Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Globali rinkodara (anglų k. - Global marketing)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Rinkodara

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-2

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-13 vertinimo išvados Globali rinkodara.pdf

Valstybinis kodas

6121LX072

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450414

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-06-23
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos rinkodaros specialistus, galinčius dirbti organizacijų rinkodaros skyriuose tiek produkto, rinkos ar komunikacijos specialistais, gebančiais savarankiškai analizuoti globalias rinkas, priimti prekės planavimo, kainodaros, logistikos bei komunikacijos sprendimus, iniciuoti ir vykdyti įvairias rinkodaros veiklas, kūrybiškai taikyti tarpdisciplininį universitetinį išsilavinimą globalioje verslo aplinkoje bei gebėti savarankiškai kelti savo kvalifikaciją.

Studijų rezultatai:
Asmeniniai gebėjimai
1.1. Gebės savarankiškai ir atsakingai generuoti idėjas ir teikti kūrybiškus bei inovatyvius problemų sprendimo būdus.
1.2. Gebės derinti skirtinguose dalykuose įgytas žinias ir pritaikyti jas sprendžiant globalios rinkodaros problemas.
1.3. Gebės planuoti ir organizuoti savo mokymąsi ir darbą.
1.4. Gebės numatyti ir prisitaikyti prie kintančių profesinės veiklos sąlygų.

Socialiniai gebėjimai
2.1. Supras tarpkultūrinius skirtumus ir gebės juos pritaikyti bendraujant su partneriais prekės vertės kūrimo grandinėje.
2.2. Žinos komandinio darbo principus ir gebės dirbti multi-kultūrinėje komandoje.

Žinios ir jų taikymas
3.1. Gebės įvertinti įmonės prekių asortimentą ir žinos jų valdymo principus.
3.2. Gebės pasirinkti kainodaros strategiją ir nustatyti prekės kainą.
3.3. Žinos prekių paskirstymo principus ir gebės parinkti paskirstymo kanalus.
3.4. Žinos globalaus verslo vystymo ypatumus ir gebės derinti rinkodaros veiklas.
3.5. Žinos vadybos principus ir gebės juos taikyti globalaus verslo sąlygomis.

Gebėjimai vykdyti tyrimus
4.1. Gebės analizuoti ir kritiškai vertinti duomenų bazėse pateikiamą informaciją.
4.2. Žinos ir gebės praktiškai pritaikyti kiekybinės ir kokybinės informacijos rinkimo būdus.
4.3. Gebės analizuoti surinktą informaciją ir pritaikyti sprendžiant globalios rinkodaros problemas.

Specialieji gebėjimai
5.1 Gebės analizuoti ir pritaikyti pagrindinius makro ir mikro aplinkų rodiklius.
5.2 Gebės įvertinti įmonės stipriąsias ir silpnąsias puses, jos veiklą atitinkančias galimybes bei galimus pavojus.
5.3. Gebės pritaikyti globalių rinkų segmentavimo principus ir pagrįsti jų tinkamumą.
5.4. Gebės analizuoti ir susisteminti vartotojo elgseną sąlygojančius veiksnius ir procesus.
5.5. Gebės prognozuoti rinkos paklausą globalaus verslo kontekste.
5.6. Gebės susisteminti rinkodaros komunikacijos priemonių funkcijas ir derinti priemones, atsižvelgiant į globalios rinkodaros tikslus.
5.7 Gebės derinti rinkodaros veiksmus ir įvertinti jų tikslingumą globaliose rinkose.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Metodai sietini su informacijos pateikimu:
probleminis dėstymas, turinio išdėstymas, kviestinių svečių pasisakymai ir jų aptarimas.

Metodai sietini su informacijos apsikeitimu: grupės diskusija, minčių lietus, proto šturmas, konsultacijos, vaidmenų žaidimai ir simuliacijos, pranešimo rengimas ir pristatymas, asmenybės ugdymas (kaučingas), savirefleksijos ataskaitos, situacijos analizė ir pasiūlymų teikimas.

