Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skandinavistika (anglų k. - Scandinavian Studies)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Humanitariniai mokslai

Švietimo posritis

Humanitariniai mokslai, išskyrus kalbas (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121NX020

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450220

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programa siekiama suteikti tvirtą B2 lygį atitinkančią vienos kurios Skandinavijos regiono kalbos komunikacinę kompetenciją ir kitų šio regiono kalbų supratimo gebėjimų. Taip pat siekiama, kad studentai visapusiškai išmanytų Skandinavijos regioną ir būtų pasirengę dirbti šio regiono kalbų ir tarpkultūrinio išmanymo reikalaujančiose srityse, taip pat tęsti studijas humanitarinių ir socialinių mokslų magistrantūroje.
Studijų rezultatai:
Studentai gebės bendrauti studijuota Skandinavijos regiono kalba raštu ir žodžiu įvairiose situacijose, suprasti, referuoti, versti, kurti ir redaguoti įvairių žanrų ir stilių tekstus raštu ir žodžiu švedų/norvegų/danų/suomių (priklausomai nuo programos varianto) ir lietuvių kalbomis. Jie taip pat gebės suprasti ir analizuoti Europos, o ypač Šiaurės šalių, kultūros, literatūros, istorijos ir visuomenės kontekstą ir problemas.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Interaktyvios paskaitos, įvairių informacijos šaltinių ir teorinės literatūros studijavimas ir aptarimas per seminarus, savarankiški individualūs ir grupiniai darbai, savarankiško darbo rezultatų pristatymas žodžiu, raštu ir daugialypės terpės (multimedijos) formomis. Individualūs ir grupiniai mokslo tiriamieji rašto darbai, užduotys diskusijoms per seminarus (diskusijos grupėse ir auditorijoje su dėstytoju). Informacinių technologijų, darbo audiovizualinėje laboratorijoje taikymas. Visi dalykai dėstomi derinant paskaitas, seminarus ir struktūruotą (kontroliuojamą) savarankišką darbą. Kiekvienas dalykas studentams sudarys sąlygas aktyviai reikšti savo nuomonę, ugdyti savarankiškumą ir kritinius gebėjimus bei taikyti įgytas žinias praktiškai.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinimo kriterijus nustato kiekvieno dalyko dėstytojas (-ai). Studijų programoje taikomas formuojamasis vertinimas (nuolatinis grįžtamasis ryšys žodžiu ir raštu studijų procese), taip pat taikomas kaupiamasis vertinimas: egzaminai raštu ir žodžiu, testai, kontroliniai darbai, referatai, esė, pristatymai, tiriamieji (individualūs ir grupiniai) rašto darbai.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Skandinavistika (švedų/danų/norvegų) variantas: privalomiesiems dalykams programoje skirti 155 kreditai: 60 kreditų skirta ugdyti studijuojamosios kalbos komunikacinei komptetencijai, įskaitant akademinių tekstų rašymo gebėjimus ir vertimo gebėjimus bei receptyviuosius kitų skandinavų kalbų gebėjimus (Šiuolaikinė švedų/norvegų/danų kalba, kultūra, visuomenė I-IV d., Šiuolaikinė švedų/danų/norvegų kalba, stilistika ir vertimas I-II d., Tiriamasis projektas; Kitų skandinavų kalbų pagrindai ir kultūrinis kontekstas); 65 kreditai skirti suteikti teorinių disciplinų pagrindus, ugdyti kalbinės, literatūrinės bei filologinės tekstų analizės gebėjimus ir mokslinio tyrimo atlikimo kompetenciją (Kalbotyros įvadas, Literatūros mokslo įvadas, Skandinavijos šalių istorija I-II, Skandinavų filologijos įvadas, Senosios skandinavų literatūros įvadas, Šiaurės kraštų literatūra, Kalbotyra I-II).
