Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Radiologija (anglų k. - Radiology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Radiologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450914

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Suteikti bazinį, universitetinį, europinius standartus atitinkantį, medicinos technologijų studijų krypties, radiologijos šakos išsilavinimą ir parengti aukštos kvalifikacijos radiologus (radiologijos technologus), dirbančius su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir pagalbine įranga, susijusiais su asmenų medicinine apšvita: rentgeno diagnostikos įranga, kompiuterinio ir magnetinio rezonanso diagnostine įranga, angiografijos įranga, radionuklidinės diagnostikos įranga, spindulinės terapijos įranga, ultragarso įranga, gebančius organizuoti savo darbo vietą, pagal kompetenciją atlikti medicinines radiologines procedūras, užtikrinti atliekamų medicininių radiologinių procedūrų kokybę bei jų metu pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą, sugebančius bendradarbiauti su kitais sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistais, žinančius ir mokančius atlikti mokslinius tyrimus. Taikyti žinias, vertybes ir įgūdžius praktikoje dirbant su skirtingo amžiaus ir įvairius susirgimus turinčiais pacientais, bendradarbiaujant specialistų komandoje, įsipareigojant žmogaus teisėms ir profesinei etikai.
Studijų rezultatai:
I. Įgyjamos žinios ir jų taikymas:
Žinos ir supras radiologijos srities esminius aspektus ir sąvokas, praktinius ir mokslinius principus, turės fundamentalių žinių fizikos, spinduliuotės registravimo, dozimetrijos srityse, žinos jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikį ir jos pasekmes organizmui, išmanys šiuolaikinę įrangą bei technologijas, naudojamas diagnostikoje ir terapijoje, taikys savo žinias radiologijos problemoms spręsti, taikant žinomus fizikinius metodus, išmanys vaizdų kokybės kontrolės ir kokybės užtikrinimo reikalavimus, žinos žmogaus anatomiją, fiziologiją, patologiją, sveikatos psichologijos metodus, darbo aplinkos reikalavimus, slaugos, specialybės teisinius ir etikos aspektus.
II. Gebėjimai atlikti tyrimus:
Gebės suformuluoti mokslinę, mokslinę-praktinę problemą, planuoti jos vykdymo etapus ir spręsti, savarankiškai atlikti mokslinį tyrimą, interpretuoti rezultatus ir juos taikyti modeliuojant problemų sprendimą, tobulinant profesinę veiklą, diegiant inovatyvias radiologines paslaugas, parinkti ir taikyti įrangą, priemones ir metodus sprendžiant praktines ir technines problemas, nustatyti paciento poreikius, planuojant ir vykdant diagnostikos procedūras, remiantis optimaliais pacientų priežiūros principais.
III. Specialieji gebėjimai:
Gebės taikyti savo žinias praktikoje, išmanydamas žmogaus normalią ir patologinę anatomiją bei fiziologiją, kompetentingai spręsti radiacinės saugos optimizavimo, kokybės užtikrinimo bei dozimetrijos problemas, imti ir priimti ėminius, vertinti jų tinkamumą tyrimui, palyginti tyrimų rezultatus su norma vertinti vaistų įtaką rezultatams, teikti rekomendacijas pacientų radiacinės saugos, dozimetrijos klausimais, konsultuoti radiofarmakologinių preparatų panaudojimo klausimais, teikti informaciją įstatymų nustatyta tvarka; savo veikloje kurti naujas idėjas, prisitaikyti prie naujų situacijų.
IV. Socialiniai gebėjimai:
Gebės kritiškai ir analitiškai mąstyti, savarankiškai ir komandoje spręsti problemas ir daryti išvadas bei apibendrinimus, gebės valdyti metodus ir priemones radiologijos srityje, gebės novatoriškai modeliuoti metodus ir priemones; gebės etines aplinkybes sieti su profesine veikla bei etikos atsakomybe, ugdys mokymosi įgūdžius, reikalingus nuolatiniam profesiniams atsinaujinimui bei profesiniam augimui nuolatinio mokymosi koncepcijos aspektu.
V. Asmeniniai gebėjimai:
Gebės kritiškai vertinti savo ir kolegų profesinę praktiką, sistemiškai reflektuoti savo, kaip profesionalo augimą įvertinant mokymosi visą gyvenimą svarbą; savarankiškai priimti sprendimus sudėtingoje situacijoje, naudotis nacionaliniais ir tarptautiniais informacijos šaltiniais ir informacinėmis technologijomis, laikytis etikos ir veiklos normų, tinkamai elgtis su konfidencialia informacija, rūpintis profesijos statusu, mokėti užsienio kalbas.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų krypties dalykai, suteikiantys radiologo specialybę grindžiančias žinias ir ugdantys jų taikymo gebėjimus, bus dėstomi remiantis žodiniais (tradicinės ir interaktyvios paskaitos, diskusijos, seminarai), vaizdiniais/demonstraciniais bei praktikos metodais (laboratoriniai darbai, praktinės užduotys, veiklos refleksijos). Specialieji gebėjimai bus lavinami praktikų metu, atvejų analize, individualių užduočių ir projektų vykdymu, profesinės etikos ir teisės dokumentų analize. Gebėjimai vykdyti tyrimus, pagrįsti studentų individualiais moksliniais tyrimais, gebėjimai atlikti duomenų analizę, sisteminat ir apibendrinant tyrimų rezultatus, vertinant vaizdų ir radiologinių paslaugų kokybę bus tobulinami kursinių, baigiamojo darbų vykdymo ir aprašymo metu, individualių konsultacijų su vadovu metu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro metu kaupiamąjį studento vertinimo balą sudarys vertinimai už atliktą literatūros šaltinio analizę ir pristatymą, atvejo analizę, ataskaitą, individualų/grupinį projektą, užduočių aplanką (portfolio), praktikos užduotis, savęs ir kolegų vertinimą ir kt. Egzamino (raštu arba žodžiu) svoris – ne mažiau kaip 50 proc. galutinio balo.

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Programoje yra 6 pasirenkami dalykai (III - VIII)
Studijų programos skiriamieji bruožai: