Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Verslo anglų kalba (anglų k. - Business English)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Vertimas

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Kalbų studijos

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6603

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531NX005

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550231

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-11-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): - parengti socialiai atsakingus, kritiškai mąstančius ir kūrybingus vertimo specialistus, gebančius taisyklingai bendrauti verslo anglų kalba raštu ir žodžiu, savarankiškai ir (ar) bendradarbiaujant su kitais profesinės veiklos lauko atstovais rengti verslo tekstus lietuvių ir anglų kalbomis, juos versti ir redaguoti naudojant šiuolaikines informacijos technologijas ir specializuotas programas.

Studijų rezultatai: baigę studijų programą absolventai:
1. Supranta anglų kalbą kaip sistemą ir taisyklingai vartoja verslo anglų kalbą raštu bei žodžiu (C1 lygiu);
2. Išmano šiuolaikines vertimo teorijas, jų kryptis, vertimo rūšis ir formas
3. Išmano lietuvių kalbos normas ir redagavimo principus bei juos taiko rengdama(s), redaguodama(s) ir versdama(s) įvairaus pobūdžio tekstus;
4. Geba identifikuoti, analizuoti ir kūrybiškai bei konstruktyviai spręsti lingvistines problemas taikydama(s) įgytas žinias;
5. Taiko vertimo principus versdama(s) šneką ir verslo tekstus;
6. Naudoja šiuolaikines informacijos technologijas ir specializuotas programas versdama(s) verslo tekstus ir valdydama(s) informaciją;
7. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su profesinės veiklos lauko atstovais, spręsdama(s) konkrečius uždavinius;
8. Geba bendrauti ir bendradarbiauti su Lietuvos ir užsienio partneriais tarpkultūrinėse situacijose vadovaudamasi(s) profesinės etikos ir darnios visuomenės principais;
9. Socialiai atsakingai atlieka profesines veiklas siekdama(s) nuolatinio profesinio ir asmeninio tobulėjimo.

Mokymo ir mokymosi veiklos: taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų procesas virtualizuojamas. Į studentus orientuotas savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, lavina probleminį ir kritinį mąstymą. Studentams kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinamas kūrybingumas ir inovatyvumas. Siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese. Per paskaitas kuriama diskusinė aplinka, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai: Žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijavimo pasiekimai visą semestrą vertinami per tarpinius atsiskaitymus (testus, individualias ir grupines užduotis ir jų pristatymus, projektus, praktinių ir savarankiškų darbų pristatymą ir kt.). Galutinį įvertinimą sudaro tarpinių įvertinimų ir egzaminų balų vidurkis.


Sandara: Studijų dalykai (moduliai), praktika. Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų): Socialinė psichologija, Darnus vystymasis, Ekonomikos ir vadybos pagrindai, Profesijos lietuvių kalba.
Studijų krypties dalykai – 137 kreditai:
studijų dalykai (98 kreditai): Anglų kalbos fonetika, Anglų kalbos gramatika, Anglų kalba socialinei komunikacijai, Anglų kalba karjerai ir įsidarbinimui, Anglų kalba verslo administravimui, Anglų kalba vadybai, Anglų kalba marketingui, Anglų kalba ekonomikai, Anglų kalbos leksikologija ir stilistika, Kalbos mokslo pagrindai, Kalbos filosofija, Vertimo mokslo pagrindai, Pagalbiniai vertėjo įrankiai, Taikomųjų tyrimų metodologija, Tiriamasis darbas, Vertimas raštu, Teksto vertimas ir referavimas, Nuoseklusis vertimas, Teksto redagavimas, Vertimo projektų valdymas;
praktikos (30 kr.): Informacijos valdymo praktika, Informacijos valdymo ir vertimo praktika, Baigiamoji profesinės veiklos praktika;
profesinio bakalauro baigiamasis darbas (9 kr.)
Pasirenkami dalykai (28 kreditai): Informacijos valdymo technologijos, Verslo etika ir teisė, II užsienio kalba, laisvai pasirenkami dalykai.
Studento pasirinkimai: Studentai turi teisę rinktis laisvai pasirenkamus dalykus iš viso Kauno kolegijos siūlomo sąrašo. II užsienio kalbą studentai gali rinktis iš kolegijos Menų ir ugdymo fakulteto Kalbų centro siūlomų kalbų sąrašo (10 kalbų).

Studijų programos skiriamieji bruožai: per praktikas studentai vertimo įgūdžius lavina įvairaus tipo Lietuvos ir užsienio vertimo biuruose bei verslo įmonėse.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės: absolventai gali įsidarbinti verslo įmonėse, įstaigose; dirbti laisvai samdomais vertėjais.

Tolesnių studijų galimybės: absolventai turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.