuose, profesinės bendruomenės tinkluose, bendradarbiaus ir dirbs komandoje su kitais edukacinio proceso dalyviais Mokymo ir mokymosi veiklos: Kontaktiniam darbui taikomi metodai: paskaita/aktyvus klausymas; įtraukianti paskaita, demonstravimas; aiškinimas; probleminis pokalbis; probleminis mokymasis grupėse; teikiamasis ir euristinis pokalbiai; videofragmento analizė; debatai; diskusijos; konsultacijos, darbas grupėse, darbas porose; asmeninės patirties pristatymas ir reflektavimas; grįžtamojo ryšio teikimas; simuliacinės ir kontekstinės pratybos: komentavimas, aiškinimas, moderavimas; kūrybinės pratybos: minčių lietus, idėjų žemėlapis, durstinys/ galerija ir kt. Savarankiškam darbui taikomi metodai: literatūros paieška ir analizė, pedagoginės veiklos modeliavimas ir tyrinėjimas: duomenų rinkimas, fiksavimas, analizė ir apibendrinimas; kūrybiniai tiriamieji metodai: stebėjimas, eksperimentavimas, tiriamasis pokalbis;

tyrimo duomenų interpretavimas ir rekomendacijų formulavimas; asistavimas mentoriui; savarankiškas darbas vedant pamokas; studijų aplankas (portfolio) ir kt. Studijų rezultatų vertinimo būdai: Studijų rezultatų vertinimui taikomi metodai: egzaminas raštu; diskusijų grupėse apibendrinimas; projekto pristatymas; viešas darbo gynimas; individualaus ir grupinio darbo atitikimas pateiktiems turinio ir struktūros reikalavimams; savarankiško darbo ir patirties apibendrinimo pristatymo kritinis vertinimas; darbo grupėse apibendrinimas ir kritinis vertinimas; vaidmenų atlikimo komandiniame darbe įsivertinimas; stebėjimo duomenų surinkimas, užfiksavimas ir rezultatų vertinimo ataskaitos pateikimas; pedagoginės patirties analizės aprašas; individuali refleksija ir savirefleksija raštu; refleksyvių užrašų analizė; probleminės situacijos analizė ir sprendimo formulavimo tikslumas ir pagrindimas; asistavimo mentoriui plano parengimas ir pateikimas; argumentuotos rekomendacijos savo pedagoginės veiklos tobulinimui parengimas; studijų aplanko struktūros ir turinio vertinimas; įsivertinimas. Studentų pasiekimų vertinimui taikoma kaupiamojo balo sistema, kurioje galutinis pažymys integruoja tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymius. Tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam pažymiui nustato dalyko dėstytojas. Studentų darbai vertinami dešimtbalėje skalėje. Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika: Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais – 210 kreditų. Pedagoginis studijų modulis (65 kreditai): Bendroji pedagogika, Bendroji psichologija, Dalyko didaktika, Įtraukusis ugdymas, Edukaciniai tyrimai, pedagoginė praktika, Įtraukusis ir personalizuotas ugdymas, Raidos ir pedagoginė psichologija, pedagoginių studijų baigiamasis darbas. Mokomųjų dalykų moduliai (120 kreditų): Istorijos mokomojo dalyko modulis (60 kreditų): Istorijos studijų įvadas, Europos viduramžių istorija; Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istorija I-II; Naujųjų amžių istorija; Naujausiųjų laikų istorija; Naujausiųjų laikų Lietuvos istorija; Istoriografijos paradigmos, Muziejinė edukacija, Kultūros atminties tyrimai. Pasirenkamieji dalykai: Kultūros paveldo studijos; Muziejininkystės pagrindai; Politinė antropologija, Politikos mokslų pagrindai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko modulis (60 kreditų): Tautosaka ir vaikų literatūra, Senoji Lietuvos literatūra, XIX a. lietuvių literatūra, XX a. I pusės lietuvių literatūra, Lietuvių kalbos ugdymas, Lietuvių kalbos leksikologija, Lietuvių kalbos fonologija ir akcentologija, Lietuvių kalbos morfologija ir žodžių daryba, Lietuvių kalbos sintaksė ir skyryba.

Pasirenkamieji dalykai: Dialektai ir sociolektai, Lietuvių kalbos istorija; XX a. II pusės ir šiuolaikinė lietuvių literatūra, Literatūros procesai Lietuvoje ir išeivijoje (XX a. II pusė – XXI a. pr.). Anglų kalbos mokomojo dalyko modulis (60 kreditų): Britų istorija ir civilizacija, Anglų kalbos fonetika, fonologija ir didaktiniai aspektai, Teksto analizė, Anglų kalbos morfologija ir didaktiniai aspektai, Anglų kalbos sintaksė ir didaktiniai aspektai, Anglų kalbos leksikologija. Pasirenkamieji dalykai: Anglų literatūra, Vaikų literatūra anglų kalba, Amerikiečių literatūra, Šiuolaikinė paauglių literatūra. Matematikos mokomojo dalyko modulis (60 kreditų): Algebra ir skaičių teorija; Matematinė analizė; Tikimybių teorija; Matematinė statistika; Geometrija; Kompiuterinė statistika; Mokyklinės matematikos uždavinių sprendimas, Finansiniai skaičiavimai; Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija; Optimizavimo metodai. Informatikos mokomojo dalyko modulis (60 kreditų): Kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos; Procedūrinis programavimas; Algoritmai ir jų sudėtingumas; Duomenų bazės (ir skaičiuoklės); Objektinis programavimas; Kompiuterinis modeliavimas; Kompiuterių tinklai; Duomenų tyryba; Kibernetinė sauga; Žiniatinklio programavimas; Virtualioji komunikacija; Dirbtinis intelektas (mašininis mokymas). Programos integruoto turinio modulis (5 kreditai): Epocha I: istorija, kultūra, literatūra/ Diskrečioji matematika. Individualiosios studijos (30 kreditų), Dalykinė anglų kalba (5 kreditai), Bakalauro baigiamasis darbas (15 kreditų). Specializacijos: Matematika ir informatika; Anglų kalba ir lietuvių kalba bei literatūra; Anglų kalba ir istorija; Istorija ir lietuvių kalba bei literatūra Studento pasirinkimai: Studentai renkasi 2 po 60 kreditų apimties mokomųjų dalykų (Istorijos, Lietuvių kalbos ir literatūros, Anglų kalbos mokomojo dalyko) modulius arba matematikos ir informatikos mokomųjų dalykų modulį. Pasirenkamieji dalykai: Istorijos mokomojo dalyko modulis (10 kreditų): Kultūros paveldo studijos; Muziejininkystės pagrindai; Politinė antropologija, Politikos mokslų pagrindai. Lietuvių kalbos ir literatūros mokomojo dalyko modulis (10 kreditų): Dialektai ir sociolektai, Lietuvių kalbos istorija; XX a. II pusės ir šiuolaikinė lietuvių literatūra, Literatūros procesai Lietuvoje ir išeivijoje (XX a. II pusė – XXI a. pr.). Anglų kalbos mokomojo dalyko modulis (10 kreditų): Anglų literatūra, Vaikų literatūra anglų kalba, Amerikiečių literatūra, Šiuolaikinė paauglių literatūra.

Individualiąsias studijas (30 kreditų) studentai renkasi iš universitete sudaryto sąrašo. Studijų programos skiriamieji bruožai: Studijų programa suteikia galimybę studijuoti ne tik tos pačios, bet ir skirtingų ugdymo sričių mokomuosius dalykus ir integraliai vykdyti edukacinius procesus bendrojo ugdymo mokyklose bei išplėsti savo galimybes darbo rinkoje. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: Absolventai galės dirbti dviejų mokomųjų dalykų (istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros ar anglų kalbos pasirenkant du modulius arba matematikos bei informatikos) mokytojais, įsidarbinti formaliose ir neformaliose švietimo paslaugas teikiančiose įstaigose: bendrojo ugdymo mokyklose, savivaldybių švietimo centruose, moksleivių namuose, mokslo populiarinimo centruose, vaikų ir jaunimo organizacijose, universaliuose daugiafunkciniuose centruose. Tolesnių studijų galimybės: Studijų programos absolventai galės tęsti studijas ugdymo mokslų krypčių grupės arba specializaciją atitinkančiose magistrantūros programose. Šios programos absolventams užtikrinant tolesnę pedagoginės kvalifikacijos plėtrą bus siūloma rinktis dalykų modulius. Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2023-05-25.