Metodai sietini su praktinės patirties įgijimu:
grupiniai projektai, simuliacinis žaidimas, situacijų modeliavimas, individualios užduotys, atvejo analizė, tyrimų ir projektinių darbų planavimas (vykdymas ir rezultatų analizė), paslaugų ir procesų planavimas „Service blue print“ metodu, laboratoriniai darbai, produkto vystymo planas (Roadmap) naudojant „Design thinking“ metodiką, užduočių e.mokymosi aplinkoje atlikimas, pratybos su programine įranga SPSS.

Metodai sietini su savarankiškumo ugdymu: savarankiškas medžiagos studijavimas, savarankiškas praktikos užduoties struktūravimas ir planavimas, individuali praktinė veikla, sprendžiant įmonės iškeltus uždavinius; darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, mokslinio projekto ir recenzijos rengimas, pristatymas, praktikos ataskaitos formulavimas

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Žinių vertinimas bus vykdomas naudojant:
testus (atvirojo ir uždarojo tipo užduotys, klausimai), apklausą žodžiu, kolokviumus raštu, per seminarus demonstruojamų studento žinių bei aktyvumo vertinimą, aktyvumą nagrinėjant temas, užduotis, atvejus, situacijų vertinimus, kolegų projektų rengimo ir pristatymo vertinimus, įsitraukimo į komandinį darbą vertinimus, savi-refleksijos ataskaitas ir komandos narių elgsenos vertinimus.

Gebėjimų vertinimui naudojami tokie metodai kaip:
individualių ir grupinių projektų rengimas ir pristatymas, atvejo analizės vertinimas, parengto projekto pristatymas ir rezultatų aptarimas, paslaugų ir procesų plano vertinimas, pranešimų pristatymo vertinimas, e-mokymosi užduočių atlikimo vertinimas, tarptautinio verslo projekto rengimas, pristatymas, recenzavimas, praktinių užduočių su programine įranga SPSS vertinimas, vertės pasiūlymo klientams ataskaitos vertinimas, rinkos tyrimo ataskaitos vertinimas, profesinės praktikos vertinimas įmonėje ir mokslo įstaigoje, viešas kursinio darbo ir baigiamojo darbo gynimas komisijoje.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Rinkodaros krypties dalykai
Rinkodaros pagrindai (5 ECTS), Vartotojų elgsena (5 ECTS), Tarptautinė rinkodara (5 ECTS), Paslaugų rinkodara (5 ECTS), Mažmeninės prekybos vadyba ir rinkodara (5 ECTS), Elektroninis verslas (5 ECTS), Prekių ir jų ženklų valdymas (5 ECTS), Kainodara ir pardavimų skatinimas (5 ECTS), Rinkodaros tyrimų pagrindai (5 ECTS), Rinkodaros komunikacija (5 ECTS), Verslas-verslui rinkodara ir asmeninis pardavimas (5 ECTS), Rinkodaros valdymas (5 ECTS), Rinkodaros analitika (5 ECTS), Skaitmeninė rinkodara (5 ECTS), Korporatyvioji komunikacija (5 ECTS), Reklama ir žinutės formavimas (5 ECTS), Tarpkultūrinės derybos (5 ECTS), Tarpkultūrinė komunikacija (5 ECTS), Verslo logistika (5 ECTS), Kursinis darbas (5 ECTS), Profesinė praktika (15 ECTS), Bakalauro baigiamasis darbas (15 ECTS)

Bendravadybiniai dalykai:
Ekonomikos teorija (5 ECTS), Verslo kūrimas ir valdymas (5 ECTS), Vadyba (5 ECTS), Verslo teisė (5 ECTS), Organizacijų socialinė atsakomybė ir etika (5 ECTS), Globalus verslas (5 ECTS), Verslo statistika (5 ECTS), Informacinės technologijos (5 ECTS), Apskaitos pagrindai (5 ECTS), Tarpkultūrinės vadybos pagrindai (5 ECTS), Personalo vadyba (5 ECTS), Įmonės veiklos vertinimas (5 ECTS), Mokesčių sistema (5 ECTS), Tarptautinių projektų valdymas (5 ECTS), Verslo strategijos (5 ECTS), Finansų pagrindai (5 ECTS), Organizacinė elgsena (5 ECTS), Kokybės vadyba (5 ECTS), Inovacijų valdymas (5 ECTS).

Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Antrame, trečiame ir ketvirtame semestruose studentai pasirenka Bendrųjų universitetinių dalykų moduliai (5 ECTS kiekvieną semestrą). Trečio semestro metu studentai taip pat gali rinktis vieną iš dviejų dalykų - Tarptautinių projektų valdymas (5 ECTS) ar Verslo strategijos (5 ECTS), o ketvirtame - - Finansų pagrindai (5 ECTS) ar Organizacinė elgsena (5 ECTS). Penktą semestrą studentai galės rinktis rinksis du alternatyvius dalykus - Įmonės veiklos vertinimas (5 ECTS) arba Mokesčių sistema (5 ECTS) bei Kokybės vadyba (5 ECTS) arba Inovacijų valdymas (5 ECTS). Šeštame semestre studentai taip rinksis du alternatyvius dalykus Korporatyvioji komunikacija (5 ECTS) ar Reklama ir žinutės formavimas (5 ECTS) bei Tarpkultūrinės derybos (5 ECTS) ar Tarpkultūrinė komunikacija (5 ECTS).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis.
Bakalauro studijų programoje Globali rinkodara rinkodaros kompetencijoms vystyti bus skiriama 62% kreditų apimties.
Bakalauro studijų programoje „Globali rinkodara“ dėstomi dalykai ir ugdomos kompetencijos sudaro sąlygas studentams pasiruošti ir laikyti Lietuvos marketingo asociacijos (LiMa) egzaminus ir gauti LiMa ir NIMA diplomus bei EMC sertifikatą. Toks programos suderinamumas leis vėliau siekti tarptautinės akreditacijos visai „Globali rinkodara“ programai.
Europos Universitetuose yra virš 400 bakalauro programų, kurios specializuojasi rinkodaros specialistų ugdyme. Tačiau tik 13 programų yra skirtų ugdyti tarptautinės rinkodaros specialistus.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:

Absolventų įgytos žinios ir gebėjimai leistų jiems dirbti ir užimti skirtingo lygio pozicijas komercinių įmonių veikloje:
- smulkiose ir vidutinėse įmonėse, kuriose jie galės dirbti rinkodaros padaliniuose, užimant vadovaujančio darbuotojo pareigas (produkto, rinkos, eksporto, pardavimų ar komunikacijos vadovas) bei dirbant vyriausiais specialistais;
- tarptautinių įmonių ir stambiose Lietuvos įmonės, dirbant rinkodaros padaliniuose vyriausiais specialistais ir konkrečios srities specialistais;
- taip pat konkrečios srities specialistais, teikiant specifines rinkodaros (tyrimo, reklamos, viešųjų ryšių, pardavimo skatinimo) bei teikiant konsultacines paslaugas.

Rinkodaros veikla yra svarbi ne tik pelno siekiančioms įmonėms, todėl absolventų žinios ir kompetencijos puikiai tiks nepelno siekiančių organizacijų veiklos vystyme. Absolventų karjera galės būti vystoma tiek ekologines ir socialines problemas sprendžiančiose tarptautinėse organizacijose, tiek kultūros, sporto, švietimo veiklą vykdančiose Lietuvos ir užsienio kompanijose ar politinių partijų veikloje.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas turi galimybę tęsti studijas vadybos ir verslo krypčių magistrantūroje.