Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektronikos inžinerija ir robotika (anglų k. - Electronics Engineering and Robotics)

Studijų krypties grupė

Inžinerijos mokslai

Studijų kryptis

Elektronikos inžinerija

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Nėra duomenų

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Inžinerijos mokslų profesinis bakalauras
Inžinierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6531EX038

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550714

Finansinės grupės kodas

2.3

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-02-24
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Rengti elektronikos inžinerijos specialistus, gebančius diegti, eksploatuoti, projektuoti, modernizuoti ir efektyviai valdyti kompiuterių sistemas ir kompiuterių tinklus, organizuoti profesinę veiklą globalioje rinkoje taikant žinias ir gebėjimus, kūrybiškai ir kritiškai mąstant.

Studijų rezultatai:
1.Žinos bendruosius gamtos mokslų ir matematikos sąvokas, dėsningumus bei dėsnius, reikalingus kompiuterių technikos studijų programą atitinkantiems fundamentiniams pagrindams suprasti.
2. Turės pagrindinių praktikoje svarbių kompiuterių technikos studijų programą atitinkančių elektronikos ir elektros inžinerijos žinių. Žinos gretimų inžinerinių krypčių problemų ir jų sprendimų kontekstą
3. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą, parinkti, analizuoti ir diegti mokslinius taikomuosius projektavimo metodus, specifikacijas, saugaus darbo normatyvus, kompiuterinės technikos standartus problemoms išspręsti kūrybiškai taikydamas žinomus metodus.
4. Gebės taikyti analitinius ir modeliavimo metodus, diagnozuoti įrangos gedimus ir šalinti technines ir programinės įrangos problemas, modernizuoti bei valdyti kompiuterių sistemas
5. Gebės taikyti žinias ir supratimą
formuluojant bei vykdant projektavimo užduotis pagal elektronikos sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo principus, sandarą, funkcionavimą, kiekybinius sistemų parametrus.
6.Gebės rasti elektroninių sistemų bei kompiuterių tinklų organizavimo reikiamą profesinę informaciją naudodamasis duomenų bazėmis ir kitais šaltiniais.
7. Gebės atlikti kompiuterinių technikos uždaviniams spręsti reikiamus eksperimentus, apdoroti jų rezultatus ir pateikti šių rezultatų praktines išvadas.
8. Turės darbo su įranga, naudojama atitinkančioje kompiuterinių sistemų bei kompiuterių tinklų kryptyje, įgūdžių.
9. Gebės taikyti savo žinias ir supratimą diegti ir derinti operacines sistemas, taikomąją bei specialiąją programinę įrangą ir organizuoti vartotojo aplinką, eksperimentinę bei gamybinę įrangą.
10. Gebės parinkti, administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti etines ir komercines duomenų apsaugos priemones sprendimams įgyvendinti.
11.Gebės spręsti inžinerinius uždavinius savarankiškai ir komandoje su inžinerijos bendruomene ir plačiąja visuomene. Suprasti kompiuterių technikos inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai, laikytis profesinės etikos ir inžinerinės veiklos normų, suvokti atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus.
12.Gebės išmanyti inžinerinės veiklos lygmeniu pagrindinius projektų vykdymo ir valdymo aspektus
Suvokti individualaus mokymosi visą gyvenimą svarbą ir jam pasirengti.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, praktiniai darbai, laboratoriniai darbai, savarankiški darbai, profesinės veiklos praktikos ir kitos mokymo ir mokymosi veiklos
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminai, testavimas, frontali žodinė apklausa, apklausa raštu, kontroliniai darbai, praktikos ataskaitų rengimas ir pristatymas, savarankiško darbo rengimas ir pristatymas, kursinių darbų rengimas ir pristatymas, projektų rengimas ir pristatymas bei kiti metodai.
Egzaminai ir projektai vyksta raštu ir žodžiu. Studentų pasiekimai egzaminų ir projektų gynimo metu vertinami nuo 1 iki 10 balų. Vertinimai nuo 1 iki 5 balų yra nepatenkinami.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Profesinė užsienio kalba , Profesinės kalbos kultūra, Verslumo pagrindai, Taikomieji tyrimai, Praktinė informatika, Fizika, Elektrotechnika ir technologiniai matavimai, Taikomoji matematika, Elektronika, Medžiagotyra, Kompiuterių architektūra ir organizavimas, Mikroprocesoriai, Kompiuterių tinklai, Internetinės sistemos, Programavimas, Kompiuterinė grafika, Teisės pagrindai, Skaitmeninės valdymo sistemos, Ekonomika, Debesų kompiuterijos technologijos, Ergonomika ir profesinė etika, Automatikos valdymo sistemos, Elektroninių sistemų projektavimas, Aplinkos ir žmonių sauga, Kompiuterių sistemų administravimas, Medijų technologijos, Kompiuterių sistemų administravimas.
Praktikos: Elektronikos, Profesinė, Mechatronikos, Technologinė , Baigiamoji
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Daiktų Internetinės technologijos A1/Išmaniųjų įrenginių technologijos A2
Kokybės vadyba A1 /Projektų vadyba A2,
PD1, PD2
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Kompiuterių technikos studijų programa inžinerijos specialistai gebės diegti, eksploatuoti, projektuoti, bei efektyviai valdyti kompiuterines elektronines sistemas ir kompiuterių tinklus, organizuoti su tuo susijusią veiklą.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Kompiuterių technikos absolventai gali dirbti įvairiose Lietuvos ar kitų Europos šalių įmonėse, akcinėse bendrovėse, privačiose įmonėse. Jie gali organizuoti kompiuterinių elektronikos sistemų bei kompiuterių tinklų montavimo ir remonto darbus, parinkti darbų vykdymo metodus, apskaičiuoti, įvertinti materialius bei techninius resursus, nustatyti kompiuterinės įrangos gedimų priežastis ir jų pašalinimo galimybes, tikrinti atliktų darbų kokybę, projektuoti ir dirbti kompiuterinėmis projektavimo, duomenų valdymo, elektroninių sistemų valdymo, programavimo programomis, administruoti tinklines operacines sistemas ir naudoti duomenų apsaugos priemones, rinkti ir interpretuoti duomenis, reikalingus sprendimų priėmimui, perteikti informaciją, idėjas, problemas ir sprendimus bendraujant, todėl ši profesija yra paklausi ir perspektyvi šiuolaikinėje darbo rinkoje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo, jei nori studijuoti pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos nustatytus reikalavimus turi teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas.