Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos ir elektros inžinerija (anglų k. - Electronics and Electrical Engineering)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektronika ir automatika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Nuolatinė, 3, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

isvados_ktu_elektronikos_ir_elektros_inzinerija.pdf

Valstybinis kodas

6123EX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450714

Finansinės grupės kodas

1.2

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-10-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti elektronikos ir elektros inžinerijos studijų krypčių moksliniais tyrimais grįstas teorines ir praktines žinias, išugdyti gebėjimus jas kūrybiškai taikyti projektuojant, gaminant ir eksploatuojant elektronikos įtaisus ir sistemas bei jų programinę įrangą, sprendžiant elektros įrenginių eksploatavimo bei projektavimo ir elektros sistemų valdymo uždavinius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir gebėjimai:
A1 Žino ir supranta elektronikos ir elektros krypčių pagrindams (elektros grandinių, elektronikos, signalų ir sistemų, elektros energetikos) perprasti reikalingus fizikos, matematikos dėsnius bei principus ir jų eksperimentinį bei teorinį pagrindimą, geba juos taikyti spręsdami teorinius ir praktinius uždavinius;
A2 Žino ir sistemiškai supranta elektronikos ir elektros inžinerijos esminius teorinius ir taikomuosius pagrindus, sąvokas, bei geba juos nuosekliai susieti ir taikyti inžinerinėje praktikoje;
A3 Žino platesnį daugiadalykį bendrosios inžinerijos kontekstą, praktikoje geba pritaikyti informatikos, matavimų, mechanikos inžinerijos metodus ir procesus.
Inžinerinė analizė:
B1 Taikydamas savo žinias, supratimą ir parinkdamas tinkamus metodus, geba sudaryti technines užduotis, analizuoti principines schemas ir jas tobulinti, parengti ir vykdyti elektroninės ir elektrinės įrangos parametrų matavimus, jos testavimą;
B2 Geba taikyti savo žinias ir supratimą formuluojant ir analizuojant elektronikos ir elektros inžinerinius uždavinius, juos išspręsti tinkamais metodais, atrenkant, kritiškai vertinant, analizuojant bei interpretuojant informaciją ir priimant motyvuotus sprendimus pagrįstus techninės ir ekonominės naudos analize;
B3 Geba parinkti ir taikyti elektrinių grandinių ir įtaisų sintezės, modeliavimo metodus bei programinę įrangą.
Inžinerinis projektavimas:
C1 Geba taikyti elektronikos inžinerines žinias ir supratimą kuriant elektronines sistemas bei įgyvendinant elektronikos srities projektus su apibrėžtais reikalavimus;
C2 Žino elektros perdavimo, paskirstymo ir keitimo sistemų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti, pasirinkdami reikiamus įrankius ir metodus.
Fundamentiniai ir taikomieji tyrimai:
D1 Žino elektros ir elektronikos sričių profesines duomenų bazes bei mokslinius žurnalus ir geba rasti, analizuoti ir apibendrinti reikiamą informaciją, reikalingą uždaviniams spręsti;
D2 Geba formuluoti tiriamojo darbo tikslą, uždavinius, planuoti ir atlikti reikiamus eksperimentus, atlikti parametrų matavimą naudojantis elektrinių dydžių matavimo įranga, apdoroti ir vertinti jų duomenis bei pateikti išvadas;
D3 Turi darbo su įranga, naudojama elektronikoje ir elektrotechnikoje įgūdžių bei geba dirbti dirbtuvėse ir laboratorijose.
Praktinio darbo sprendžiant inžinerinius uždavinius gebėjimai:
E1 Geba parinkti ir taikyti įrangą, priemones ir metodus, projektuodami, konstruodami, testuodami ir eksploatuodami elektronikos gaminius ir elektros įrangą žino jų veikimo principus, funkcionalumą ir savybes;
E2 Geba derinti teoriją ir praktiką sprendžiant inžinerines problemas, dirbti inovatyvioje aplinkoje ir taikyti inovacijas;
E3 Supranta elektronikos ir elektros krypties inžinerinės veiklos organizavimo principus, išmano darbų saugą ir pagrindinius reikalavimus.
Asmeniniai ir socialiniai gebėjimai:
