Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skrydžių valdymas (anglų k. - Air Traffic Control)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Aeronautikos inžinerija

Švietimo sritis

Transporto paslaugos

Švietimo posritis

Transporto paslaugos

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Vientisosios studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų magistras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7107

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

300
Nuolatinė, 5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6011EX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7461041

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-03-21
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti aeronautikos inžinerijos specialistus, turinčius tarpdalykinių ir naujausių aeronautikos inžinerijos krypties žinių, gebančius atlikti fundamentaliuosius ir taikomuosius tyrimus kelti probleminius klausimus, analizuoti, vertinti ir planuoti su oro eismo valdymu susijusius procesus, pasitelkiant įgytomis žiniomis grįstus mokslinius tyrimus ir išsiugdytus gebėjimus valdyti ir reguliuoti orlaivių eismą aerodromo, jo prieigų ir zonos dalyse užtikrinant saugią oro erdvę, reguliuoti orlaivių oro eismą naudojant specialiąsias kompiuterines oro eismo stebėjimo sistemas, atlikti procedūrinį oro eismo reguliavimą. Baigus studijas suteikiama galimybė studijuoti doktorantūroje.
Studijų rezultatai:
Žinios
Turės gamtos mokslų ir matematikos, aeronautikos inžinerijos, oro eismo valdymo principų, procesų ir juose naudojamų sistemų, taip pat mokslinių tyrimų metodologijos, organizavimo ir taikymo žinių. Žinos ir kritiškai vertins naujausius inžinerijos srities pasiekimus oro navigacijos srityje
Gebėjimai tirti
Gebės planuoti ir atlikti analitinius, modeliavimo ir eksperimentinius tyrimus kritiškai įvertinti jų duomenis ir pateikti išvadas, sprendžiant probleminius oro eismo valdymo, oro erdvės naudojimo, ir valdymo klausimus.
Gebės tirti ir analizuoti naujų aviacijos inžinerinių problemų sprendimo metodų ir būdų pritaikomumą (kur oro erdvės panaudojimo, paskirstymo galimybių ir optimizavimo, oro eismo dayvių sąveikos analizė).
Gebėjimai atlikti inžinerinę analizę
Gebės analizuoti standartines ir nestandartines, aeronautikos inžinerijos problemas, jas aiškiai formuluoti; planuoti jų sprendimo būdus ir taikyti novatoriškus metodus specifinėms problemoms spręsti ir jų sprendimams įgyvendinti
Gebės panaudoti savo žinias ir supratimą praktiniams aeronautikos inžineriniams uždaviniams spręsti pritaikydamas teorinius modelius ir tyrimo metodus, įskaitant matematinę analizę, skaitinį modeliavimą ir eksperimentinius tyrimo metodus.
Inžinerinis projektavimas. Žinios ir įgūdžiai, reikalingi projektavimo darbams atlikti
Gebės taikyti skrydžių valdymo studijų programoje įgytas žinias spręsdamas standartines ir nestandartines oro eismo valdymo, bei aeronautikos inžinerijos problemas, tarp jų ir susijusias su kitomis mokslo kryptimis
Gebėti inovatyviai plėtoti naujas ir originalias aeronautikos inžinerines idėjas bei metodus, priimti inžinerinius sprendimus susidūrus su daugialypėmis, techniškai neapibrėžtomis problemomis.
Inžinerinės veiklos gebėjimai. Praktinio darbo gebėjimai spręsti inžinerinius uždavinius
Gebės sujungti į visumą skirtingų studijų krypčių žinias ir spręsti daugialypes inžinerines problemas, mokės parinkti inžinerinius įrenginius ir programinę įrangą.
Žinos inžinerinės veiklos organizavimo principus, supras jos grandžių sąveiką, gebės vertinti inžinerinę veiklą darbo saugos ir aplinkosaugos aspektais, išmanys etinius, aplinkos apsaugos ir komercinius inžinerinės veiklos reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti tarpkultūrinės komandos lyderiu, priimti racionalius sprendimus ekstremaliose ar netipinėse situacijose, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu. Holistiškai (visapusiškai) supras aeronautikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą, labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai
Gebės veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, būti komandos, kurią gali sudaryti įvairių studijų krypčių ir lygių atstovai, lyderiu, mokės bendrauti su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene nacionaliniu bei tarptautiniu mastu.
Holistiškai (visapusiškai) supras aeronautikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos bei inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinę veiklą, labai gerai išmanys projektų valdymo ir verslo aspektus, supras technologinių sprendimų sąsajas su jų ekonominiais padariniais
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įtraukiančios ir probleminės paskaitos, laboratoriniai darbai, pratybos, parodomieji užsiėmimai, praktika, individualūs arba komandiniai savarankiški darbai, pažintinės išvykos, atvejų analizė, referatų ir rašto darbų rašymas, reikiamos informacijos paieška ir apibendrinimas, mokomųjų ir mokslinių knygų ir straipsnių skaitymas, žodinių pranešimų rengimas ir pristatymas, realių situacijų imitavimas treniruokliuose
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Kaupiamoji vertinimo sistema: savarankiški ir kontroliniai darbai, laboratorinių darbų ir praktikų ataskaitos, kursiniai ir kompleksiniai projektai, baigiamųjų darbų gynimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programos rezultatai įgyvendinami per studijų dalykus studijų procese, kuriuos galima rasti www.vgtu.lt tinklapyje.

Specializacijos:
Lėktuvai/ sraigtasparniai
Studento pasirinkimai:
Laisvo pasirinkimo studijų moduliai iš VGTU siūlomų sąrašo
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Vienintelė tokio pobūdžio universitetinė studijų programa
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti oro eismo dispečeriais, valstybinėse ir privačiose įmonėse. Dirbti tiriamąjį, analitinį darbą aviacijos verslo sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės: turi teisę stoti į doktorantūrą.