Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Buhalterinė apskaita (anglų k. - Accounting)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Apskaita

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Apskaita

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6632

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-14

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531LX010

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550411

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-02
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
Parengti kvalifikuotą, socialiai, ekonomiškai atsakingą verslo subjektų bei viešųjų organizacijų buhalterinės apskaitos specialistą, gebantį savarankiškai formuoti ir įgyvendinti apskaitos politiką, organizuoti apskaitos procesą, analizuoti ekonominę informaciją, spręsti veiklos problemas prisitaikant prie aplinkos pokyčių.

Studijų rezultatai:
Programos absolventas:
1. Žino ekonomikos sistemos funkcionavimo ir verslo kūrimo bei valdymo principus ir taiko juos analizuojant ekonominius pokyčius ir jų poveikį verslui.
2. Žino finansų sistemos sandarą ir veikimo principus, norminius aktus, reglamentuojančius finansų sistemą bei įmonės veiklą, ir taiko juos apskaitos tvarkymo ir finansų valdymo problemoms spręsti.
3. Geba naudojantis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis rinkti, sisteminti ir analizuoti duomenis, vertinant ekonominius reiškinius ir apskaitos procesus organizacijoje.
4. Geba tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, vadovaujantis tarptautiniais ir nacionaliniais apskaitos standartais, teisės aktais ir kitais norminiais dokumentais.
5. Geba formuoti apskaitos politiką atsižvelgiant į verslo pobūdį ir kontroliuoti jos teisėtumą.
6. Geba vertinti ūkio subjekto finansinę būklę taikant įvairius analizės metodus ir būdus, užtikrinančius objektyvius analizės rezultatus.
7. Geba rengti ūkio subjekto planus ir kontroliuoti jų vykdymą siekiant užsibrėžtų tikslų.
8. Geba rengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas išoriniams ir vidiniams vartotojams.
9. Geba naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis apdorojant apskaitos informaciją.
10. Geba taikyti bendravimo ir bendradarbiavimo principus dirbant komandoje, tarpkultūrinėje erdvėje, priimant socialiai atsakingus bei pagrįstus sprendimus.
11. Geba komunikuoti žodžiu ir raštu vartojant lietuvišką ir tarptautinę apskaitos terminologiją.
12. Geba savo veikloje vadovautis profesinės etikos principais.
13. Geba nuolat savarankiškai mokytis ugdant savo profesionalumą, kūrybinį ir kritinį mąstymą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Orientuotos į bendrųjų ir dalykinių kompetencijų plėtojimą bei kūrybiškumo ugdymą: paskaitos, seminarai, diskusijos, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, praktiniai seminarai, atvejų analizė, darbų viešas pristatymas ir gynimas, sąvokų žemėlapis, probleminis skaitymas, mokslinių straipsnių rengimas, informacijos paieška ir sisteminimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Programos studijų rezultatų vertinimas atliekamas visą semestrą ir egzaminų sesijos metu taikant kaupiamąjį vertinimą. Studijų rezultatai semestro metu vertinami per tarpinius atsiskaitymus: kontrolinis darbas, individualūs ir grupiniai projektiniai darbai, testavimas, atvejo analizė, informacijos paieška ir sisteminimas, diskusijos, esė, savarankiškos kūrybinės užduotys, seminarai, kursiniai darbai, praktikų ataskaitos, egzaminai, baigiamasis darbas.

Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų dalykai (121 kreditas): Įmonių socialinė atsakomybė, Mikro- ir makroekonomika, Verslo teisė, Vadyba, Kompiuterinis informacijos valdymas, Verslo užsienio kalba, Apskaitos pagrindai, Verslo matematika, Verslo statistika, Profesinė komunikacija, Finansinė apskaita, Finansai ir draudimas, Taikomųjų tyrimų metodologija, Verslo organizavimas ir planavimas, Viešojo sektoriaus apskaita / Apskaita pelno nesiekiančiose organizacijose, Finansinė analizė, Mokesčiai, Auditas, Kursinis darbas, Kompiuterizuota apskaita, Valdymo apskaita, Finansinė apskaita biudžetinėse įstaigose, Gamybos, prekybos ir paslaugų įmonių apskaita / Tarptautinė apskaita.
Laisvai pasirenkamieji dalykai (6 kreditai).
Profesinės veiklos praktikos (44 kreditai): Apskaitos tvarkymo nuo pirminių dokumentų iki atskaitomybės praktika, Produkcijos savikainos skaičiavimo ir biudžetų sudarymo praktika, Kompiuterizuotų apskaitos sistemų praktika, Baigiamoji praktika.
Baigiamasis darbas (9 kreditai).

Specializacijos:
-

Studento pasirinkimai:
Galima rinktis:
- laisvai pasirenkamus studijų dalykus;
- alternatyvius studijų dalykus.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Buhalterinės apskaitos tvarkymo įgūdžių lavinimui naudojamos skirtingos kompiuterizuotos apskaitos sistemos. Verslo apskaita studijuojama pagal tarptautinius verslo apskaitos standartus. Studijuojama finansinė apskaita ir verslo įmonėse ir biudžetinėse įstaigose.

Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti buhalteriais, apskaitininkais, auditoriaus padėjėjais, mokesčių administratoriais įvairiose verslo ir valstybinėse institucijose, vadovauti įmonių ir įstaigų apskaitos tarnyboms, steigti buhalterinių paslaugų įmones.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas aukštosios mokyklos nustatyta tvarka.