Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Automobilių techninis eksploatavimas (anglų k. - Automobile Technical Maintenance)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Transporto inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Variklinės transporto priemonės, laivai ir orlaiviai

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių, rusų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas su pagyrimu, 6624

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-12

Akreditavimo vertinimo išvados

Transport engineering study field evaluation report KTC.pdf

Valstybinis kodas

6531EX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550716

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-18
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Pagrindinis studijų programos „Automobilių techninis eksploatavimas“ tikslas parengti analitiškai mąstančius automobilių techninio eksploatavimo specialistus, kurie:
• turėtų dalykinių žinių ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms spręsti, analizuoti inžinerinius uždavinius ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, įvertinti inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų;
• išmanytų sausumos transporto elementų, vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto mašinų ir jų techninės priežiūros ypatumus;
• gebėtų parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti transporto priemonių ir mazgų diagnostikos, priežiūros ir remonto technologinį procesą pagal apibrėžtus reikalavimus;
• būtų plačios erudicijos, gebėtų kūrybiškai ir kritiškai mąstyti, sugebėtų palaikyti savo profesinę kompetenciją mokydamiesi visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:
• Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius ir cheminius procesus bei reiškinius, kuriais remiantis aiškinami gamtinės ir technologinės aplinkos vyksmai, taip pat matematikos dėsningumus ir dėsnius, reikalingus sausumos transporto inžinerijos studijų krypties fundamentiniams pagrindams suprasti.
• Žinos svarbiausias sausumos transporto inžinerijos studijų krypties sąvokas ir supras jų turinį.
• Turės pagrindinių sausumos transporto inžinerijos žinių apie mašinų konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus, konstrukcines ir eksploatacines medžiagas, svarbių dirbant praktiškai.
• Žinos gretimų studijų krypčių problemas ir jų sprendimų kontekstą.
• Gebės taikyti savo dalykines žinias ir supratimą sausumos transporto inžinerijos studijų krypties problemoms išspręsti, kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
• Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, analizuodamas inžinerinius uždavinius, ir jiems spręsti parinkti tinkamus metodus, eksperimentinę, laboratorinę bei gamybinę įrangą.
• Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, spręsdamas sausumos transporto inžinerijos studijų krypties kokybinius ir kiekybinius inžinerinius uždavinius.
• Gebės taikyti inžinerines žinias ir supratimą, vykdydamas, organizuodamas bei kontroliuodamas vidaus degimo variklių, mechaninių, hidraulinių ir pneumatinių sistemų, transporto mašinų technologinius procesus pagal apibrėžtus reikalavimus.
• Supras projektavimo metodikas ir gebės jas taikyti projektuodamas technologinius procesus.
• Gebės rasti reikiamą profesinę informaciją, naudodamasis informacinėmis technologijomis, duomenų bazėmis, programine įranga ir kitais moksliniais bei inžineriniais informacijos šaltiniais.
• Gebės atlikti sausumos transporto inžineriniams uždaviniams spręsti reikiamus bandymus, praktinius ir laboratorinius darbus, apdoroti jų rezultatus ir pateiks šių rezultatų praktines išvadas
• Turės darbo su technologine įranga, naudojama sausumos transporto inžinerijos studijų kryptyje, įgūdžių.
• Gebės parinkti inžinerinius sprendimus ir priemones bei technologinę įrangą, reikalingą projektuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti transporto priemonių variklių, valdymo sistemų valdymo bei reguliavimo įrenginių diagnostikos ir priežiūros technologinį procesą.
• Gebės derinti teorines ir taikomąsias žinias, spręsdamas inžinerines transporto priemonių saugaus eksploatavimo problemas.
• Supras inžinerinės veiklos etines, aplinkos apsaugos, ekonomines ir komercines aplinkybes.
• Supras inžinerinės veiklos organizavimo principus, žinos pagrindinius darbo ir gaisrinės saugos reikalavimus.
• Gebės spręsti inžinerinius uždavinius pavieniui ir daugiaprofilinėje grupėje (komandoje).
• Mokės bendrauti taisyklinga lietuvių kalba ir bent viena iš užsienio kalbų su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene.
• Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikysis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
• Inžinerinės veiklos lygmeniu išmanys pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus, atsiskleidžiančius per organizacinius įgūdžius, mokėjimą planuoti ir įgyvendinti produktyvius bei veiksmingus darbo metodus.
• Suvoks individualaus profesinio tobulėjimo, mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengs.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Į studentą orientuotas mokymas taikant inovatyvius mokymo ir mokymosi metodus.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar darbo pristatymas. Taikoma dešimtbalė vertinimo skalė. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojam pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Bendrųjų koleginių studijų dalykų apimtis kreditais – 15.
Užsienio kalba, Teisė, Filosofija/Sociologija, Profesinis komunikavimas/Verslo etika.
Pagrindinės studijų krypties apimtis kreditais - 141.
Matematika, Fizika, Informacinės technologijos, Inžinerinė grafika, Techniniai matavimai, Kompiuterinė braižyba, Mechanika, Elektrotechnikos pagrindai, Inžinerinės medžiagos, Eksploatacinės medžiagos, Aplinkos ir žmonių sauga, Varikliai, Automobilių elektriniai ir elektroniniai įrengimai, Verslo ekonomika ir vadyba, Automobilių sandara, Variklių maitinimo sistemos, Hidraulika ir pneumatika, Automobilių techninė priežiūra, Įrangos projektavimas, Automobilių remonto technologijos, Automobilių teorija, Semestrinis darbas 1, Semestrinis darbas 2.
Praktikos: Mokomoji praktika, Profesinės veiklos praktika, Automobilių serviso technologijų praktika, Baigiamoji praktika.
Specializacijos:
Dalykų, skirtų gilesnei specializacijai apimtis kreditais – 15.
I specializacija „Lengvųjų automobilių techninė priežiūra“: Lengvųjų automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas, Elektromobiliai ir hibridinės technologijos, Automobilių diagnostika ir informacinės sistemos.

II specializacija „Krovininių automobilių techninė priežiūra“: Krovininių automobilių TP įmonės ir jų technologinis projektavimas, Krovininių automobilių sandara ir jų techninė priežiūra, Automobilių diagnostika ir informacinės sistemos, Specialus transportas ir jo techninė priežiūra.

III specializacija „Sportinių automobilių paruošimas ir priežiūra“: Sportinių automobilių gamybos ir remonto įmonių technologinis projektavimas, Sportinių automobilių sandara ir homologacija, Sportinių automobilių techninė priežiūra ir diagnostika, Sportinių automobilių ir agregatų projektavimas.
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti kitos krypties dalykus (modulius)
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Programa orientuota ne tik į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybių ugdymą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai, įgiję automobilių transporto inžinerijos profesinio bakalauro laipsnį galės dirbti lengvųjų, krovininių ir sportinių automobilių remontą ir techninį aptarnavimą vykdančiose įmonėse, jų padaliniuose bei kitose įmonėse, kuriose reikalingi sausumos transporto inžinieriai ir technikai.
Tolesnių studijų galimybės:
Asmenys, baigę studijų programą, gali siekti magistro kvalifikacinio laipsnio.