Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Radiologija (anglų k. - Radiology)

Studijų krypties grupė

Sveikatos mokslai

Studijų kryptis

Medicinos technologijos

Studijų krypties šaka

Radiologija

Švietimo sritis

Sveikatos priežiūra

Švietimo posritis

Medicinos diagnostika ir gydymo technologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Sveikatos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121GX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450914

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-26
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti universitetinį, europinius standartus atitinkančius, aukštos kvalifikacijos radiologijos technologus, gebančius dirbti su medicininės paskirties jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bei kita įranga, susijusia su asmenų medicinine apšvita, pagal kompetenciją atlikti medicinines diagnostinio vaizdinimo procedūras, gebančius organizuoti savo darbo vietą, užtikrinti atliekamų medicininių procedūrų kokybę bei jų metu pacientų ir kitų asmenų radiacinę saugą, gebančius bendradarbiauti su sveikatos priežiūros ir kitų sričių specialistais, gebančius atlikti mokslinius tyrimus. Taikyti gebėjimus, dirbant su įvairius susirgimus turinčiais pacientais, įsipareigojant žmogaus teisėms ir profesinės etikos principams.
Studijų rezultatai:
I. Įgyjamos žinios ir jų taikymas:
išmano radiacinės saugos reikalavimus, žmogaus anatomijos, fiziologijos pagrindus bei žmogaus organizme vykstančius patologinius procesus; turi bazinių gamtos, biomedicinos, radiologijos, biologijos, biostatistikos ir socialinių mokslų taikomųjų žinių; išmano ir geba pasinaudoti fundamentinių ir taikomųjų mokslinių tyrimų pasiekimais ir metodais, spręsdami technologines veiklos problemas; išmano medicinos technologijų studijų krypties praktinius ir mokslinius principus bei vystymosi perspektyvas ir sąsajas su kitomis studijų kryptimis; yra susipažinę su medicinos technologijų išteklių valdymo ir kokybės užtikrinimo principais; išmano teisinės bazės, reglamentuojančios radiologijos technologo darbą sveikatos apsaugos praktikoje aspektus ir geba juos taikyti sprendžiant problemas; geba aprėpti platesnį daugiadalykį medicinos technologijų kontekstą, geba taikyti kitų technologijų metodus ir procesus; yra susipažinę ir geba pagal savo kompetenciją tvarkyti dokumentus sveikatos priežiūros įstaigose arba įstaigose, kurių veikla susijusi su medicinos technologijų bei įrangos taikymu, projektavimu ir kūrimu.
II. Gebėjimai atlikti tyrimus:
geba savarankiškai rinkti, analizuoti ir interpretuoti reikiamą profesinę ir mokslinę informaciją duomenų bazėse ir kituose informacijos šaltiniuose; geba taikyti medicinos technologijų studijose įgytas žinias, spręsdami mokslines-praktines problemas; geba planuoti vaizdinimo procedūras ir dirbti su radiologinių tyrimų bei kita medicinine vaizdinimo įranga bei pateikti atliktų tyrimų įvertinimą; geba parinkti ir taikyti tinkamus analitinius metodus pasirinktoje radiologijos studijų kryptyje; geba taikyti radiologijos studijų krypties technologines žinias ir supratimą planuodamas ir įgyvendindamas projektus.
III. Specialieji gebėjimai:
geba parinkti ir taikyti tinkamą įrangą, vykdydami medicinos technologijų ir tarpdisciplininius mokslo tyrimus, ugdo savo profesinį tapatumą; geba derinti teorines ir taikomąsias žinias, spręsdami technologines problemas; geba įvertinti medicinos technologijų taikymo ir poveikio etines, aplinkos apsaugos aplinkybes; geba savarankiškai pasirinkti kompleksines technologines, organizacines ir metodines priemones, įvertinti veiklos organizavimo principus, darbo saugos svarbą ir pagrindinius reikalavimus, taip pat medicininių technologijų proceso grandžių sąveiką.
IV. Socialiniai gebėjimai:
geba bendrauti valstybine ir užsienio kalba tarpkultūrinėje ir tarpsektorinėje aplinkoje; geba suvokti bendravimo ir bendradarbiavimo principus, nebijoti prisiimti atsakomybės; geba komunikuoti ir pateikti mokslu grįstas žinias specialistams ir visuomenei; geba savarankiškai priimti sprendimus ir įvertinti jų poveikį apibrėžtos situacijos sąlygomis; geba naudotis šiuolaikinėmis komunikacinėmis priemonėmis ir socialiniais tinklais, perteikdami profesinę ir kitą informaciją; geba valdyti ir suprasti socialinio aktyvumo svarbą, planuodami ir įgyvendindami asmeninę ar kolektyvinę veiklą; vertinti jos kokybę.
V. Asmeniniai gebėjimai:
geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje; geba bendrauti su gydytojais, slaugytojais ir technologijų bendruomene bei plačiąja visuomene; geba įvertinti biomedicininių ir medicinos technologinių sprendimų poveikį pacientams, visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir sveikatos įstaigos veiklos normų, suvokia atsakomybę už radiologijos technologo veiklą; geba valdyti projektus ir verslo aspektus, supranta medicinos technologinių sprendimų sąsajas su ekonominiais jų padariniais; geba įvertinti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
taikomi inovatyvaus mokymo ir mokymosi metodai. Studijų krypties dalykai, suteikiantys radiologijos technologo specialybę grindžiančias žinias ir ugdantys jų taikymo gebėjimus, bus dėstomi remiantis žodiniais (tradicinės ir interaktyvios paskaitos, diskusijos, seminarai), vaizdiniais/demonstraciniais bei praktikos metodais (laboratoriniai darbai, praktinės užduotys, veiklos refleksijos). Specialieji gebėjimai bus lavinami praktikų metu, atvejų analize, individualių užduočių ir projektų vykdymu, profesinės etikos ir teisės dokumentų analize. Gebėjimai vykdyti tyrimus, pagrįsti studentų individualiais moksliniais tyrimais, duomenų rinkimu, gebėjimai atlikti duomenų analizę, sisteminat ir apibendrinant tyrimų rezultatus, vertinant vaizdų ir radiologinių paslaugų kokybę bus tobulinami kursinių, baigiamojo darbų vykdymo ir aprašymo metu, individualių konsultacijų su vadovu metu. Studento savarankiškas darbas pagrįstas užduotimis, komandiniu darbu, kuriame svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programa siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, problemų sprendimo būdų radimo ir taikymo.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
žinių ir gebėjimų vertinimui taikoma dešimtbalė kaupiamojo vertinimo sistema. Studijų rezultatai įvertinami per tarpinius atsiskaitymus (testai, individualios ir grupinės užduotys bei jų pristatymas, projektai, praktinių, laboratorinių ir savarankiškų darbų gynimas ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro kaupiamasis vertinimas pagal tarpinių įvertinimų ir egzaminų pažymius.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (18 kreditų): Profesinė užsienio kalba 1, 2, Filosofija, Profesinė kalba, Pasirenkamas bendrųjų universitetinių studijų dalykas 1, 2.
Studijų krypties dalykai (192 kreditai): Studijų dalykai (152 kreditai): Biologija ir genetika, Anatomija, Mikrobiologija, Žmogaus fiziologija; Radiologijos įvadas, Lotynų kalba. Biochemija, Radiologinė ir topografinė anatomija, Bendroji fizika, Konvencinė radiologija, Sveikatos psichologija. Farmakologija (bendroji ir radiologinė), Klinikinės medicinos pagrindai, Specialioji radiologija, Pirma medicinos pagalba, Radiacinė sauga. Slaugos pagrindai, Kokybės kontrolė radiodiagnostikoje, Radiologinių vaizdų technologijos, Kompiuterinė tomografija ir angiografija, Kursinis darbas 1. Branduolio fizika, Chirurgija. Traumatologija, Biostatistika, Branduolinė medicina, Patologija (bendroji ir specialioji). Magnetinio rezonanso tomografija, Radioterapija, Specialybės pasirenkamas dalykas 1, Kursinis darbas 2. Sveikatos teisė ir bioetika, Specialybės pasirenkamas dalykas 2.
Praktikos (25 kreditai): Radiologijos technologo praktika 1, Radiologijos technologo praktika 2, Profesinė praktika.
Profesinio bakalauro baigiamasis darbas (15 kreditų).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Pasirenkami specialybės dalykai (6 kreditai) iš:
Radiobiologija, Paciento pozicionavimas, Vaikų ligos, radiologinė diagnostika, Medicininė technika, Diagnostinių vaizdų kompiuterinis interpretavimas, Mokslinis tiriamasis darbas.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Radiologijos studijų programa - vienintelė pirmosios pakopos universitetinių studijų Lietuvoje programa, atitinkanti Europinius reikalavimus (kelios studentės pagal specialybę dirba Anglijos ir Nyderlandų ligoninėse).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
baigę studijas, galės savarankiškai dirbti Rentgeno, Kompiuterinės tomografijos, Magnetinio rezonanso, Angiografijos, Ultragarso, Densitometrijos, Branduolinės medicinos, Spindulinės terapijos, Intervencinės radiologijos, Intervencinės kardiologijos, odontologijos ir kituose radiologijos skyriuose radiologijos technologo pareigose.
Tolesnių studijų galimybės:
turi teisę stoti į antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.