Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių techninis eksploatavimas (anglų k. - Automobile Technical Maintenance)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu, 6624

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Transport engineering study field evaluation report KTC.pdf

Valstybinis kodas

6531EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550716

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-12-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, kurie:
• turėtų dalykinių žinių ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
• išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto mašinų ir jų techninės priežiūros ypatumus;
• gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus;
• būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.
Studijų rezultatai:
Žinios ir supratimas (A):
A1 Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, matematikos dėsnius, pagrindžiančius sausumos transporto inžinerijos fundamentinius sprendimus.
A2 Žinos svarbiausias sausumos transporto inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį praktinėje veikloje.
A3 Žinos su sausumos transporto inžinerija susijusias problemas platesniame kitų mokslų kontekste.
Inžinerinė analizė (B):
B1 Gebės analizuoti sausumos transporto inžinerijos problemas ir jas kūrybiškai spręsti, taikant analitinius ir modeliavimo metodus.
Inžinerinis projektavimas (C):
C1 Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą, formuluojant bei atliekant įvairių automobilių sistemų ir jų mazgų projektavimo užduotis pagal apibrėžtus reikalavimus.
C2 Gebės susieti įvairias projektavimo metodikas sprendžiant technologinio proceso problemas.
Tyrinėjimai (D):
D1 Gebės pasirinkti tinkamus informacijos paieškos metodus, sprendžiant sausumos transporto inžinerijos problemas, derinant teorijos ir praktikos elementus.
D2 Gebės spręsti sausumos transporto inžinerijos uždavinius, naudojantis technologine ir programine įranga, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
Inžinerinė veikla (E):
E1 Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti transporto priemonių diagnostikos ir priežiūros technologinį procesą.
E2 Gebės analizuoti ir susieti teorines ir taikomąsias žinias, nustatant ir sprendžiant inžinerines transporto priemonių saugaus eksploatavimo problemas.
E3 Mokės įvertinti inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes.
E4 Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus ir žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
Asmeniniai/perkeliamieji įgūdžiai (F):
F1 Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje, bendraujant taisyklinga gimtąja ir užsienio kalbomis.
F2 Įvertins ir išnagrinės su inžinerine veikla transporto srityje susijusias saugos, teisės, profesinės etikos problemas bei atsakomybę, inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
F3 Išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, atsiskleidžiančius per organizacinius įgūdžius, mokėjimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei veiksmingus darbo metodus.
F4 Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Kiekvieno dalyko studijos organizuojamos taip, kad studentas turėtų galimybę įgyti teorines žinias paskaitų metu, atlikti praktinius bei laboratorinius darbus, konsultuotis su dėstytojais ir studijuoti savarankiškai. Studijų dalykų rezultatai pasiekiami taikant aktyvius mokymosi metodus – paskaita, parodomieji užsiėmimai, problemomis grįstas mokymas, pažintinė išvyka, atvejo analizė, mokymas nuotoliniu būdu ir kt. Praktiniai užsiėmimai organizuojami kaip pratybos, praktinės užduotys ir laboratoriniai darbai, seminarai, diskusijos, darbo vizitai. Teorinių užsiėmimų metu studentai įgyja reikiamas dalykines žinias, kurios įtvirtinamos praktiniais užsiėmimais ir dirbant savarankiškai. Savarankiškos studijos – tai dėstytojo vadovaujama ir konsultuojama savarankiška studento veikla, kurios metu jis plečia bazines teorines žinias, mokosi savarankiškai jas taikyti, rengdamas semestrinius darbus, atlikdamas laboratorines ir praktines užduotis, ruošdamasis egzaminui bei rengdamas baigiamąjį darbą.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas susideda iš studento žinių ir supratimo bei gebėjimų vertinimo. Studijų rezultatų vertinimas atliekamas viso semestro ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais, o galutinis vertinimas susideda iš tarpinių atsiskaitymų ir egzaminų įvertinimo sumos. Studento dalyko studijų rezultatai (žinios, supratimas, įgūdžiai) vertinami taikant dešimtbalę kriterinę vertinimo skalę (10 balų – puikiai, 9 balai – labai gerai, 8 balai – gerai, 7 balai – vidutiniškai, 6 balai – patenkinamai, 5 balai – silpnai, 4 balai – nepatenkinamai, 3, 2, 1 – netenkinami minimalūs reikalavimai).
