Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Specialioji pedagoginė pagalba (anglų k. - Special Educational Support)

Studijų krypties grupė

Ugdymo mokslai

Studijų kryptis

Pedagogika

Švietimo sritis

Švietimas

Švietimo posritis

Mokytojo su dalyko specializacija rengimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Ugdymo mokslų bakalauras
Pedagogas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-8

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Specialioji pedagogine pagalba_BA_2020.pdf

Valstybinis kodas

6121MX067

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450114

Finansinės grupės kodas

1.4

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas:
Rengti aukštos kompetencijos specialiuosius pedagogus ir logopedus pasirengusius dirbti sparčiai besikeičiančioje mokykloje ir gebančius atpažinti, vertinti ir tenkinti įvairaus amžiaus asmenų specialiuosius ugdymosi poreikius, profesionaliai teikti moksliniais tyrimais ir inovacijomis grįstą specialiąją pedagoginę pagalbą, konsultuoti ugdymo dalyvius ugdymo ir ugdymosi klausimais. Ypatingas dėmesys skiriamas specialiosios pedagoginės pagalbos specialistų (logopedų, specialiųjų pedagogų) vertybiniam ugdymui, siekiant lygių galimybių užtikrinimo ir pagarbos žmogaus teisėms nuostatų ir principų taikymo savo profesinėje veikloje, specialiųjų
ugdymosi poreikių turinčių asmenų ir jų šeimos interesų atstovavimo švietimo ir kitose bendruomenėse.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Gebės paaiškinti naujausias tarptautinės ir nacionalinės švietimo, sveikatos ir socialinės politikos, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo ir specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tendencijas, teorijas ir praktikas.
2. Gebės integruoti ir taikyti įgytas psichologijos,
pedagogikos ir susijusių mokslų - biomedicinos, lingvistikos, tarpdisciplinines žinias realiose

praktinėse specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo situacijose.
3. Gebės taikyti įvairius tyrimų metodus duomenims rinkti, analizuoti tyrimų rezultatus ir vertinti asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo(si) realybę ir specialiosios pedagoginės pagalbos procesus.
4. Gebės vykdyti profesinės veiklos tyrimus ir taikyti mokslinių tyrimų rezultatus bei specialiosios pedagoginės pagalbos praktiką grįsti įrodymais.
5. Gebės atpažinti ir sistemiškai vertinti ugdytinių raidą, jų individualią gebėjimų struktūrą, asmenų specialiuosius ugdymosi poreikius, jų raiškos ir tenkinimo kontekstą, tikslingai parinkti ir taikyti vertinimo strategijas ir instrumentus.
6. Gebės kurti emociškai saugią, įtraukiančią, motyvuojančią, įtraukią (angl. inclusive) mokymosi aplinką, pritaikyti, planuoti, organizuoti, valdyti ugdymo(si) turinį ir pagalbos procesą, atitinkantį asmenų specialiuosius ugdymosi poreikius.
7. Gebės numatyti ir konstruoti specialiosios pedagoginės pagalbos kryptis ir priemones, užtikrinančias veiksmingą asmenų funkcionavimą ir dalyvavimą, didinančias ugdymo turinio prieinamumą ir ugdymo(si) veiksmingumą bei teikti specialiąją pedagoginę pagalbą, taikant įrodymais grįstas specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ugdymo(si) strategijas, inovatyvias edukacines priemones ir technologijas.
8. Gebės bendradarbiauti su šeima ir tarpdisciplininėse komandose vertinant asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitų ugdymo dalyvių kompetencijas ir poreikius, dalijantis informacija apie asmenų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių patiriamus psichologinius, socialinius ar mokymosi sunkumus, kuriant ugdymosi proceso dalyvių sąveikas, siekiant veiksmingo ugdymosi.
9. Gebės komunikuoti su asmenimis, atsižvelgiant į jų komunikavimo poreikius, ypatingumus ir galimybes, bei jų ugdytojais, konsultuoti ugdymo dalyvius bei atstovauti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų ir jų šeimų interesams.
10. Gebės kritiškai mąstyti ir reflektuoti savo patirtį ir profesinę veiklą siekiant profesinio tobulėjimo, prisiimti atsakomybę už savo veiklos rezultatus.
11. Gebės vadovautis ir taikyti profesinėje veikloje įtraukties švietime, profesinės etikos, pagarbos žmogaus teisėms nuostatas ir principus.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Numatomus studijų rezultatus padeda pasiekti personalizuoto mokymosi ir probleminio mokymosi principais grindžiamos veiklos, taikant universalaus mokymosi dizaino elementus ir per reflektyviąją praktiką. Studijų veiklos orientuojamos į besimokantįjį ir jo vaidmens pokyčius pereinant nuo „vartotojo“ prie bendradarbiaujančio partnerio ir kuriant unikalų
mokymosi kelią. Mokymosi ir mokymo veiklos

organizuojamos taip, kad padėtų studentams suvokti mokymosi tikslą, planuoti, vertinti ir reflektuoti mokymosi procesą, pažangą ir pasiekimus. Taikomi studijų metodai apima individualius ir grupinius projektus, probleminių situacijų sprendimą, pasikeitimą vaidmenimis, atvejo studijas, kritinę literatūros analizę, dokumentų analizę, vaizdo medžiagos analizę, realių ugdymo situacijų analizę, teminius debatus, diskusijas, focus grupės diskusiją, bendradarbiavimu grįstą veiklą mažose grupėse ir porose, kritinę refleksiją, refleksijų dienoraščius, tyrinėjimu grįstą mokymąsi bei veiklos tyrimo elementus, mokymosi aplanko / portfolio rengimą ir kt. Skiriamas laikas studentų konsultacijoms, kurių tikslas – individualiai ar grupėse išsiaiškinti kilusius klausimus, konsultuotis dėl savarankiškų užduočių atlikimo. Interaktyvios paskaitos, seminarai, praktinė veikla, savarankiškas individualus ir grupinis bei komandinis darbas, mokomieji vizitai, mokymasis netradicinėse aplinkose (mokyklose, ugdymo centruose, švietimo pagalbą teikiančiose tarnybose ir kt.) skatina studentus aktyviai mokytis, susieti įgytas naujas žinias su praktika ir išbandyti jas praktiškai. Personalizuoto mokymosi paradigmos elementais grindžiamose studijose akcentuojama besimokančiojo patirčių plėtra.
Todėl daug dėmesio skiriama praktinei studentų veiklai ir jos reflektavimui.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas grindžiamas studijų programa pagrįstu vertinimu (angl. curriculum-based assessment), orientuotu į nuolatinį studento pažangos fiksavimą ir vertinimą. Vertinimo metodai ir būdai derinami su numatytais studijų rezultatais ir kompetencijomis bei joms ugdyti(s) taikomais studijų metodais. Realizuojant personalizuoto mokymosi nuostatas, siekiama studento ir dėstytojo pasidalytos atsakomybės už mokymąsi ir pasiektus rezultatus. Taikomi tokie vertinimo būdai: dėstytojo vertinimas, studento atliktos užduoties įsivertinimas, vienas kito užduočių vertinimas porose ar grupėse ir kt. Didelis dėmesys skiriamas mokymosi aplanko / portfolio bei mokymosi refleksijos vertinimui / įsivertinimui. Programos dalykų studijos baigiamos studento žinių bei įgūdžių įvertinimu dešimties balų vertinimo sistema. Vertinant atskirų dalykų pasiekimus, vertinimo kriterijai formuluojami vadovaujantis VDU taikoma kaupiamojo balo studijų pasiekimų vertinimo sistema (įskaitant ir formuojamąjį vertinimą), kuri apibrėžta VDU Studijų Reguliamine. Studentų pasiekimai vertinami tarpinių atsiskaitymų ir egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo gynimo) būdais. Vertinamas studentų teorinis pasirengimas ir gebėjimas praktiškai spręsti specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo ir tobulinimo ugdymo procese užduotis. Galutinį studijų dalyko įvertį sudaro tarpinių atsiskaitymų (individualūs projektai/užduotys, individualūs namų darbai, probleminių sprendimų užduotys, darbų aplankas /
portfolio, atvejo analizė, rašto darbai ir kt.) atlikimas ir

