Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Turizmo paslaugų vadyba (anglų k. - Management of Tourism Services)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Turizmas ir poilsis

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6604

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-6

Akreditavimo vertinimo išvados

Isvados_UK_Turizmo paslaugų vadyba.pdf

Valstybinis kodas

6531LX122

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-08-25
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti specialistus, atitinkančius regiono, šalies ir Europos darbo rinkos poreikius, gebančius organizuoti ir vystyti turizmo paslaugų verslą globalios skaitmenizacijos ir inovacijų augimo sąlygomis
Studijų rezultatai:
1.1. Supranta šiuolaikinio turizmo verslo tendencijas bei pasaulinio turizmo verslo aplinką ir geba ją analizuoti.
1.2. Išmano turizmo geografiją, turizmo paslaugų rinkinius bei kelionės maršruto ir programos sudarymo principus identifikuojant rinkos ir individualių turistų poreikius.
1.3. Išmano ir geba taikyti turizmo verslo teisės aktus, socialinės atsakomybės, etikos principus ir vertybines nuostatas profesinėje veikloje.
2.1. Vykdo tyrimus, taikydamas naujausius tyrimo metodus, gautus duomenis sistemina, apdoroja, analizuoja ir geba panaudoti turizmo verslo įmonės problemų identifikavimui ir jų sprendimui.
3.1. Geba organizuoti ir vykdyti turizmo subjektų, veikiančių nacionalinėje ir tarptautinėse rinkose, ūkinę ir finansinę veiklą, (su) valdyti procesus ir priimti sprendimus kintančioje turizmo verslo aplinkoje.
3.2. Geba naudotis taikomosiomis informacinėmis ir išmaniosiomis technologijomis profesinėje veikloje ir skleisti informaciją visuomenei šiuolaikinėmis priemonėmis ir įvairiais informacijos kanalais.
3.3. Sudaro turizmo paslaugų rinkinius ir organizuoja apgyvendinimo, maitinimo, kelionių ir laisvalaikio paslaugas turizmo įmonėje, įvertinant skirtingus turistų poreikius ir parenkant tinkamas priemones.
3.4. Geba vesti derybas, sudaryti sutartis su klientais ir turizmo paslaugų teikėjais, užtikrinti efektyvų turizmo paslaugų pardavimą.
4.1. Geba sklandžiai ir įtaigiai reikšti mintis žodžiu ir raštu lietuvių ir užsienio kalba (-omis), bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių sričių specialistais ir visuomenės grupių atstovais, efektyviai komunikuoti profesinėje ir tarpkultūrinėje aplinkoje.4.2. Geba nuolat mokytis, analizuojant mokslo ir turizmo verslo aplinkos naujoves.
4.2. Geba dirbti komandoje, prisiimti atsakomybę už savo ar pavaldžių darbuotojų veiklos kokybę, profesinėje veikloje vadovautis socialinio teisingumo principais, profesine etika ir pilietiškumu, puoselėti etnokultūrinius ir tarpkultūrinius ryšius.
5.1. Geba nuolat mokytis, suprasti save visuomeniniame kontekste ir atsakingai veikia dinamiškoje turizmo verslo aplinkoje.
5.2. Siekia būti lyderiu, analizuoti ir kritiškai vertinti pasirinktas veiklos strategijas, kelti tikslus, formuluoti uždavinius ir numatyti efektyviausius būdus bei priemones jiems pasiekti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Tradiciniai mokymo(si) metodai: paskaitos; seminarai; diskusijos; darbas grupėse; projektiniai darbai; laboratoriniai darbai; pratybos; mokomosios praktikos; apklausos; testai; konsultacijos; savarankiškų darbų gynimai; įskaitos; egzaminai; baigiamųjų darbų gynimai.
Netradiciniai mokymo(si) metodai: paskaitos už Kolegijos ribų, lankantis įmonėse, įvairiose organizacijose; paskaitos bibliotekoje, analizuojant spec. šaltinius, dirbant naudojantis duomenų bazėmis; jungtinės paskaitos - sujungiant keletą akademinių grupių iš skirtingų studijų programų ir kombinuojant keletą dalykų, vyksta Apskrito stalo diskusijos; kviestinių lektorių, svečių, praktikų paskaitos, skirtos pasidalinti praktine patirtimi, pristatyti situacijas ir atvejus iš įmonių veiklos; atvejo analizė; situacijų analizė; Minčių lietus; Smegenų šturmas; eksperimentas; interviu; Šešių kepurių metodas; Keturių kampų metodas; Venno schema; Frayerio modelis; Žmogaus pažinimo metodas pagal jo temperamentą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatai vertinami studijų pasiekimų lygmenimis ir dešimtbale kriterine vertinimo sistema, vadovaujantis Utenos kolegijos studijų rezultatų vertinimo tvarka, 2017, prieiga internetu:
