Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Transporto logistika (anglų k. - Transport Logistics)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6618

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-22

Akreditavimo vertinimo išvados

MK Transporto logistika_2020.pdf

Valstybinis kodas

6531LX123

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-10-05
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Parengti transporto logistikos specialistą, gebantį taikyti šiuolaikinius mokslo ir technologijų pasiekimus, atliepti regiono specializacijos kryptis, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti transporto logistikos procesus taikant darnios vadybos aspektus, kūrybiškai veikti kintančiomis sąlygomis vietinėje ir tarptautinėje rinkoje.
• Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas:
• Taikys teisės aktus, reglamentuojančius transporto ir logistikos įmonių veiklą.
• Žinos vietinės ir tarptautinės rinkos ypatumus, krovinių vežimo sausumos transportu technologijas.
• Žinos transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, vertins tinkamumą kroviniams vežti.
• Išmanys ir gebės taikyti ekonomikos, rinkodaros ir vadybos teorijas bei naujausias informacines technologijas, priimant efektyvius ir inovatyvius transporto įmonių vadybos, logistikos ir procesų valdymo sprendimus.
• Suvoks galimas transporto veiklos aplinkosaugines ir socialines pasekmes, žinos socialinės atsakomybės, aplinkosaugos, žmonių saugos ir etikos principus ir gebės juos taikyti.
Gebėjimas vykdyti tyrimus:
• Tirs ir vertins transporto ir logistikos įmonės plėtros galimybes.
• Tirs ir analizuos transporto ir logistikos įmonės veiklos rodiklius.
Specialieji gebėjimai:
• Planuos, organizuos ir kontroliuos transporto ir logistikos įmonės veiklą.
• Valdys žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius, taikant naujausias informacines sistemas ir šiuolaikinius vadovavimo metodus bei darniosios vadybos aspektus.
• Valdys krovinių vežimo sausumos transporto priemonėmis technologinius procesus.
Socialiniai gebėjimai:
• gebės bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, taikys verslo etikos, tarpkultūrinio bendravimo, darbo komandoje principus;
• gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje.
• Asmeniniai gebėjimai:
• gebės savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, ugdytis profesinės karjeros kompetencijas, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo, pilietiškumo ugdymą;
• gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje aplinkoje.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, praktiniai individualūs ir komandiniai darbai, atvejų analizė, konsultacijos, pažintinės išvykos į transporto ir logistikos įmones, profesinės veiklos praktikos.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant studijų programoje numatytus dalykus, įvertinami atsiskaičius studijų programoje numatytus studento savarankiškai atliktus darbus per tam skirtą laiką ir egzaminų sesių metu. Studento pasiekti studijų rezultatai vertinami priskiriant juos pasiekimų lygmenims: puikus, tipinis, slenkstinis.
Sandara:
Studijų dalykai, praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai: Studijų įvadas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba I, Specialybės užsienio kalba II.
Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Taikomoji ekonomika, Tarpkultūrinė komunikacija, Apskaita ir finansai, Vadyba ir verslumas, Socialinių tyrimų metodologija, Logistikos pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Verslo teisė, Transporto sistemos ir infrastruktūra, Informacinės sistemos logistikoje, Rinkodara ir rinkotyra, Transporto įmonės veiklos organizavimas, Aplinkos ir žmonių sauga, Sandėlių ir terminalų logistika, Logistikos sistemų grandžių valdymas, Krovinių vežimo valdymas, Intelektualios transporto sistemos, Darnioji lyderystė, Pavojingų krovinių vežimo organizavimas, Muitinės procedūros.
Profesinė veiklos praktikos: Pažintinė praktika, Praktika imitacinėje bendrovėje „Marko Mantingėlė, Logistikos praktika, Krovinių vežimo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.
Studijos baigiamos studento parengtu baigiamoj darbo gynimu.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studentai turi galimybę pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (9 kr).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į Pietvakarių Lietuvos regiono poreikius. Absolventai gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti aprūpinimo, pirkimo ir pardavimo, sandėliavimo paskirstymo procesus, valdyti krovinių gabenimo procesus, logistikos grandinės veiklą bei logistikos procesų valdymo informacijos srautus. Nuosekliai ugdomi gebėjimai laiku priimti verslo optimizavimo sprendimus, sietinus su logistine veikla įmonėje ir už jos ribų. Dalykiški ryšiai su socialiniais partneriais, bendravimas ir bendradarbiavimas su transporto/ logistikos įmonėmis sudaro palankias sąlygas įgyti reikalingas kompetencijas sėkmingai veiklai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse: gamybos, prekybos, transporto, sandėliuose ir terminaluose, logistikos padaliniuose ir centruose, organizuoti ir valdyti krovinių vežimo ir kitus logistinius procesus, priimti savalaikius verslo optimizavimo sprendimus, užtikrinti verslo konkurencingumą transporto ir logistikos sektoriuje veikiančiose įmonėse. kurti savo verslo įmonę ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Įgijęs Verslo vadybos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį asmuo gali toliau tęsti studijas pagal socialinių mokslų srities vadybos ir verslo administravimo studijų krypties universitetines pirmosios pakopos studijų programas ir, baigęs papildomas studijas arba įvykdęs kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.