egzamino (arba studento savarankiškai atlikto darbo / projekto gynimo) pažymiai. Egzamino pažymys turi sudaryti ne mažiau kaip 30 proc. galutinio pažymio, o tarpinių atsiskaitymų atskirų dedamųjų svorį galutiniam
pažymiui nustato ir per pirmąsias paskaitas paskelbia dalyko dėstytojas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 240 kreditų: Artes liberales bendrieji universitetinių studijų dalykai (40 kreditų) bei krypties studijų pagrindą sudarantys specialybės dalykai ir praktikos (200 kreditų). Specialybės dalykai sudaro šiuos modulius: pedagoginių studijų, pasirinktos pedagoginės specializacijos ir pasirinktos gilinamosios specializacijos.
1. Pedagoginių studijų modulis (61 kreditas, iš kurių 31 kreditas skiriamas teorijos studijoms ir 30 kreditų skiriama pedagoginėms praktikoms).
- Pedagoginių studijų modulio dalykai: Bendroji psichologija; Raidos ir pedagoginė psichologija; Neuropsichologija; Bendroji pedagogika ir didaktika; Įtraukiojo ugdymo pedagogika; Specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo pedagogika; Pedagoginių studijų baigiamasis darbas;
- Pedagoginės praktikos (pedagoginė specializacija - logopedija): Logopedo praktika ikimokyklinio ugdymo įstaigoje (integruotas pedagoginės veiklos tyrimas); Logopedo praktika mokykloje (integruotas pedagoginės veiklos tyrimas); Logopedo praktika sveikatos priežiūros įstaigoje (integruotas pedagoginės veiklos tyrimas);
- Pedagoginės praktikos (pedagoginė specializacija - specialioji pedagogika): Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių SUP, ugdymo praktika (integruotas pedagoginės veiklos tyrimas); Nedidelių ir vidutinių SUP turinčių vaikų ugdymo praktika mokykloje (integruotas pedagoginės veiklos tyrimas); Didelių ir labai didelių SUP turinčių vaikų ugdymo praktika mokykloje (integruotas pedagoginės veiklos tyrimas).
2. Pasirinktos pedagoginės specializacijos modulis (105 kreditai: 90 kreditų sudaro pedagoginės specializacijos studijos, iš kurių 30 kreditų skiriama specializacijose sutampančių dalykų studijoms ir 60 kreditų skiriama pasirinktos pedagoginės specializacijos dalykams, 15 kreditų skiriama bakalauro baigiamajam darbui). Pasirenkama viena pedagoginė specializacija iš dviejų: Logopedijos arba Specialiosios pedagogikos.
- Specializacijose sutampančių dalykų studijos: Žmogaus teisėmis grįstas negalios modelis; Tyrimų metodologija; Negalios psichosociologija; Bendradarbiavimas su šeima ir komandinis darbas; Ankstyvasis ir ikimokyklinis specialiųjų ugdymosi
poreikių tenkinimas; Sisteminis vaiko pažinimas ir

specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimas; Alternatyvioji ir augmentinė komunikacija;
- Logopedijos pedagoginės specializacijos dalykai: Kalbėjimo anatomija ir fiziologija; Neurofiziologija; Socialinės ir psichologinės lingvistikos įvadas; Bendrinės lietuvių kalbos fonetika; Vaikų kalbos raida; Fonetiniai ir fonologiniai sutrikimai; Kalbėjimo motorikos sutrikimai; Sklandaus kalbėjimo sutrikimai; Sakytinės kalbos sutrikimai; Rašomosios kalbos sutrikimai; Dvikalbystė ir daugiakalbystė; Balso, rijimo ir maitinimosi sutrikimai; Kalbos netekimas: afazija ir kiti neurologiniai kalbos sutrikimai; Specialiųjų ugdymosi poreikių ir komunikacijos įvairovė;
- Specialiosios pedagogikos pedagoginės specializacijos dalykai: Kalbinio raštingumo ugdymas; Matematinio raštingumo ugdymas; Dalykų mokymasis ir turinio integracija; Negalia dėl intelekto sutrikimų; Kompleksinė negalia; Negalia dėl sensorikos sutrikimų; Mokymosi sutrikimai ir sunkumai; IKT ir kompensacinės priemonės; Individualus ugdymo ir perėjimo planas; Ugdymo turinio kūrimas ir valdymas tenkinant specialiuosius ugdymosi poreikius; Autizmo spektro sutrikimai; Elgesio ir emocijų sutrikimai; Vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimai;
3. Pasirinktos gilinamosios specializacijos modulis (34 kreditai, iš kurių 10 kreditų skiriama gilinamosios specializacijos pedagoginei praktikai).
Pasirenkama viena gilinamoji specializacija iš trijų: Autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, arba Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, arba Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas.
- Gilinamosios specializacijos Autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymas dalykai: Vaikų, turinčių autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų, ugdymo aspektai; Vaikų, turinčių autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų, ugdymo strategijos; Elgesio modeliavimas; Sensorinės integracijos sutrikimas; Agresijos prevencija ir valdymas; Vaikų, turinčių autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų, ugdymo praktika.
- Gilinamosios specializacijos Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas dalykai: Regėjimo, sensomotorikos lavinimas ir optinės technologijos; Aklųjų ir silpnaregių orientacija ir mobilumas; Regėjimo organų anatomija, fiziologija, patologija ir regėjimo vertinimas; Aklųjų reljefinis raštas ir IKT technologijos; Regos sutrikimų psichosociologija; Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymo praktika.
- Gilinamosios specializacijos Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas dalykai: Sutrikusios klausos
vaikų ir kochlearinių implantų vartotojų klausos lavinimas ir tarties mokymas; Lietuvių gestų kalba,

II lygis; Lietuvių kalbos ir komunikavimo lietuvių kalba mokymas(is); Audiologijos pagrindai ir surdotechnika; Klausos sutrikimų psichosociologija; Sutrikusios klausos vaikų
mokymas(is) (integruota praktika).
Specializacijos:
Pedagoginės specializacijos (pasirenkama viena iš dviejų):
1. Logopedija
2. Specialioji pedagogika
Gilinamosios specializacijos (baigus vieną iš pedagoginių specializacijų, pasirenkama viena iš trijų):
1. Autizmo spektro ir/ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymas;
2. Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas;
3. Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas.
Studento pasirinkimai:
Programoje Specialioji pedagoginė pagalba studentams Vytauto Didžiojo universitete nustatyti ir studento pasirenkami (iš studijų programoje siūlomų) dalykai sudaro 50 ECTS kreditų: 16 ECTS kreditų, kuriuos studentas gali rinktis iš Artes Liberales dalykų bei iš visų universitete vykdomų studijų programų arba iš pateikto B grupės dalykų sąrašo; 34 ECTS kreditus studentas
studijuoja, pasirinkdamas vieną iš trijų siūlomų gilinamųjų specializacijų.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
1. Studijų programa vienintelė šalyje orientuota į rengimą lygiagrečiose studijose visų specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjų, gebančių identifikuoti ir tenkinti įvairius vaikų ugdymosi poreikius, jų tarpe ir specialiuosius ugdymosi poreikius, susijusius su autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimais, regos sutrikimais, klausos sutrikimais, kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimais, siekiant užtikrinti kiekvieno vaiko kokybišką ugdymą ir ugdymąsi kartu su bendraamžiais;
2. Studijų programa grindžiama tarptautiniu mastu pripažinta žmogaus teisių ir socialinio teisingumo metodologine nuostata, socialiniu edukaciniu specialiosios pedagoginės pagalbos modeliu, personalizuoto mokymosi bei įtraukties švietime (angl. inclusive education) principais;
3. Tokio pobūdžio studijų programa Lietuvoje parengta pirmą kartą, sutelkus šalies ir pasitelkus kitų šalių specialiojo ugdymo srities mokslininkus bei programai įgyvendinti būtinas profesines kompetencijas.
4. Programa parengta ir ketinama įgyvendinti bendradarbiaujant su švietimo pagalbą teikiančiomis ugdymo įstaigomis pagal pasirašytas bendradarbiavimo sutartis (su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centru; Kauno Prano Daunio ugdymo centru; Lietuvos kurčiųjų ir
neprigirdinčiųjų ugdymo centru; Kauno Kurčiųjų ir

