Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bioinformatika (anglų k. - Bioinformatics)

Studijų krypties grupė

Informatikos mokslai

Studijų kryptis

Informatika

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Informatikos mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121BX007

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450613

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2017-05-17
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas yra parengti aukštos kvalifikacijos informatikos specialistus, gebančius dirbti įvairiose informacinių technologijų įmonėse bei mokslo tyrimo įstaigose programinės įrangos kūrimo, projektavimo ir priežiūros darbus, suteikiant žinių ir išugdant gebėjimus gauti, analizuoti, vaizduoti gamtos ir gyvybės mokslų duomenis, parengiant bioinformatikos darbui gamtos mokslų laboratorijose, sveikatos priežiūros įstaigose, biotechnologijas taikančiose verslo įmonėse.
Studijų rezultatai:

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro: studijų krypties dalykai – 75%, užsienio kalba ir pasirenkamieji dalykai – 12,5%, praktika įmonėse – 6,25%, bendrieji universitetinių studijų dalykai – 6,25%.
Specializacijos:

Studento pasirinkimai:

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa vykdoma derinant matematikos, informatikos, fizinių ir gyvybės mokslų žinias ir gebėjimus.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Programos absolventai yra pasirengę dirbti bioinformatikos mokslo laboratorijose ir centruose, taikydami informacines technologijas analizuoti biologinės prigimties duomenis, kurti ir derinti bioinformatikos programinę įrangą, o taip pat dirbti įvairiose informacinių technologijų kūrimo, taikymo, priežiūros darbus privataus bei valstybinio sektoriaus įmonėse ir įstaigose.
Tolesnių studijų galimybės:
Programos absolventai gali tęsti studijas bioinformatikos, informatikos, informacijos sistemų, programų sistemų ir kitose matematikos ir kompiuterių mokslo studijų krypčių grupės magistrantūros programose Lietuvos arba užsienio aukštosiose mokyklose.