https://www.utenos-kolegija.lt/upload/file_manager/Kolegija/Studiju%20rezultatu%20vertinimo%20tvarka_2017-03-21.pdf
Studijuojami dalykai baigiami egzaminu arba projektiniu darbu, priklausomai nuo studijų programos rezultatų. Galutinis dalyko įvertinimas yra kaupiamasis balas. Studentų pasiekimų vertinimo formulė yra pateikiama studijų dalykų aprašuose. Kiekvienas dėstytojas su dalyko vertinimu supažindina studentus pirmojo užsiėmimo metu.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (iš viso 20 ECTS): profesinė užsienio kalba, užsienio kalba II, filosofija/sociologija.
Studijų krypties dalykai (iš viso 96 ECTS):
bendravimo psichologija, socialiniai tyrimai ir statistinė duomenų analizė, turizmo pagrindai, dalykinė verslo kalba, medijų technologijos, tarpkultūrinė komunikacija ir derybos, maitinimo organizavimas, turizmo inovacijos, mikro-makroekonomika, kelionių geografija, kelionių organizavimo paslaugos, apgyvendinimo verslas, laisvalaikio organizavimas, aplinkos ir žmogaus sauga, verslininkystės pagrindai, vadyba turizmo sektoriuje, turizmo paslaugų marketingas, verslo teisė, apskaita ir finansai, darnus turizmas, projektų valdymas, kokybės užtikrinimas.
Laisvai pasirenkami dalykai (6 ECTC).
Pasirenkami studijų krypties dalykai (specializacijos) - 18 ECTS
Praktikos (iš viso 30 ECTS): verslumo ugdymo praktika, praktika turizmo sektoriaus įmonėje ir baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (10 ECTS).
Specializacijos:
1.Svetingumo paslaugų vadybos alternatyva, kurioje yra tokie dalykai: apgyvendinimo įmonių paslaugų valdymo sistemos, apgyvendinimo paslaugų vadyba, restoranų paslaugų vadyba.
2.Kelionių ir laisvalaikio organizavimo alternatyva, kurioje yra tokie dalykai: kelionių ir laisvalaikio paslaugų rezervavimo sistemos, kelionių ir ekskursijų organizavimas, pramogų ir renginių organizavimas.
Studento pasirinkimai:
Studentai gali pasirinkti laisvai pasirenkamus dalykus (viso 2 dalykus) iš Kolegijos siūlomo studijų dalykų sąrašo https://www.utenos-kolegija.lt/studentams/laisvai-pasirenkami-dalykai
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos išskirtinumas yra jos struktūros subalansuotume ir atitikime šiuolaikinės rinkos poreikiams. Todėl studijų programoje išskirtinis dėmesys kreipiamas į darbą specializuotomis kompiuterinėmis programomis, praktinių įgūdžių formavimą užsienio šalių ir Lietuvos turizmo įmonėse, kalbų mokymą, tarpkultūrinę komunikaciją, bendravimo psichologiją ir kt., kas suteikia svarbių teorinių bei praktinių įgūdžių būsimiems naujos kartos turizmo specialistams. Aktualu tai, kad studentai gali studijuoti ir nuotoliniu būdu.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę šią specialybę absolventai gali dirbti svetingumo įmonėse: viešbučiuose, kaimo turizmo sodybose ir kitose apgyvendinimo įstaigose, maitinimo paslaugas teikiančiose įmonėse, kelionių agentūrose ir organizatoriuose, turizmo informacijos centruose, saugomų teritorijų lankytojų centruose, pramogas teikiančiose ir renginius organizuojančiose įmonėse, valstybinių įstaigų turizmo ir rekreacijos skyriuose. Taip pat studijos suteikia visų reikalingų žinių, kad būtų galima patiems įkurti savo turizmo įmonę.
Tolesnių studijų galimybės:
Baigę turizmo paslaugų vadybos studijų programą kolegijoje, absolventai gali tęsti studijas universitetuose pirmosios pakopos studijų programose. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.