neprigirdinčiųjų ugdymo centru; Vilniaus
universiteto ligoninės Santaros klinikomis / Vaiko Raidos centru).
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Studijose įgyjamas itin platus, tarpdisciplininiais mokslais (pedagogikos, psichologijos, biomedicinos, lingvistikos ir kt.) grįstas išsilavinimas, sudarantis galimybes studijų programą Specialioji pedagoginė pagalba su specializacijomis (Logopedija ir pasirinkta gilinamoji specializacija; Specialioji pedagogika ir pasirinkta gilinamoji specializacija) baigusiems specialistams įgyti pasirinktą pedagoginę specializaciją ir studijų programoje numatytą profesinę kvalifikaciją bei įsidarbinti įvairiose švietimo ir kitų sektorių įstaigose specialiosios pedagoginės pagalbos teikėjais – logopedais, specialiaisiais pedagogais, tiflopedagogais, surdopedagogais.
Studentų individualiai susikonstruotas ir įgyvendintas studijų turinys ir pasiekti studijų rezultatai leis įgyti reikiamas profesines kompetencijas ir užsiimti specialiosios pedagoginės pagalbos specialistui reglamentuota profesine veikla pagal pasirinktą pedagoginę ir gilinamąją specializaciją.
Studijų programą Specialioji pedagoginė pagalba (specializacija: Logopedija) baigę specialistai galės dirbti logopedais, gebančiais:
- vertinti įvairaus amžiaus asmenų kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos kompetencijas, specialiuosius ugdymosi poreikius, kylančius dėl kalbėjimo ir kalbos sutrikimų;
- teikti logopedinę pagalbą įvairaus amžiaus asmenims, turintiems kalbėjimo ir kalbos bei antrinių komunikacijos sutrikimų, bendrojo ugdymo ikimokyklinėse įstaigos ir mokyklose; specialiojo ugdymosi įstaigose - mokyklose, specialiojo ugdymo skyriuose, daugiafunkciniuose centruose; konsultavimo paslaugas teikiančiose įstaigose - pedagoginėse psichologinėse tarnybose, metodiniuose centruose ir kt.; socialinių paslaugų įstaigose (vaikų globos namuose ir kt.) bei privačiose, logopedinę pagalbą teikiančiose organizacijose. Baigę studijas ir išklausę papildomus kursus, specialistai įgis teisę dirbti sveikatos priežiūros įstaigose: ankstyvosios reabilitacijos tarnybose, vaikų ir suaugusiųjų ligoninėse, reabilitacijos centruose ir kt.;
- konsultuoti ugdymo(si) proceso dalyvius - mokytojus, tėvus, mokinius ir kt. kalbėjimo, kalbos ir komunikacijos sutrikimų atpažinimo ir veiksmingo ugdymo(si) klausimais, dirbti tarpdisciplininėje komandoje ir pagalbos vaikui, šeimai ir mokyklai įstaigų tinkle.