F1 Geba veiksmingai dirbti savarankiškai ir komandoje, generuoti naujas idėjas, bendrauti, dalyvauti diskusijose, bendradarbiauti. Siekdamas bendrų tikslų moka įsigilinti į pateiktus argumentus;
F2 Geba perduoti studijų žinias bei pristatyti eksperimento ar tyrimo rezultatus specialistų ir plačiajai auditorijai taisyklinga anglų kalba (tiek žodžiu, tiek raštu);
F3 Išmano su inžinerine veikla susijusias sveikatos, saugos ir teisės problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikosi profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, prisiima atsakomybę už inžinerinę veiklą;
F4
Išmano elektronikos ir elektros projektų vykdymo ir valdymo aspektus projektavimo ir gamybos veiklose, suvokia srities inžinerinių sprendimų sąsajas su ekonominiais padariniais.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Studento auditorinis darbas apima paskaitas, pratybas, laboratorinius darbus ir kt. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos suvokimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, semestro užduočių tarpinis atsiskaitymas, pasiruošimas egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas. Pagrindiniai mokymo metodai yra šie: paskaitos, pratybos, laboratoriniai darbai, darbas grupėse, atvejo analizės, konsultaciniai seminarai, projektinė veikla, vizitai į įmones ir kt. Be pagrindinių mokymosi metodų studijų programoje taikomi inovatyvūs mokymo metodai. Dizainu grindžiamo mąstymo metodas padeda mokytis spręsti sunkiai struktūruojamas, su elektronika ir elektra susijusias problemas – tokias, kokios yra realiame gyvenime ir turi daugiau nei vieną sprendimą ar jo būdą. Šis metodas svarbus tuo, kad yra paremtas inovacijų kūrimu. Žinios, sukurtos sprendžiant iššūkius, yra lengviau suprantamos, įsimenamos ir vėliau perkeliamos į tolesnį gyvenimą. Atvejo analizės metodas padės studentams atpažinti, išanalizuoti realią problemą, pateikti alternatyvius sprendimus ir galiausiai pagrįstai pasirinkti patį tinkamiausią problemos sprendimą. Inovatyvūs studijų metodai motyvuoja studentus aktyviai dalyvauti paskaitose, įsitraukti į mokymosi procesą, savarankiškai ieškoti problemų sprendinių, aktyviai bendrauti ir bendradarbiauti. Tam bus išnaudojamos ir dabar fakultete veikiančios studentų savarankiško darbo erdvės, biblioteka.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Taikomi įvairūs studijų rezultatų vertinimo būdai: egzaminai, kompiuterinis testavimas, problemų sprendimo analizė, pranešimai, pristatymai, laboratorinių darbų ataskaitos, praktikos ataskaitos, projektų ataskaitos, kolegų vertinimas ir kita. Visapusiškam ir objektyviam studentų pasiekimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir sistemingą darbą semestro metu skatinanti kaupiamoji vertinimo schema. Studentų semestro savarankiški darbai: laboratoriniai darbai, kursiniai darbai, individualūs darbai ir kt., vertinami pažymiu. Po galutinio egzamino įvertinimo nustatomas galutinis pažymys, atskirus pažymius padauginus iš nustatyto svertinio koeficiento ir susumavus sandaugas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Iš viso studijuojama 23 dalykai, vykdomas produkto vystymo projektas (12 kreditų) atliekama praktika (15 kreditų) ir rengiamas bakalauro baigiamasis projektas (15 kreditų).
Studijų programą sudaro šios dalykų grupės:
Bendrieji universitetinių studijų dalykai (12 kreditų, 2 dalykai)
Inžinerijos pagrindų dalykai (12 kreditų, 2 dalykai))
Matematikos ir fizinių mokslų dalykai (30 kreditų, 5 dalykai) Pagrindiniai studijų krypties dalykai (96 kreditai, 15 dalykų, ir vienas dalykas krypčių alternatyvos) Praktikos: (15 kreditų, vienas dalykas)
Studijų krypties dalykai visų pirma orientuoti įgyti bazines elektronikos inžinerijos žinias iš elektronikos pagrindų kursų: „Medžiagų mokslo ir inžinerija“,“ Grandinių teorija“, „Signalai ir sistemos“, „Elektronika“. Tai patys bendriausi dalykai, kuriais remiasi kiti pagrindinės studijų krypties ir gilinimosi alternatyvų dalykai. Dalyke „Skaitmeninių ir mikroprocesorinių sistemų pagrindai“, studentai orientuojami į šiuolaikinius, iš esmės skaitmeninius ir mišrius elektronikos įtaisus, suteikiama žinių bei bazinių įgūdžių apie jų analizę, eksperimentinį tyrimą ir projektavimą, programavimą ir kompleksinį derinimą . „Analoginių įtaisų“ kursas suteikia žinių ir įgūdžių analizuoti, eksperimentiškai tirti ir projektuoti žemųjų ir aukštųjų dažnių analoginius elektronikos įtaisus. Dirbantys praktikoje elektronikos inžinieriai besąlygiškai susiduria su eksperimentiniais tyrimais, kurių realizavimui
būtinos žinios ir įgūdžiai iš „Matavimų ir metrologijos pagrindų“ kurso. Elektros inžinerijos krypties žinių suteikia moduliai „Galios elektronika ir energijos keitikliai“ bei „Išmaniosios statinių elektros sistemos“, o moduliai „Elektros perdavimas“, „Sumaniosios elektros sistemos“ bei
„Energetikos ekonomika“ suteikia žinių apie elektros sistemos veikimą ir valdymą.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Siekiant sudaryti studentams galimybę išplėsti pasirinktos krypties žinias, 5 semestre numatyta viena alternatyvių krypties studijų dalykų grupė Alternatyvos, apimanti abiejų krypčių modulius ir kurios dalyką studentai gali pasirinkti priklausomai nuo savo interesų, poreikių arba būsimojo darbo specifikos. Grupę Alternatyvos sudaro 3 dalykai po 6 kreditus („Taikomoji elektrodinamika“, „Išmaniosios statinių elektros sistemos“, „Sensoriai“).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Absolventas turi fundamentalių elektronikos grandinių teorijos, signalų ir sistemų, elektros perdavimo žinių, išmano elektronikos komponentes ir įtaisus, geba formuluoti ir spręsti technines elektronikos ir elektros inžinerijos problemas, išmano elektroninių ir elektros įtaisų ir sistemų projektavimo metodus ir priemones, geba kurti elektroninių sistemų programinę įrangą. Žino elektros perdavimo, paskirstymo ir keitimo sistemų projektavimo metodikas ir geba jas taikyti, pasirenkant reikiamus įrankius ir metodus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Elektronikos gaminių gamybos sektoriuje – įmonėse kuriančiose, gaminančiose, surenkančiose elektronikos mazgus, įtaisus, gaminius; moksliniuose padaliniuose, projektavimo skyriuose, gamyboje, sertifikavimo ir kokybės skyriuose. Taip pat projektavimo, konstravimo bei konsultavimo biuruose, garantinį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, laboratorijose.
Elektros įrangos gamybos sektoriuje – įmonėse, projektuojančiose, gaminančiose, diegiančiose ir prižiūrinčiose elektros įrangą ir sistemas; moksliniuose padaliniuose, projektavimo skyriuose, gamyboje, sertifikavimo ir kokybės skyriuose. Taip pat projektavimo, konstravimo bei konsultavimo biuruose, garantinį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, laboratorijose.
Energetikos sektoriuje – elektros energetikos inžinerijos šakose: elektros energijos gamybos, perdavimo ir skirstymo tinkluose, įmonių ir komunalinių pastatų elektros sistemų eksploatavimo baruose, energetikos statybos įmonėse; įrangos ir įrenginių priežiūros skyriuose.
Kituose inžinerinės pramonės sektoriuose – mechanikos, metalo apdirbimo, plastikų ir pan. šakose; gamybos įmonėse projektavimo, gamybos, kokybės užtikrinimo skyriuose.
Viešojo sektoriaus įmonėse: sveikatos (poliklinikose, ligoninėse, reabilitacijos centruose), švietimo įstaigose, socialinių paslaugų įmonėse; kultūros sektoriuje (renginių aptarnavimo įmonėse), žiniasklaidoje (radijuje ir televizijoje diegiant ir eksploatuojant įvairias elektronines ir elektros sistemas, taip pat konsultuojant dėl jų naudojimo ir funkcionalumo).
Pačių kuriamose verslo įmonėse, gamybos ir paslaugų srityse.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios studijų pakopos studijas elektronikos ir elektros bei kitose studijų kryptyse.