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrieji koleginių studijų dalykai (15 kreditų):
Užsienio kalba1, užsienio kalba2, Teisė, Filosofija, Sociologija, Profesinis komunikavimas, Verslo etika.
Automobilių techninio eksploatavimo studijų krypties dalykai (111 kreditų):
Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Techniniai matavimai, Kompiuterinė braižyba, Mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Inžinerinės ir eksploatacinės medžiagos, Aplinkos ir žmonių sauga, Vidaus degimo variklių teorija, Automobilių elektriniai ir elektron. įrengimai, Verslo ekonomika ir vadyba, Automobilių sandara, Vidaus degimo varikliai ir jų sistemos, Hidraulika ir pneumatika, Automobilių techninė priežiūra, Automobilių techninė priežiūra 2, Įrangos projektavimas, Automobilių remonto technologijos, Automobilių teorija, Semestrinis darbas 1 (ATE), Semestrinis darbas 2 (ATE), Baigiamasis darbas.
Praktikos (30 kreditų):
Mokomoji praktika 1, Mokomoji praktika 2, Profesinės veiklos praktika, Automobilių serviso technologijų praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Dalykai skirti gilesnei specializacijai kryptyje (šakoje) (15 kreditų):
1. Lengvųjų automobilių techninė priežiūra:
Lengvųjų automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas, Elektromobiliai ir hibridinės technologijos, Automobilių diagnostika ir informacinės sistemos,
Motociklai ir kitos transporto priemonės;
2. Komercinio transporto ir specialios paskirties mašinų techninė priežiūra:
Komercinio transporto TP ir R įmonių technologinis projektavimas, Komercinis transportas ir jo techninė priežiūra, Komercinio transporto ir specialios paskirties mašinų diagnostika , Specialios paskirties technika ir jos techninė priežiūra;
3. Sportinių automobilių paruošimas ir priežiūra:
Sportinių automobilių gamybos ir remonto įmonių technologinis projektavimas, Sportinių automobilių ir jų agregatų homologacija, Sportiniai automobiliai ir jų diagnostika, Sportinių automobilių ir agregatų projektavimas;
4. Elektrinių ir hibridinių automobilių techninė priežiūra:
Elektrinių ir hibridinių automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas, Elektrinės ir hibridinės jėgainės, Elektrinių ir hibridinių automobilių diagnostika ir informacinės sistemos, Elektrinis kelių transportas ir jo infrastruktūra.
Studento pasirinkimai:
Laisvai pasirenkami dalykai (9 kreditai).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programos absolventai yra paklausūs transporto inžinerijos srityje ne vien Kauno regione, bet ir Lietuvoje bei Europoje. Šią sėkmę lemia ir tai, jog, realizuojant programą ir rengiant specialistus, sistemingai ir nuosekliai bendradarbiaujama su tokių žinomų Europoje ir pasaulyje prekių ženklų atstovais: Mercedes Benz, Toyota, VW, Ford Truck, BMW, DAF. Programos turinio išskirtinumas yra tai, kad Kauno technikos kolegija studentų mokymuisi ir praktikai naudoja Kauno technikos kolegijos praktinio mokymo centrą (Bosch mokymo centras) bei KTK servisą, kuris įsteigtas bendradarbiaujant su UAB "Tobis". Programos išskirtinumas ir pasididžiavimas – absolventų bei studentų komanda „KTK Racing Division“, aktyviai įsiliejusi į Lietuvos automobilių sporto pasaulį.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, įgiję automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės dirbti lengvųjų, krovininių ir sportinių automobilių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi sausumos transporto inžinieriai ir technikai; taip pat gebės vadovauti ir organizuoti veiklą autoservisui, automobilių techninių apžiūrų centrui, autotransporto įmonei ar padaliniui.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali tęsti studijas universitete ir įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį. Pasirinkę šią studijų programą studentai turi galimybę studijuoti pagal Erasmus+ studentų mobilumo programą Austrijos, Čekijos, Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos, Vengrijos, Maltos, Portugalijos bei Turkijos aukštosiose mokyklose bei atlikti Erasmus+ praktikas užsienio įmonėse.
Programos aprašymo santraukos parengimo ir atnaujinimo datos: