Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vadyba (anglų k. - Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6115

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-21

Akreditavimo vertinimo išvados

Išvados_KTU_PTVF_Vadyba.pdf

Valstybinis kodas

6121LX071

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450413

Finansinės grupės kodas

1.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-07-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
Bendrasis programos tikslas – parengti vadybos bakalaurus, disponuojančius teorinėmis vadybos žiniomis ir gebančius analizuoti mikro ir makro įmonės aplinkas, vertinti ir identifikuoti vadybos problemas, siūlyti tvarius valdymo ir racionalaus išteklių panaudojimo sprendimus, kurti bendradarbiavimu paremtus santykius su suinteresuotomis šalimis ir vystyti vadovavimo kompetencijas.
Studijų rezultatai:
A.1. Žino ir geba taikyti įmonės mikro ir makro aplinkos analizės metodikas bei instrumentus, priimti organizacijos išteklių valdymo ir veiklos tobulinimo sprendimus.
A.2. Žino ir taiko vadovavimo ir lyderystės teorijas, komandinio darbo principus, derybų ir konfliktų valdymo technikas žmogiškųjų išteklių valdyme ir santykiuose su suinteresuotomis šalimis.
A.3. Žino pardavimų proceso konstravimo principus ir būdus, segmentavimo, pozicionavimo, pardavimo didinimo bei produkto dizaino inovacijas ir taiko šiuos gebėjimus dirbant su klientais ir valdant pardavimų procesą.
A.4. Išmano ir taiko įmonės audito metodikas, pritaikant gautus duomenis valdymo sprendimams bei darbuotojų veiklos vertinimo metodus, parenkant adekvatų atlygį ir skatinimo priemones.
B.1. Geba surinkti, analizuoti ir vertinti verslo duomenis, demonstruojant informacinį raštingumą.
B.2. Geba parengti tyrimo metodiką, pasirenkant kokybinio ir / ar kiekybinio tyrimų prieigas, teoriškai pagrįstoms ir praktiškai identifikuotoms organizacinės veiklos problemoms spręsti
B.3. Geba organizuoti ir atlikti tyrimus, analizuoti gautus tyrimo rezultatus, juos vertinti, susiejant su teoriniais modeliais ir koncepcijomis.
C.1. Geba taikyti tradicinius ir modernius produktų kaštų (savikainos) apskaitos ir kainodaros metodus, sudaryti programinius verslo įmonės veiklos biudžetus bei planines pelno (nuostolių), pinigų srautų bei balanso ataskaitas, sudarant programinius verslo įmonės veiklos biudžetus bei planines pelno (nuostolių), pinigų srautų bei balanso ataskaitas.
C.2. Geba generuoti inovatyvias verslo idėjas ir jas komercializuoti, spręsti intelektinės nuosavybės klausimus, numatant verslo plėtros galimybes nacionalinėje ir užsienio šalių rinkose.
C.3. Geba numatyti santykių su vartotojais ir pardavimų valdymo tikslus ir priemones, numatant jų vystymo galimybes elektroninėje erdvėje ir iškomunikuoti produkto vertę suinteresuotoms šalims.
C.4. Geba identifikuoti bei modeliuoti organizacijos vertės grandines bei procesus, siūlant įmonės kokybės valdymo procesų tobulinimo sprendimus.
C.5. Geba analizuoti skaitmenizuotus duomenis apie atliktas operacijas, gamybos procesų ir jų valdymo efektyvumą, kokybę bei siūlyti gamybos grandinės skaitmenizavimo sprendimus.
D.1. Geba dalykiškai bendrauti, diskusijose argumentuotai pagrįsti savo nuomonę, derėtis ir įtikinti įmonės suinteresuotas šalis.
D.2. Geba vizualizuoti ir viešai pristatyti informaciją ir žinias specialistų ir ne specialistų auditorijai.
D.3. Geba dirbti komandoje, mokymosi grupėse, demonstruodamas empatiją ir emocinę inteligenciją.
D.4. Geba atpažinti skirtingas kultūras ir demonstruoti jautrumą kultūrinei įvairovei dalyvaujant verslo susitikimuose ir derybose su užsienio atstovais.
E.1. Geba kritiškai, kūrybiškai ir strategiškai mąstyti ir pritaikyti darnaus vystymosi principus, novatoriškus veiklos sprendimus.
E.2. Supranta mokymosi visą gyvenimą svarbą ir geba projektuoti asmeninį ir profesinį tobulėjimą.
E.3. Geba reflektuoti savo elgseną, gautas žinias ir kitų žmonių patirtį
Geba demonstruoti socialiai atsakingą elgseną, imtis atsakomybės už savo veiklos kokybę ir priimti sprendimus, vadovaudamasis profesine etika ir pilietiškumu.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Studijų programos modulių medžiaga įsisavinama studento auditorinio ir savarankiško darbo metu. Auditorinis darbas apima paskaitas, laboratorinius darbus ir pratybas. Auditorinio darbo metu taikomi įvairūs, studentų aktyvų dalyvavimą skatinantys mokymo ir mokymosi, metodai: diskusija, darbas grupėse, vaidmenų žaidimai, koncepcijų žemėlapių sudarymas, darbas su imitaciniais modeliais, specialiųjų programinių paketų taikymas, projektavimas (projektų rengimas ir vizualizavimas), uždavinių sprendimas, atvejo analizė, problemų sprendimu grįstas ir projektinis mokymas(-is), veiklos refleksija. Studento savarankiškas darbas – tai teorinės medžiagos įsisavinimas, pasirengimas paskaitoms, laboratoriniams darbams ir pratyboms, tarpiniams atsiskaitymams už semestro užduotis ir egzaminui, namų darbų bei projektų rengimas. Studijų metu organizuojamos kviestinių dėstytojų (praktikų) paskaitos, pažintinės išvykos į gamybines ir verslo įmones, konsultaciniai seminarai. Studijų programa baigiama bakalauro baigiamuoju projektu.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Studento žinios, gebėjimai ir įgūdžiai, įgyti studijuojant modulį semestro metu, įvertinami ir duomenų bazėse registruojami du kartus: kai atsiskaitoma už semestro savarankiško darbo užduotis (teigiamas arba neigiamas įvertinimas) ir per egzaminą sesijos metu. Taikoma dešimtbalė kriterinė skalė ir kaupiamoji vertinimo schema. Semestro metu kaupiamąjį studento vertinimo balą sudaro vertinimai už atliktus individualius ir / ar grupinius projektus, tarpinį egzaminą, kontrolinį ar laboratorinį darbą, literatūros šaltinių / mokslinio straipsnio analizę ir pristatymą, atvejo analizę, ataskaitą, praktikos užduotis ir kt.
Egzamino (raštu arba žodžiu) svoris – ne mažiau kaip 30 proc. galutinio balo. Studentai gauna dėstytojo žodinį ir / arba rašytinį grįžtamąjį ryšį apie jų tarpinius egzaminus, pateiktis, namų ir rašto darbus. Auditorinio darbo metu naudojami studentų (peer-review) komentarai apie bendramokslių komandinius darbo gebėjimus, atliktus žodinius pristatymus, projektus, atvejo analizę ir pan.
Sandara:
Studijų moduliai, praktika:
Bendra pagrindinės studijų krypties modulių apimtis yra 150 kreditų, įskaitant praktiką ir baigiamojo projekto rengimą: Įvadas į vadybos studijas, Matematika, Inovatyviosios informacinės technologijos, Verslo statistika, Mikro ir makro ekonomika, Socialinių tyrimų metodai, Vadyba, Žmonių išteklių vadyba, Apskaita ir finansų valdymas, Marketingas, Verslo strategija, Tarptautinis verslas, Darbo santykių teisinis reguliavimas Vadovavimo psichologija, Valdymo kontrolė, Reputacijos valdymas ir komunikacija. 24 kreditai yra skiriami studijų krypties gilinimui, t. y. specializacijoms Pardavimų vadyba arba Kokybės vadyba.
Studijų metu atliekama praktika (15 kreditų), kurios metu analizuojami organizacijos funkcijos ir procesai bei sprendžiama praktinė pasirinktos įmonės siūloma vadybinė problema. Iš viso studijų programoje studijuojami 26 moduliai.
Specializacijos:
Pardavimų vadyba; Kokybės vadyba
Studento pasirinkimai:
Studentai gali rinktis 18 kreditų iš siūlomų alternatyvų modulių: Antreprenerystė (6 kr.), Produkto vystymo projektas (12 kr.), Gamybos organizavimas (6 kr.), Informacinės technologijos gamyboje(6 kr.), Skaitmenizavimas gamybos grandinėje(6 kr.).
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Sudaryta galimybė rengiamiems vadybos bakalaurams individualizuoti savo studijų turinį, pasirenkant tarpdisciplininio produkto vystymo projektą arba technologinio profilio gamybos skaitmeninimo modulius: Gamybos organizavimas, Informacinės technologijos gamyboje bei Skaitmenizavimas gamybos grandinėje. Tai laisvai pasirenkama studijų alternatyva, kuri itin patraukli vadybos specialistui, savo karjerą planuojančiam gamybinėje, aukštų technologijų ar technologines inovacijas kuriančioje organizacijoje. Antroji alternatyva - produkto vystymo projekto modulis yra grįstas inovacijų kūrimo logika, orientuota į studento darbo tarpdisciplininėje komandoje, inovacijų kūrimo, sisteminių sprendimų priėmimo ir pan. ugdymą, dirbant kartu su technologinių mokslų programų studentais.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai gali dirbti verslo, pramonės, gamybinėse įmonėse, rinkodaros, kokybės, žmonių išteklių, komercijos, finansų padaliniuose, kurti savo verslą. Įgytos specializacijos įgalina juos užimti pardavimų vadybininko / vadovo, produkto ar jų grupės vystymo vadybininko, produkto vystymo projekto vadovo, kokybės vadybininko / vadovo pozicijas.
Tolesnių studijų galimybės:
Vadybos ar kitose II pakopos verslo ir viešosios vadybos studijų krypties studijų programose (magistrantūroje).