Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos inžinerija ir robotika (anglų k. - Electronics Engineering and Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Nėra duomenų

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Akreditavusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX038

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2023-06-12
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas: Studijų programos tikslas (-ai): rengti elektronikos inžinerijos profesinius bakalaurus, išmanančius pagrindines elektronikos mokslo teorijas ir elektronikos įrangos funkcionavimo pagrindus, gebančius diegti, eksploatuoti, projektuoti elektroninių sistemų funkcinius mazgus, programuoti valdiklius, pramoninius robotus ir valdyti robotizuotus technologinius procesus, organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje taikant žinias ir gebėjimus, kūrybiškai ir kritiškai mąstant. Studijų rezultatai:

1.Žino bendruosius gamtos mokslų ir matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus elektronikos studijų programą atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti. 2. Įgyja pagrindinių praktikoje svarbių studijų programą atitinkančių elektronikos ir elektros inžinerijos žinių. Žino gretimų inžinerinių krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą. 3. Geba taikyti savo žinias ir supratimą, parinkti, analizuoti ir diegti mokslinius taikomuosius projektavimo metodus, specifikacijas, saugaus darbo normatyvus, elektronikos standartus problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus. 4. Geba taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, diagnozuoti elektroninės įrangos gedimus ir šalinti technines ir programinės įrangos problemas. 5. Geba taikyti žinias ir supratimą formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal elektronikos sistemų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, kiekybinius sistemų parametrus. 6.Geba rasti elektronikos sistemų organizavimo reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais šaltiniais. 7. Geba atlikti elektronikos uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas. 8. Geba suprasti elektronikos inžinerinės veiklos pagrindinius reikalavimus, organizavimo principus, etines, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes. 9. Geba taikyti savo žinias ir supratimą diegti ir derinti įterptines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką, eksperimentinę bei gamybinę įrangą. 10. Geba diegti, eksploatuoti ir modernizuoti elektronikos ir automatikos įrenginius, diagnozuojant ir šalinant gedimus. 11.Geba spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene. Suprasti elektronikos sistemų inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus. 12.Geba išmanyti inžinerinės veiklos lygmeniu pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus

Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti. Mokymo ir mokymosi veiklos: Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos Studijų rezultatų vertinimo būdai: Egzaminai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai. Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami. Sandara: Studijų moduliai (dalykai), praktika: Komunikavimo pagrindai, studijų pagrindai, elektrotechnika ir elektrotechninės medžiagos, inžinerijos pagrindai, valdymo sistemos, elektros įrenginiai, robotų valdymas, elektroninių sistemų projektavimas, taikomieji tyrimai, mechatroninių sistemų valdymas, projektų vadyba, valdikliai, baigiamoji praktika. Studijų krypties modulių (dalykų) apimtis 138 kreditai, praktikų - 33 kreditų Specializacijos: - Studento pasirinkimai: Studentas gali pasirinkti laisvai pasirenkamus bendruosius koleginius dalykus, numatytus direktoriaus įsakymu (PD1, PD2), taip pat alternatyviai pasirenkamus dalykus, numatytus studijų programos komiteto ir įtrauktus į studijų planą Internetinės technologijos A1/Išmaniųjų įrenginių technologijos A2 Studijų programos skiriamieji bruožai: Elektronikos inžinerijos ir robotikos studijų programa inžinerijos specialistai gebės diegti, eksploatuoti, projektuoti elektroninių sistemų funkcinius mazgus, programuoti valdiklius, pramoninius robotus ir valdyti robotizuotus technologinius procesus. Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės: Profesinės veiklos galimybės:

Elektronikos inžinerijos ir robotikos absolventai gali dirbti įvairiose Lietuvos ar kitų Europos šalių įmonėse, akcinėse bendrovėse, privačiose įmonėse. Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti inžinieriumi elektronikos projektavimo ir gamybos įmonėse, automatizuotų-robotizuotų sistemų inžinieriumi robotų integravimo įmonėse. Jie gali projektuoti ir dirbti kompiuterinėmis projektavimo, duomenų valdymo, elektroninių sistemų valdymo, programavimo programomis, administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti duomenų apsaugos priemones, rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus sprendimų priėmimui, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraujant, todėl ši profesija yra paklausi ir perspektyvi šiuolaikinėje darbo rinkoje. Tolesnių studijų galimybės: Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.