Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Inžinerinė vadyba (anglų k. - Engineering Management)

Studijų krypties grupė

Verslo ir viešoji vadyba

Studijų kryptis

Vadyba

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Vadyba ir administravimas

Studijų rūšis

Koleginės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Verslo vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Profesinio bakalauro diplomas, 6609

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-17

Akreditavimo vertinimo išvados

Isvados_PK_Inzinerine vadyba.pdf

Valstybinis kodas

6533LX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6550413

Finansinės grupės kodas

2.1

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2019-06-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Bendras apibūdinimas:
Studijų programos tikslas (-ai):
suteikti klasikinės ir išmaniosios vadybos žinių bei išugdyti gebėjimą šias žinias taikyti kartu su bazinių inžinerinių žinių, principų ir technologijų išmanymu dirbant inžinerinių paslaugų rinkoje gamybos, pirkimo, pardavimo sferose, savarankiškai ir bendradarbiaujant organizuoti projektų įgyvendinimą, asistuoti juos įgyvendinant verslo įmonėse ir viešojo valdymo institucijose.
Studijų rezultatai:
1. Geba apibrėžti klasikinės ir išmaniosios vadybos bei pamatines inžinerines sąvokas, dėsnius ir teorijas, reikalingas tipiniams statybos ir atnaujinimo (modernizavimo) procesams organizuoti ir koordinuoti bei pastatų ūkio priežiūrai ir valdymui organizuoti.
2. Geba taikyti vadybines žinias kartu su pamatinių inžinerinių žinių, principų ir technologijų išmanymu, nustatant ir sprendžiant kompleksines statybos ir atnaujinimo (modernizavimo) procesų organizavimo, pastatų ūkio priežiūros ir valdymo problemas.
3. Geba įvertinti pastatų ūkio, remonto ir atnaujinimo (modernizavimo) situaciją, vertinti duomenis, argumentuoti išvadas ir pasiūlymus pastatų priežiūros, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) organizavimo ir koordinavimo klausimais.
4. Geba valdyti pastatų priežiūros, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) paslaugų užsakymus, pasitelkiant debesų technologijas ir skaitmeninį modeliavimą.
5. Geba organizuoti ir vykdyti profesinę veiklą, atsižvelgiant į etikos principus, aplinkos apsaugos ir komercines aplinkybes, aplinkos ir žmonių saugos reikalavimus.
6. Geba naudotis statybos reglamentais ir įvairiais techniniais standartais, organizuoti statinių ekspertizę ir pastatų auditą bei suburti ir koordinuoti tarpdisciplininę komandą pastatų priežiūros, remonto, atnaujinimo (modernizavimo) darbams atlikti siekiant užtikrinti darbų kokybę.
7. Geba profesiniu lygiu bendrauti gimtąja ir užsienio kalba su inžinerijos, verslo bendruomene ir kitomis suinteresuotomis šalimis.
8. Geba planuoti į ateitį orientuotas profesinio tobulėjimo kryptis, įgyjant verslumo kompetencijas ir remiantis įgytų profesinių žinių ir patirties refleksija.
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, seminarai, diskusijos, individualios ir grupinės praktinės užduotys, savarankiški rašto darbai, praktiniai uždaviniai, žodiniai darbų pristatymai, projektiniai darbai, atvejų (probleminių situacijų) analizės.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Siekiant skatinti studentų motyvaciją, nuoseklų, nuolatinį darbą studijų metu taikoma kaupiamojo vertinimo sistema. Galimi atsiskaitymo būdai: kontroliniai darbai, kursiniai darbai, ataskaitos, projektai, egzaminai, baigiamasis projektas.
Sandara:
Studijų moduliai (dalykai), praktika:
Bendravimo psichologija
Darnus vystymas
Žmogaus sauga ir aplinkos apsauga
Taikomoji fizika
Inžinerinių sprendimų ekonominis pagrindimas
Inžinerinė grafika ir Pastatų informacinio modeliavimo (BIM) pagrindai
Pastatai ir inžinerinės sistemos
Kalbos kultūra ir dalykinė komunikacija
Kokybės užtikrinimas
Pardavimų proceso valdymas
Profesinė užsienio kalba
Taikomoji matematika ir statistika
Teisė
Vadyba
Verslo informacinės technologijos ir skaitmeninimas
Verslumo pagrindai
Įvadas į inžinerines studijas
Tiekimo grandinės valdymas
Semestro projektas
Praktikos:
Baigiamoji praktika
Inžinerinių kompetencijų praktika
Pažintinė praktika
Profesinė praktika
Verslo organizavimo praktika
Verslo praktika įmonėje
Specializacijos:
-
Studento pasirinkimai:
Antroji užsienio kalba (vokiečių, rusų, italų, norvegų)
PD1
PD2
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra tarpkryptinė, suteikianti galimybę studentams įgyti ne tik vadybos, bet ir statybos inžinerijos studijų krypties žinių, gebėjimų ir įgūdžių.
Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės:
Profesinės veiklos galimybės:
Absolventai galės dirbti pardavimų ir pirkimų vadybininkais, tiekėjais, vadovų asistentais, projektų vadovais, projektų vadovų asistentais įmonėse, veikiančiose inžinerinių paslaugų rinkoje projektavimo, gamybos, pirkimo, pardavimo sferose - specializuotose gamybos, elektros, statybos prekių ir paslaugų įmonėse, būsto atnaujinimo (modernizavimo) ir priežiūros įmonėse. Pažymėtina, kad įgytų vadybos, inžinerijos ir bendrųjų kompetencijų dėka absolventai gebės suburti skirtingų sričių specialistų komandas konstruktyviam darbui inžinerinių paslaugų rinkoje ir jas valdyti, bendrauti su Lietuvos ir užsienio užsakovais, tiekėjais, klientais perkant ir parduodant inžinerines paslaugas, dalyvaujant įvairiose parodose tinkamai pristatyti įmonės gaminamus produktus ir kt.
Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai galės tęsti studijas pagal universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomas studijas arba įvykdę kitus universiteto nustatytus reikalavimus turės teisę stoti į antrosios pakopos magistrantūros studijas ir gilinti žinias verslo vadybos srityje.