Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2024-04-04
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą verslo ir viešojo sektoriaus subjektų apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ir vertinti finansinę informaciją, spręsti finansų srities problemas atsižvelgiant į aplinkos pokyčius.
Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo bei valdymo principus ir taiko juos analizuojant ekonominius pokyčius ir jų poveikį verslui.
2. Žino finansų sistemos sandarą ir veikimo principus, norminius aktus, reglamentuojančius finansų sistemos bei įmonės veiklą, ir taiko juos apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemoms spręsti.
3. Geba taikyti efektyvius tyrimo metodus ir modelius, rinkti, sisteminti ir analizuoti organizacijos duomenis vertinant ekonominius reiškinius ir apskaitos procesus.
4. Geba tvarkyti ūkio subjekto apskaitą, vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.
5. Geba tvarkyti apskaitą pagal parengtą apskaitos politiką ir ūkinių operacijų registravimo tvarkas atsižvelgiant į verslo pobūdį bei kontroliuoti operacijų atitiktį teisės aktams.
6. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę taikant įvairius analizės metodus ir būdus, priimant pagrįstus valdymo sprendimus.
7. Geba rengti ūkio subjekto planus ir kontroliuoti jų vykdymą pagrindžiant išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertinant finansinę riziką.
8. Geba parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas išoriniams bei vidiniams vartotojams.
9. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis apdorojant apskaitos informaciją.
10. Geba nuosekliai, atsakingai, kritiškai reikšti mintis sprendžiant apskaitos srities problemas ir priimti pagrįstus bei socialiai atsakingus sprendimus.
11. Geba profesionaliai komunikuoti vartojant valstybinę ir tarptautinę apskaitos terminologiją, vadovaujantis profesine etika.
12. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą, suvokia moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį visuomenės, ekonomikos raidai, gerovei ir aplinkai.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (122 kreditas): Mikro- ir makroekonomika, Verslo teisė, Vadyba, Kompiuterinis informacijos valdymas, Apskaitos pagrindai, Verslo užsienio kalba, Verslo matematika, Verslo statistika, Verslo etika ir socialinė atsakomybė, Finansinė apskaita, Finansai ir draudimas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo planavimas ir organizavimas, Apskaita pelno nesiekiančiose organizacijose, Finansinė analizė, Mokesčiai, Auditas, Kursinis darbas, Kompiuterizuota apskaita, Valdymo apskaita, Viešojo sektoriaus apskaita, Gamybos, prekybos ir paslaugų įmonių apskaita.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Profesinės veiklos praktikos (43 kreditai): Apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės praktika, Produkcijos savikainos skaičiavimo ir biudžetų sudarymo praktika, Kompiuterizuotų apskaitos sistemų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Apskaitos tvarkymo įgūdžių lavinimui naudojamos skirtingos kompiuterizuotos apskaitos sistemos. Verslo apskaita studijuojama pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Studijuojama finansinė apskaita ir verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti apskaitą tvarkančiais asmenimis, auditoriaus padėjėjais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms, steigti apskaitos paslaugų įmones.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.