Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Lietuvių filologija (anglų k. - Lithuanian Philology)

Studijų krypties grupė

Humanitariniai mokslai

Studijų kryptis

Filologija pagal kalbą (diplome nurodant konkrečią kalbą)

Švietimo sritis

Kalbos

Švietimo posritis

Literatūra ir lingvistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Humanitarinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6108

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

KU_lietuviu filologija_BA__2014.pdf

Valstybinis kodas

6121NX064

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450232

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-03-29
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Parengti filologijos specialistus, turinčius teorinių žinių iš humanitarinių mokslų bei lietuvių filologijos, gebančius taikyti šias žinias praktiškai, panaudojant bendrąją humanitarinę ir lituanistinę kompetencijas. Parengti specialistai turi teorinių žinių iš bendrųjų humanitarinių mokslų ir lietuvių filologijos, geba analizuoti lietuvių kalbos ir literatūros faktus ir tekstus, turi humanitarinių mokslų metodologinę – lingvistinę ir literatūrologinę, tarpdalykinę – kompetenciją.
Studijų rezultatai:
Žinios, jų taikymas:
A1 Žino ir supranta lietuvių kultūros savitumą ir raidą pasaulio kontekste; turi bendrųjų žinių iš socialinių, fizinių, biomedicininių ir technologinių mokslų.
A2 Turi kalbotyros ir literatūrologijos teorinių bei metodologinių žinių ir suvokia lietuvių filologijos ryšius su kitais mokslais, supranta tarpdalykinių ryšių taikymo galimybes studijose ir profesinėje veikloje.
A3 Turi žinių apie dabartinės lietuvių kalbos sistemą ir raidą, žino ir supranta kalbos vienetų vartosenos ypatumus. Taiko kalbos sistemos ir raidos dėsningumus analizuodamas kalbos reiškinius, vertina kalbos faktus teorinės lingvistikos ir pragmatikos atžvilgiu.
A4 Supranta literatūros procesą, geba analizuoti ir vertinti tekstus ir kultūros faktus visuotinės ir lietuvių literatūros kontekste.
Gebėjimai atlikti tyrimus:
B1 Geba pasirinkti tyrimo kryptį, formuluoti problemą, taikyti reikiamus analizės metodus.
B2 Geba rinkti ir klasifikuoti empirinę medžiagą, naudodamasis tradiciniais ir moderniais duomenynais bei šaltiniais.
B3 Geba interpretuoti ir aprašyti filologinio tyrimo rezultatus.
Specialieji gebėjimai:
C1 Geba analizuoti ir sisteminti studijų medžiagą taikydamas skaitmenines technologijas.
C2 Geba derinti lietuvių filologijos bei režisūros studijas ir panaudoti tarpdalykines galimybes akademinėje ir profesinėje veikloje.
Socialiniai gebėjimai:
D1 Turi kolektyvinio darbo įgūdžių, geba etiškai bendrauti su veiklos partneriais.
D2 Geba surasti tinkamą kultūrinių nuostatų santykį daugiakultūrėje aplinkoje.
D3 Geba sklandžiai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu, pristatyti ir pagrįsti savo idėjas, mokslinių tyrimų ir projektų rezultatus, diskutuoti ir argumentuoti.
Asmeniniai gebėjimai:
E1 Geba prisiimti atsakomybę už savo ir komandinio darbo rezultatus.
E2 Geba planuoti ir valdyti saviugdos procesą.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
paskaitos, pratybos, praktika, baigiamojo bakalauro darbo gynimas
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
individualūs ir grupiniai projektai, žodinis iliustruotas pranešimas, atvejo analizė, kolokviumas, referatas, seminaras, testas, kontrolinis darbas, kursinis darbas, kvalifikacinis darbas, egzaminas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Būsimieji filologai studijuoja bendrojo lavinimo dalykus, suteikiančius bendrųjų žinių iš kitų sričių mokslų; studijų krypties dalykus, skirtus ugdyti filologinei-socialinei kompetencijai, formuoti profesinei terminijai, analizuoti kultūros ir literatūros sąsajoms bei pasaulinės ir lietuvių literatūros raidai, pažinti kalbos sistemai ir jos dėsningumams, plėtoti filologinei kompetencijai. Lietuvių kalbos dalykai dėstomi lygmenimis, nemažai dėmesio skiriant lietuvių kalbos istorijai ir sąsajoms su kitomis baltų kalbomis, literatūra dėstoma laikotarpiais, chronologiškai. Atliekamos dvi filologinės praktikos. Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigusiajam suteikiamas humanitarinių mokslų bakalauro laipsnis.
Specializacijos:
Teatrologija
Studento pasirinkimai:
Pasirenkamasis bendrojo lavinimo dalykas 1
Pasirenkamasis bendrojo lavinimo dalykas 2
Laisvai pasirenkamas dalykas
Teatrologijos specializacija: Teatrologija (vaidyba, režisūra, sceninė kalba)
Teatro edukacija
Taikomasis teatras
Teatrologijos praktika
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Lietuvių filologijos studijos su teatrologijos specializacija užtikrina tarpdalykiškumą, teikia daugiau galimybių intelektinei ir kūrybinei studentų raiškai, profesinei karjerai.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Įgyta kvalifikacija suteikia galimybę dirbti švietimo, kultūros ir kitose įstaigose kalbos tvarkytojais ir redaktoriais, administratoriais, referentais, žurnalistais, viešųjų ryšių specialistais, teatro edukatoriais, renginių organizatoriais, bei, papildomai įgijus pedagogo profesinę kvalifikaciją, lietuvių kalbos ir literatūros, teatro mokytojais.
Tolesnių studijų galimybės:
Turi teisę stoti į antrosios pakopos studijas.