Studijų programą Specialioji pedagoginė pagalba

(specializacija: specialioji pedagogika) baigę specialistai galės dirbti specialiaisiais pedagogais, gebančiais:
- įvertinti įvairaus amžiaus asmenų galias ir sunkumus, identifikuoti jų individualiuosius / specialiuosius ugdymosi poreikius, nustatyti jų priežastis, lygį ir pobūdį;
- teikti specialiąją pedagoginę vaikams, turintiems įvairaus lygio ir įvairaus pobūdžio, siejamo su įvairiais raidos ypatingumais, negaliomis, nepalankios aplinkos poveikiu, specialiųjų ugdymosi poreikių, bendrojo ikimokyklinio ir ugdymo įstaigose ir mokyklose bei specialiojo ugdymo įstaigose - specialiosiose mokyklose, specialiojo ugdymo skyriuose, daugiafunkciniuose centruose; konsultavimo paslaugas teikiančiose įstaigose - pedagoginėse psichologinėse tarnybose, metodiniuose centruose ir kt.; socialinių paslaugų įstaigose - vaikų globos namuose ir kt.; privačiose specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančiose organizacijose;
- gebančiais konsultuoti ugdymo(si) proceso dalyvius
- mokytojus, tėvus, mokinius ir kt. individualiųjų / specialiųjų ugdymosi poreikių atpažinimo ir veiksmingo ugdymo(si) klausimais; dirbti tarpdisciplininėje komandoje ir pagalbos vaikui, šeimai ir mokyklai įstaigų tinkle.

Studijų programos Specialioji pedagoginė pagalba pasirinktą gilinamąją specializaciją Autizmo spektro ir / ar elgesio sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, baigusieji specialistai galės dirbti specialiaisiais pedagogais arba logopedais papildomai gebančiais:
- vertinti mokinių individualiuosius / specialiuosius ugdymosi poreikius, atsirandančius dėl elgesio ir/ar autizmo spektro sutrikimų;
- teikti specialiąją pedagoginę pagalbą autizmo spektro ir /ar elgesio sutrikimų turintiems vaikams, taikant specifines elgesio modeliavimo, pozityvaus elgesio palaikymo, struktūruotos aplinkos kūrimo, alternatyviosios ir augmentinės komunikacijos ir kt. strategijas bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigose, konsultavimo paslaugas teikiančiose įstaigose ir kt.;
Studijų programos Specialioji pedagoginė pagalba pasirinktą gilinamąją specializaciją Regos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas baigusieji specialistai galės dirbti tiflopedagogais, papildomai gebančiais:
- vertinti mokinių individualiuosius / specialiuosius ugdymosi poreikius, atsirandančius dėl regos sutrikimų;
- teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems regos sutrikimų, komunikuojant Brailio raštu, ugdant jų sensomotorines funkcijas, orientacijos ir mobilumo įgūdžius, taikant specialiąsias priemones ir kompensacinę techniką bendrojo ir specialiojo ugdymo įstaigose,
konsultavimo paslaugas teikiančiose įstaigose ir kt.


Studijų programos Specialioji pedagoginė pagalba pasirinktą gilinamąją specializaciją Klausos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas, baigusieji specialistai galės dirbti surdopedagogais, papildomai gebančiais:
- vertinti mokinių individualiuosius / specialiuosius ugdymosi poreikius, atsirandančius dėl klausos sutrikimų ir kylančius kochlearinių implantų vartotojams;
- teikti specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems klausos sutrikimų, ugdymosi procese komunikuojant ir informaciją perteikiant žodine rašytine ir sakytine (tarimas, kalbėjimo judesių skaitymas ir kt.) kalba ir lietuvių gestų kalba, taikant specialiąsias priemones ir naudojantis garsą
stiprinančia kompensacine technika.
Tolesnių studijų galimybės:
Pageidaujantieji galės tęsti studijas edukologijos ar kitų
socialinių mokslų krypties magistrantūros programose.