Skandinavistika (suomių ir švedų) variantas: privalomiesiems dalykams programoje skirti 185 kred. Studentai studijuoja abi Suomijos valstybines kalbas: suomių (kaip pagrindinę) ir švedų (kaip antrąją specialybės kalbą). Suomių kalbos komunikacinės kompetencijos ugdymui, įskaitant akademinių tekstų rašymo ir vertimo gebėjimų lavinimą, skirta 52,5 kred. (Šiuolaikinė suomių kalba, kultūra, viuomenė I-IV d., Šiuolaikinė suomių kalba, stilistika ir vertimas I-II d., Tiriamasis projektas); švedų kalbos komunikacinės kompetencijos ugdymui, įskaitant vertimo pradmenis, skirta 37,5 kred. (Šiuolaikinė švedų kalba, kultūra visuomenė I-IV d., Šiuolaikinė švedų kalba, stilistika, vertimas). 65 kreditai skirti suteikti teorinių disciplinų pagrindus, ugdyti kalbinės, literatūrinės bei filologinės tekstų analizės gebėjimus ir mokslinio tyrimo atlikimo kompetenciją (Kalbotyros įvadas, Literatūros mokslo įvadas, Skandinavijos šalių istorija I-II, Finougristikos įvadas, Senosios skandinavų literatūros įvadas, Šiaurės kraštų literatūra, Kalbotyra I-II).
Visi studentai atlieka profesinę praktiką (15 kred.) Ją sudaro klientų aptarnavimo, administravimo, vertimo, mokymo ar kitokio pobūdžio veikla, ugdanti studijuojamos kalbos ir skandinavų kultūros kompetencijas. Studijos baigiamos bakalauro darbo gynimu. Rengiant bakalauro darbą atliekamas lingvistinis, literatūrologinis ar kultūrologinis skandinaviškos arba suomiškos empirijos tyrimas.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:
Visi studentai renkasi BUS dalykus (15 kred.); Skandinavistikos (švedų /norvegų/ danų) variantų studentai turi galimybę pasirinkti gretutinės krypties studijas (60 kred.). Nepasirinkę gretutinės krypties studijų studentai renkasi įvairių skandinavistikos sričių pasirenkamuosius dalykus (ne mažiau kaip 30 kred.), kurių spektras atspindi programos tarpdiscipliniškumą, taip pat įvairių studijų krypčių pasirenkamuosius dalykus (ne daugiau kaip 40 kred.).
Skandinavistikos (suomių ir švedų) varianto studentai negali rinktis gretutinių studijų. Jie laisvai renkasi skandinavistinius arba kitų studijų krypčių dalykus (40 kred.)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
4 programos variantai. Yra galimybė pasirinkti gretutinės krypties studijas (švedų/norvegų/danų programos variantų studentams). Programa suteikia unikalią galimybę studijuoti Skandinavijos regiono kalbas, visuomenes, literatūras ir kultūrą. Suomių ir švedų programos variantas neturi analogų ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. Geras kalbinis ir kultūrinis parengimas yra viena iš stipriųjų programos pusių. Tai atitinka ir ES papildomų užsienio kalbų mokymo, daugiakalbystės skatinimo politiką, Lietuvos švietimo ir kalbų mokymo strategijas, kaimynų kalbų mokėjimo poreikį Lietuvos darbo rinkoje, kurioje nemažą investuotojų dalį sudaro skandinavai. Centre nuolatos dirba kviestiniai lektoriai iš Danijos, Norvegijos, Suomijos ir Švedijos, vyksta dėstytojų iš užsienio universitetų paskaitos, lankosi rašytojai ir kitų sričių menininkai iš Skandinavijos. Mūsų studentai dažnai dalyvauja skandinavų kultūrai skirtuose renginiuose, vyksta į mokomąsias keliones į Skandinaviją, dažnas turi galimybę kurį laiką studijuoti Skandinavijos universitetuose ar kitose švietimo įstaigose.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai yra aukštos kvalifikacijos filologai, atitinkantys šiuolaikinės visuomenės poreikius, gebantys dirbti vertimo biuruose, redakcijose, leidyklose, turizmo ir kelionių biuruose, užsienio šalių atstovybėse, kitose įmonėse ir įstaigose, kur reikalingas puikus Skandinavijos regiono kalbų mokėjimas, tarpasmeniniai ir tarpkultūriniai gebėjimai.
Tolesnių studijų galimybės:
Skandinavistikos absolventai galės tęsti studijas daugelyje humanitarinių ar socialinių mokslų magistrantūrų Lietuvos bei užsienio universitetuose.