Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomasis menas (anglų k. - Applied Arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-23

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Taikomasis menas_MA_2019.pdf

Valstybinis kodas

6213PX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-08-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Suteikti universitetinį, europinius standartus atitinkantį, tarpkryptinį (dailės/dizaino) išsilavinimą, parengiant tarpdisciplininio profilio taikomojo meno kūrėjus-praktikus, gebančius reflektuoti meno teorijas, kritiškai mąstyti ir kurti meno kūrinius, taikant vizualinių ir erdvinių metodų įvairovę bei inovacijas kūrybinio proceso tikslais, kurti savo profesinės veiklos viziją bei aktyviai dalyvauti socialinio ir kultūrinio gyvenimo procesuose, prisidedant prie pokyčių bendruomenėje, valstybėje ir pasaulyje
Studijų rezultatai:
I. Įgyjamos žinios ir jų taikymas:
A1 Geba įžvelgti, lyginti ir vertinti aktualius meno įvykius ir tendencijas Lietuvoje bei pasaulyje istorinio ir šiuolaikinio meno perspektyvoje, įvertinti savo ir kitų menininkų kūrybą sociokultūriniuose kontekstuose, geba kaupti naujausias meno ir mokslo žinias, aktualizuoti šias žinias tiriamajame darbe ir kūrybiniuose projektuose.
A2 Geba kūrybiškai ir inovatyviai taikyti teorines dailės, dizaino, bendrosios kultūros žinias ir tinkamas tyrimų metodikas tarpdalykinėse ir tarpkryptinėse studijose, meniniuose tyrimuose, individualioje kūrybinėje praktikoje, projektuose, geba gilinti žinias, plėtoti meninių tyrimų įgūdžius ir rasti sprendimus nuolat kintančiuose kontekstuose.
A3 Išmano meno (dailės, dizaino) rinkodaros ir vadybos principus, teisinę meninės veiklos sistemą, geba taikyti šias žinias įgyvendinant kūrybinius individualius ir grupinius projektus.
II. Gebėjimai vykdyti tyrimus:
B1 Geba nustatyti aktualias visuomenės ir meno sandūros problemas, tradiciniais ir pažangiais metodais tikslingai vykdyti meninius tyrimus, kritiškai analizuoti ir vertinti rezultatus, rasti inovatyvius, alternatyvius visuomenės bei aplinkos problemų sprendimų variantus, jų galimą poveikį aplinkai.
B2 Geba eksperimentuoti kūryboje, veiksmingai integruoti skirtingų meno ir mokslo sričių tyrimų duomenis, pagrįstai susieti ir taikyti tyrimų rezultatus kūrybinėje ir tiriamojoje meno veikloje. Geba remtis jau atliktais meniniais tyrimais, tarpdalykiniais / tarpkryptiniais metodais kūrybiškai interpretuoti rezultatus.
III. Specialieji gebėjimai:
C1 Geba konceptualiai mąstyti, generuoti ir įgyvendinti originalias meno idėjas, vystyti savo kūrybą aukščiausiu lygiu. Tobulina individualų braižą pasitelkiant tradicines ir (ar) plėtojant šiuolaikines meninės raiškos priemones.
C2 Geba profesionaliai įvertinti visuomenės poreikius, kurti ir inicijuoti inovatyvius problemų sprendimo modelius bei strategijas, tobulinti bei plėsti meno (dailės, dizaino) sampratą darnios visuomenės raidos perspektyvoje.
C3 Suvokia konkrečios dailės ir dizaino šakos savitumus, sąsajas su kitomis dailės ir dizaino šakomis ir meno kryptimis, geba valdyti vienos krypties ir tarpdalykinius/tarpkryptinius kūrybinius projektus. Geba juos pristatyti auditorijai, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmeniu, diskutuoti profesinėje ir tarpdisciplininėje aplinkoje.
IV. Socialiniai gebėjimai:
D1 Geba reikšti meninę poziciją naudojant profesinį žodyną, logiškai ir argumentuotai pateikia informaciją žodine, rašytine, vaizdine forma, demonstruoja komunikacinius gebėjimus valstybine ir užsienio kalbomis profesinėje ir viešojoje erdvėje.
D2 Geba dirbti kūrybinį darbą savarankiškai ir komandoje, geba inicijuoti, planuoti, organizuoti ir valdyti darbo procesą, bendradarbiauti ir kurti strategijas tarpkryptinėje aplinkoje, plėtoti lyderystės, projektinės veiklos, derybų, verslumo ir organizacinius įgūdžius, taip pat vadovauti komandai, sudarytai iš įvairių sričių skirtingų kompetencijų specialistų.
V. Asmeniniai gebėjimai:
E1 Turi susiformavusias vertybines nuostatas, suvokia ir prisiima etinę, socialinę, moralinę atsakomybę už savo kūrybinės veiklos padarinius ir poveikį, geba vadovautis ekologine etika, kritiškai vertinti savo profesinę veiklą.
