Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Gynybos studijos (anglų k. - Defense Studies)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Visuomenės saugumas

Švietimo sritis

Saugos paslaugos

Švietimo posritis

Ginkluotosios pajėgos ir gynyba

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7111

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

GJZLKA gynybos studiju isvados MA 2019.pdf

Valstybinis kodas

6211JX105

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7471031

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Programos tikslas – parengti specialistus, gebančius veiksmingai vadovauti ginkluotųjų pajėgų ir saugumo institucijų padaliniams didelio kompleksiškumo bei neapibrėžtumo sąlygomis, skatinti pavaldinių veiklos kūrybingumą bei iniciatyvumą ir siūlyti, vertinti ir įgyvendinti gynybos politikos pokyčius.
Studijų rezultatai:
Žinios ir jų taikymas
Žino ir gali taikyti naujausias vadybos teorijas, parinkdami sprendimų priėmimo ir įgyvendinimo metodus bei priemones priklausomai nuo aplinkybių ir geba paaiškinti metodo taikymo ypatybes pavaldiniams.
Žino politinį ir teisinį ginkluotųjų pajėgų veiklos kontekstą nacionaliniu, NATO ir globaliu lygmenimis.
Gebėjimai vykdyti tyrimus
Geba atlikti socialinius tyrimus taikydami kokybinius, kiekybinius ir mišrios prieigos metodus, taip pat parengti tyrimo metodikas taikomiesiems tyrimams gynybos sektoriuje ir įvertinti gynybos tyrimų validumą.
Specialieji gebėjimai
Geba planuoti, įgyvendinti ir kontroliuoti organizacinius procesus taikos, krizių ir karo metu.
Socialiniai gebėjimai
Geba diegti inovatyvius sprendimus ir įgalinti pavaldinius imtis iniciatyvos spręsdami kylančius iššūkius organizacijoje.
Asmeniniai gebėjimai
Geba imtis iniciatyvos ir vadovauti komandai didelio neapibrėžtumo sąlygomis.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Programa grindžiama į studentus orientuotomis studijomis, kurios remiasi mokslo tyrimais grįstu mokymu. Paskaitų, diskusijų, pratybų ir seminarų metu pasitelkiama aktyvių metodų įvairovė (diskusijos, minčių žemėlapių kūrimai, pristatymų rengimai, praktinių problemų sprendimai, apklausos, rašto darbai), naudojama audiovizualinė medžiaga, žemėlapiai, statistinių duomenų masyvai, dirbdama grupėse. Atliekant praktikas susipažįstama su darbu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemoje bei įvairiose valstybės institucijose, įgyjami praktinės veiklos įgūdžių.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Vertinant studijų rezultatus pasitelkiami: testai, uždari ir atviri klausimynai, rašto darbų rengimas, pristatymai, esė, problemų spendimo užduotys, projektų rengimas.
Sandara:
Studijų dalykai (moduliai), praktika:
Studijų programą sudaro 90 ECTS (10 studijų dalykų), programa vykdoma moduliniu principu nuolatinėse (1,5 metų) studijose arba sesijomis ištęstinės (2 metų) studijose. Visi studijų dalykai yra studijų krypties dalykai.
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
-
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studentai įgyja magistro laipsnį Karybos ir gynybos kryptyje pagal ISCED klasifikaciją, šiomis studijomis siekiama ugdyti absolventus, kurie tarnybos Lietuvos kariuomenėje metu gebėtų didinti veiklos procesų efektyvumą, atstovauti kariuomenei bendradarbiavimo iniciatyvose su sąjungininkais, studijų metu ir po jų baigimo atlikti tyrimus, aktualius Lietuvos krašto apsaugos sistemai, įskaitant ir tyrimus, kuriems būtų naudojami nevieši duomenys.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti Lietuvos kariuomenėje, valstybės institucijose, privačiame verslo sektoriuje.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai gali stoti į socialinių mokslų doktorantūros studijas Lietuvos ir užsienio universitetuose.