Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dirbtinis intelektas (anglų k. - Artificial intelligence)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV2-6

Akreditavimo vertinimo išvados

KTU_Dirbtinis inteletas_vertinimo isvados.pdf

Valstybinis kodas

6121BX035

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-09-16
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti kompetencijas, įgalinančias kurti dirbtinio intelekto metodais ir technologijomis pagrįstas, žmogaus mąstymą imituojančias kompiuterines sistemas, ypatingą dėmesį skiriant duomenų apdorojimo ir analizės, mašininio mokymo, vaizdų bei kalbos atpažinimo algoritmams, socialiniams ir ekonominiams DI taikymo aspektams.
Studijų rezultatai:Žinios ir jų taikymas:
A1. geba paaiškinti matematikos, fizikos, kognityvinio neuromokslo pagrindus, suvokia šių mokslų sąsajas su dirbtinio intelekto tyrimais ir taikymais.
A2. geba išsamiai paaiškinti algoritmų sudarymo ir analizės principus, programavimo kalbas ir technologijas, programų sistemos gyvavimo ciklą ir kūrimo procesus, geba juos taikyti kuriant programų sistemas.
A3. geba nuosekliai paaiškinti šiuolaikinės kompiuterių techninės ir programinės įrangos veikimo principus ir apribojimus, pagrindines kompiuterių tinklų architektūras, saugios komunikacijos tinkle principus.
A4. geba nuosekliai paaiškinti sistemų modeliavimo, duomenų rinkimo ir analizės sąvokas, metodus ir praktinio taikymo galimybes.
A5. geba išsamiai paaiškinti kaip veikia dirbtinis intelektas įtraukiant ekspertines, taisyklėmis ir logika grįstas sistemas bei mašininį mokymą.
A6. geba nuosekliai paaiškinti kalbos signalų ir vaizdų atpažinimo, identifikavimo, segmentavimo algoritmus bei jų taikymo sritis.
A7. geba apibūdinti visaapimančius skaitmenizavimo procesus ir informatikos bei dirbtinio intelekto srities raidą, įžvelgti galimas dirbtinio intelekto taikymo ateityje tendencijas.
A8. geba paaiškinti dirbtinio intelekto etikos gaires, teisinius reikalavimus, įskaitant duomenų apsaugą, intelektinės nuosavybės teises, produktų saugos klausimus ir profesinės elgsenos taisykles bei supranta kaip kurti pagarbą į žmogų orientuotas dirbtinio intelekto sistemas.
A9. geba vertinti, kaip kintantis verslo, technologijų, socialinio bei teisinio sektorių kontekstas ir dirbtinio intelekto technologijos įtakoja vienas kitą.

Gebėjimai vykyti tyrimus:
B1. geba atlikti sistemos įvesties ir išvesties duomenų analizę.
B2. geba sudaryti sistemos imitacinį modelį, išskirti esminius procesus bei atlikti modelio validavimą ir verifikavimą.
B3. geba įvertinti algoritmo efektyvumą intelektinėse sistemose bei atlikti palyginamąją algoritmų analizę.
Specialieji gebėjimai:
C1. geba parinkti ir sudaryti tinkamų parametrų sistemos architektūrą dirbtinio intelekto sprendimų įgyvendinimui.
C2. geba kurti tiriamos sistemos konceptualųjį ir grafinį veiklų bei procesų modelį bei parinkti tinkamus modelio realizacijos įrankius ir platformas.
C3. geba paaiškinti optimizavimo teoriją bei parinkti tinkamus optimizavimo algoritmus konkretiems praktiniams uždaviniams, iškylantiems inžinerijoje, spręsti.
C4. geba kurti hibridinius intelektinius sprendimus, panaudojant vaizdų bei kalbos apdorojimo ir mašininio mokymo algoritmus.
C5. geba įgyvendinti programinės įrangos gyvavimo ciklą, specifikuojant, kuriant, vystant, testuojant ir įdiegiant dirbtinio intelekto sprendimus bei užtikrinant jų kokybę ir patikimumą.
C6. geba taikyti programavimo ir kitus praktinius įgūdžius, realizuojant autonomines, save apsimokančias ir žmogui asistuojančias intelektines sistemas.
Socialiniai gebėjimai:
D1. geba pristatyti savo idėjas ir sprendimus raštu ir žodžiu skirtingoms auditorijoms, kalbėti bent viena iš užsienio kalbų.
D2. geba dirbti komandoje grupės nariu ir jos vadovu.

Asmeniniai gebėjimai:
E1. geba savarankiškai organizuoti darbą, rodyti iniciatyvą ir asmeninę atsakomybę.
E2. geba planuoti savišvietą, savarankiškai studijuoti ir mokytis visą gyvenimą.
E3 geba demonstruoti kūrybingumą, sprendžiant profesinės veiklos uždavinius ir problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, Pratybos, Laboratoriniai darbai, Seminarai, Individualios konsultacijos, Atvejo analizė, Inžinerinis projektas, Grupinis (komandinis) projektas, Individualus projektas, Dizainu grindžiamas mąstymas, Kūrybinės dirbtuvės, Praktika.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas, Koliokviumas, Kontroliniai darbai, Laboratorinių darbų ataskaita ir gynimas, Projekto ataskaita, Praktikos ataskaita, Baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Matematika; Objektinis programavimas; Programavimo inžinerija; Duomenų bazės ir informacinių sistemų pagrindai; Algoritmų sudarymas ir analizė; Duomenų apdorojimas ir analizė; Mašininio mokymo algoritmai; Gilusis mokymas; Vaizdų apdorojimas ir atpažinimas; Kalbos atpažinimo algoritmai; Daugiaagenčių sistemų pagrindai; Intelektinės asistavimo sistemų technologijos; Robotų programavimo technologijos; Dirbtinis intelektas kompiuteriniuose žaidimuose.
Specializacijos:
Nėra
Studento pasirinkimai:
Studijų metu studentas turi galimybę rinktis: 6 kr. apimties studijų krypties modulį iš pasiūlytų 3 alternatyvų (Intelektinės asistavimo sistemų technologijos, Dirbtinis intelektas kompiuteriniuose žaidimuose arba Robotų programavimo technologijos); 6 kr. apimties modulį iš bet kurios studijų krypties.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Pirmaisiais studijų metais gilinamasi į programavimo technologijas, algoritmų sudarymo ir analizės, programų kūrimo principus, IT sistemų projektavimą ir modeliavimą – t.y. įsisavinamos būtinos bet kokios srities IT specialistui reikalingos žinios, ugdomos bendrosios programų sistemų ar informatikos sprendimų kūrėjo kompetencijos. Nuo antrųjų studijų metų pradedama gilintis į dirbtinio intelekto tematikas – duomenų analizę ir apdorojimą, vaizdų analizę ir apdorojimą, mašininio mokymo algoritmus, gilųjį mokymą, mokomasi kurti ir projektuoti dirbtinio intelekto sprendimus ir sistemas.
Studijų metu studentai turi galimybę atlikti praktiką lyderiaujančiose programinės įrangos ir IT bei dirbtinio intelekto sprendimus kuriančiose Lietuvos ir tarptautinėse verslo įmonėse
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų
galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Parengti informatikos bakalaurai gali dirbti Dirbtinio intelekto sprendimų kūrėju(-a), Dirbtinio intelekto sistemų analitiku (-e), Išmanių taikomųjų programų, IT paslaugų kūrėju (-a), Žmogui asistuojančių intelektinių sistemų kūrėju (-a), Intelektinių sistemų priežiūros specialistu (-e).
Tolesnių studijų galimybės:
Ši studijų programa turi tęstinumą visose trijose studijų pakopose (bakalauro, magistro ir doktorantūros). Dirbtinio intelekto specialistai, baigę bakalauro studijas, gali toliau studijuoti informatikos, programinės įrangos inžinerijos, informacinių sistemų inžinerijos ar informacinių ir informacinių technologijų saugos antrosios pakopos studijų programose. Tiems, kurie planuoja doktorantūros studijas Universitete, siūlomos Informatikos ir informatikos inžinerijos doktorantūros studijų programos.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: 2021-08-26