E2 Geba savarankiškai priimti sprendimus, kūrybiškai spręsti profesines problemas įvairiose sociokultūrinėse aplinkose, vystyti individualių kūrybinių projektų ir meninių tyrimų veiklą, geba savarankiškai studijuoti, nusistatyti tobulėjimo tikslus, diferencijuoti prioritetus, valdyti darbo apimtis ir laiką.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Įgyvendinant programą bei siekiant užtikrinti, kad studentams būtų sudarytos visos sąlygos pasiekti studijų rezultatus, bus naudojami įvairūs dėstymo ir studijavimo metodai, atitinkantys atskirų studijų dalykų tikslus ir specifiką. Studentai bus skatinami aktyviai diskutuoti, formuluoti kūrybines idėjas ir kritiškai vertinti šiuolaikinio meno kontekstus. Bus taikomi šie metodai:
• praktiniai užsiėmimai, seminarai, individualūs ir grupiniai projektai, projektavimas, praktikos, pranešimų rengimas ir pristatymas, projektinė veikla, tiriamasis darbas, minčių lietus, ir kiti metodai, orientuoti į aktyvų studentų studijavimą;
• dalyko nuotoliniai mokymo kursai, konferencijos, naudojant virtualias aplinkas, internetinius mokymo medžiagos puslapius, vaizdo paskaitų produktus;
• paskaitos (per kurias pasitelkiamos pasakojimo, iliustravimo, demonstravimo, stebėjimo, atvejo analizės ir kitos priemonės), individualios konsultacijos ir kiti tradicinei studijų koncepcijai priskiriami metodai;
• tiriamieji (arba savarankiškas studijas stimuliuojantys) metodai – literatūros ir internetinės mokymo medžiagos studijavimas, atvejų studijos, problemomis grįstos studijos, informacijos paieška, analizė ir sintezė, refleksija, konkretaus tyrimo metodo taikymas, duomenų interpretacija ir kt.;
• specifiniai dailės ir dizaino studijų metodai – kūrybinių darbų pristatymas ir aptarimai, tarpinės, semestro ir baigiamųjų kūrybinių darbų peržiūros, parodų lankymas ir analizavimas, kūrybinių užduočių sprendimų paieška, meno projektai, realūs projektai, kūrybinių darbų dokumentacija ir pristatymas, dalyvavimas grupinėse ir individualiose parodose, meno festivaliuose, vietiniuose ir tarptautiniuose kūrybiniuose konkursuose, kūrybinėse dirbtuvėse, pleneruose, kt.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studentų žinių tikrinimas ir vertinimas yra studijų proceso sudėtinė dalis, kurios tikslas – objektyviai įvertinti studento studijuojamo dalyko žinias, gebėjimus bei įgytas kompetencijas. Kiekvieno programos dalyko studijos baigiamos studento žinių ir gebėjimų diferencijuotu įvertinimu (taikoma dešimtbalė sistema) – egzaminu (vyksta raštu ir žodžiu) arba kūrybiniu projektu (peržiūra). Jeigu dalyko rezultatų vertinime taikomas kaupiamojo balo modelis, galimi tarpiniai atsiskaitymai (tarpinės peržiūros, testai, referatai ir kt.).
Sandara:
Studijų dalykai, praktika
Programos apimtis – 120 kreditų.
Studijų krypties dalykai – 60 kreditų (iš jų 21 privalomų pasirinkti studijų krypties kreditai).
Pasirenkami dalykai – 24 kreditai.
Baigiamasis darbas – 36 kreditai (iš jų – 15 teorinei daliai, 21 – kūrybiniam projektui).
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Taikomojo meno programa savo turiniu orientuota į kelias dailės ir dizaino krypčių sritis (juvelyrika, metalo menas, skulptūra, baldai, mada) koreliuojančią studijų bazę. Akcentuojama kūrybinė praktika, aprėpianti ne tik teorines studijas (kritinio mąstymo diskursus, meninių tyrimų metodus, vadybinius gebėjimus), bet ir praktinį pasirinktos krypties pažinumą (per medžiagų ir technologijų įvaldymą, santykio su viešąja erdve, socialine aplinka įsisavinimą).
Programos pagrindas – estetikos ir paskirties, formos, erdvės ir medžiagiškumo santykių suvokimas, leidžiantis studentams per taktilinių projūčių patirtį nerti į konceptualiąją kūrinio gelmę, analizuoti sąveikos tarp dailės, dizaino ir amato perspektyvas, o kartu įvertinti meno kūrinio kompleksiškumą, tarpdiscipliniškumą bei tarpkryptinį kontekstą.
Tai itin aktualu šiuolaikinio meno pasaulio kontekste, kur tradicinės žanrų ribos yra seniai išsitrynusios ir kūrėjai ieško autentiškos saviraiškos.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Baigę Taikomojo meno programos magistro studijas, absolventai galės savarankiškai dalyvauti šiuolaikinio meno procesuose kaip kūrėjai ir kaip meno projektų kuratoriai, dirbti įvairiose kultūrinėse ir kūrybinėse industrijose, vystyti individualų kūrybinį verslą. Įgytos žinios bei gebėjimai leis studentams jau studijų metu integruotis į vietinę regiono socio-kultūrinę aplinką ir ją kurti/tobulinti, o VDA mezgami tarptautiniai ryšiai formuos karjeros galimybes ne tik nacionalinėje, bet ir tarptautinėje meno rinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
7 lygio kvalifikacijos taip pat suteikia galimybę tęsti aukštąjį išsilavinimą aštunto lygio doktorantūros studijose Lietuvoje ir užsienyje.